Позитивистично за уволненията

Класическата теория, та и законът говорят за „право на уволнение“, „незаконност“, „отмяна на уволнението“. Трезвият позитивноправен преглед показва, че това не е точно така. Работодателят винаги може да прекрати ТПО, той наистина има такова право, но то не е обвързано от някакви предпоставки извън личното му усмотрение. (още…)

Advertisements
Published in: on 3. септември '16 at 2:17  Comments (1)  

Още едно ТР за видовете императивност/ нищожност

Известна е теоретическата конструкция, че повелителните норми могат да бъдат: забрана за сключване и забрана за съдържание. (още…)

Published in: on 29. юни '16 at 8:55  Comments (1)  

Задатъкът: частно изпълнение върху залога, опция и кондикция

Капарото, for dummies, е нещо като (малък) залог, който даваш, за да гарантираш, че си сериозен в намеренията си по договора. Той относително (опционално) определя размера на вредите при неизпълнение – изправната страна може да поиска този размер, а може и да търси реалните вреди. Ако изправната страна е задатъкополучателят, тя може да задържи, т.е. да придобие този „залог“. (още…)

Published in: on 6. февруари '16 at 6:11  Comments (1)  

Отпадането на „такса юрисконсулт“ – зле насочен популизъм?

Омбудсманката Манолова предлага да отпадне правото на Топлофикация да товари длъжниците си с юрисконсултско възнаграждение, като за целта щяла да сезира Конституционния съд. По този повод ми се ще да повторя някои неща, които би трябвало да са ясни. (още…)

Published in: on 23. януари '16 at 6:32  4 Коментари  

Един проблем – две (грешни) решения

Понеже разглеждането на делата отнема време, съществува възможност решението да е безпредметно, тъй като постановеното в него да не може да бъде осъществено. Разчитането на тази неприятност (още…)

Published in: on 27. ноември '15 at 1:16  3 Коментари  

ЗА отпадане на глава ХХVІІІ НПК

Законодателят е предвидил особен съдопроизводствен ред (чл. 375 – 380 от Наказателнопроцесуалния кодекс) за разглеждане на дела, по които с оглед обвинението/престъплението и съдимостта следва лицето да се освободи от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание. (още…)

Published in: on 14. септември '15 at 8:04  Вашият коментар  

Мораторна неустойка по валутни вземания – актуални аспекти

Ако вземането е във валута, която се котира по-добре от лева/ поскъпва, длъжниците имат интерес да уговорят изключителна неустойка за забава, по-ниска от законната лихва. Понастоящем ситуацията не е такаав, ОЛП на БНБ е о,0. (още…)

Published in: on 2. септември '15 at 9:32  Вашият коментар  

Разваляне на финансов лизинг

Кой какво кому дължи?

Известно е, че при неизпълнение кредиторът може (чл. 55, 79, 87 и 88 ЗЗД): (още…)

Published in: on 16. юни '15 at 10:26  Вашият коментар  

Служебно начало по прилагане на Европейското право

Тук прeтоплям практиката на СЕО/СЕС по неравноправните клаузи, тъй като все пак е интересно съотношението с правомощията по българското право на съда (въззив и заповеден) по императивни норми. (още…)

Published in: on 22. април '15 at 10:10  2 Коментари  

ЗУТовщини

Понятието за „търпим строеж“ е дефинирано в § 16 от Закона за устройство на територията по тру (още…)

Published in: on 27. октомври '14 at 11:12  Comments (1)  

Проба за методика за обезщетенията за неимуществени вреди

Време е да се сложат обезщетенията на нАучна основа!
(малко тъпо, но подлежи на донапасване) (още…)

Published in: on 11. май '14 at 3:45  2 Коментари  

За косвения контрол върху административни актове и съдебни решения

Може ли гражданският съд и доколко да ревизира актовете на администрацията и контролиращите я съдилища? Следва опит за систематично издържан отговор при различните хипотези, както и преглед на лутанията в практиката. (още…)

Published in: on 6. април '14 at 5:27  5 Коментари  

Ne bis in idem и идеалната съвкупност

Чл. 26 ал. 1 т. 6 НПК, както се прилага, изключва възможността за прилагане на чл. 25 НК спрямо престъпления в идеална съвкупност. Между другото, Указът за борба с дребното хулиганство трябва да се промени. (още…)

Published in: on 24. ноември '13 at 5:19  2 Коментари  

За полицейското „насилие” и границите на протеста

А. Принципни бележки
Б. In concreto – юли, ноември 2013 г. (още…)

Published in: on 16. ноември '13 at 5:59  Comments (1)  

За третите, четвъртите лица и деликта при Павловия иск

Ревокаторният иск не се ограничава до учебникарския пример с договорите за продажба, естествено, но така е най-лесно. Обичайната ситуация е изобразена на схемата в карето:

paul (още…)

Published in: on 28. август '13 at 12:44  Comments (1)  

Срок и забава за плащане и преглед в ТЗ – съпоставка с Директивата

За търговските договори, сключени след 15 март 2013 г., действат следните нови правила (ДВ 20/2013) (още…)

Published in: on 16. март '13 at 2:52  Вашият коментар  

Срочен договор

Срочен е този договор, който не може да бъде прекратен по всяко време. С него трябва да се внимава. (още…)

Published in: on 14. март '13 at 10:26  6 Коментари  

Кредитният лимит не пази абонатите

Това би трябвало да е отдавна известно, още повече че е недвусмислено посочено и в общите условия, и на сайтовете на мобилни оператори. Въпреки това напоследък имам поне 2 случая с неприятно изненадани потребители. (още…)

чл. 536 ал. 3 ГПК (жалба срещу спряна регистрация)

Това е по-скоро молба някой да разясни текста, въведен в края на миналата година. Тук поствам текста и малкото от стенограмата в НС. Е, и моята догадка… (още…)

Published in: on 21. февруари '13 at 6:46  Вашият коментар  

Писмено пълномощно от търговец

Чл. 26 от Търговския закон предвижда, при определени предпоставки, допълнителна благинка.

За съотношението между пълномощията по ЗЗД и ТЗ.  (още…)

Published in: on 6. януари '13 at 7:48  5 Коментари  

ГЕРБ наруши демокрацията

След като некомпетентният (вж. вечерните новини по НТВ относно облагането на лихвите) министър на финансите С. Дянков посегна на частната собственост (вж. РКС за национализацията на пенсионните фондове), неговата партия аморално престъпи друг от конституционните устои: народовластието.
Да оскверниш първия съвременен референдум наистина е пионерско. Но възмутително. (още…)

Published in: on 24. октомври '12 at 11:09  3 Коментари  

Отговорност на наемателя при кражба

Кой следва да понася вредните последици при изгубване, открадване, увреждане на наетата вещ и при липси (= щета с неустановен произход до неговото установяване)? (още…)

Published in: on 23. април '12 at 9:35  Вашият коментар  

Уволнения по чл. 328, ал. 1, т. 10 и 10а КТ – малко щуране

Внимание: законът е променен. Засега вж. коментарите, а по-сетне може да напасна и статията. 

1. Съгласно чл. 328 ал. І т. 10 от Кодекса на труда

Работодателят може да прекрати трудовия договор с предизвестие „при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст” (ПОСВ).

(още…)

Published in: on 12. април '11 at 11:11  Comments (1)  

Платен годишен отпуск – режим след 2010 г.

  • Какво гласи РКС 12/ 2010 по к.д. 15/10 накратко?
  • Ако Народното събрание все още много желае да „изчисти” старите отпуски? (още…)
Published in: on 18. ноември '10 at 10:12  Вашият коментар  

„Съдебен” цирк по „Нова”

От 3 октомври 2010 г. по Нова телевизия се излъчва предаването „Съдебен спор”. Идеята е чудесна. Реализацията силно куца. Ще направя коментар на поведението на съдиите, без да влизам по съществото на споровете. (още…)

Published in: on 17. октомври '10 at 2:31  4 Коментари  

Семейни кодекси – таблица на съответствието

„Новият” Семеен кодекс е обнародван в ДВ 47/ 23.06.2009 г. и е в сила от 01.10.2009 г., а предходният – обн. ДВ 41/ 28.05.1985 в сила от 01.06. с.г. Настоящата таблица би трябвало да подпомогне работата с по-стари доктринерни разработки (но не и ППВС по СК от 1968 и ЗЛС), затруднена поради новата номерация, а и за съжаление, има новели, които трудно се поддават на разбиране без старата разпоредба. Тя се базира на Сборника със съпоставка на текстовете на чл.-кор. Ц. Цанкова и В. Петров от изд. „Сиела” и на практика го допълва. Доколкото знам, този път „Сиби” не направиха (пълнотекстови) сравнителни таблици, а приложение със съответстващата номерация – т.е. нещо като поместеното тук.

СК 1985

СК 2009

1

1

2

0

3

2

4

0

5

0

6

4

7

5

8

9

9

8

10

10, 11

11

12

(още…)

Published in: on 29. септември '10 at 2:41  Вашият коментар  

По тълкуването на чл. 58а от НК

Наказателен кодекс
Чл. 58а. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) При постановяване на осъдителна присъда в случаите по чл. 373, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс съдът определя наказанието лишаване от свобода, като се ръководи от разпоредбите на Общата част на този кодекс и намалява така определеното наказание с една трета.
(2) В случаите по чл. 57, ал. 1, когато съдът определи като най-подходящо по вид наказанието доживотен затвор без замяна, не го налага, а наказанието доживотен затвор заменя с лишаване от свобода от двадесет до тридесет години.
(3) Съдът определя размера на наказанието лишаване от свобода в пределите на най-ниския минимален размер и най-високия максимален размер на наказанието лишаване от свобода, определено при условията на ал. 2 и наказанието лишаване от свобода, предвидено в Особената част на този кодекс. (още…)

Published in: on 23. април '10 at 5:34  Comments (1)  

Внимание с концентрацията и преклузиите

Получих искова молба – какво да правя?

Макар и в сила от около 2 години, Гражданският процесуален кодекс (ГПК – урежда гражданските и търговските дела пред съдилищата) все още е нов на фона на половинвековния си предшественик. Поради това изглежда необходимо по-популярно да се акцентира на някои „фатални” негови особености. (още…)

Published in: on 6. март '10 at 3:58  5 Коментари  

КАТ – новости, неясноти и проблеми в административното наказване

При засечени с новите свръхпаметливи радари-камери нарушения се предлага да не се съставят АУАН и да не се отнема талонът, тъй като служителите в КАТ не смогват – само една камера на бул. „Цариградско шосе” хваща по 200-300 нарушителя на ден. Според чл. 186, 190 ЗДвП в такива случаи се издава „фиш”, срещу който може да се възрази само ако МПС-то е обявено за издирване, и който подлежи на обжалване само след заплащане на глобата, като бездруго се предава на публичния изпълнител след 1 месец (още…)

Published in: on 1. март '10 at 2:59  2 Коментари  

РКС 2/ 2010 – касиране на гласове от Турция – недопустимо и неправилно

Конституционно дело (к.д.) 10/ 2009 г. е образувано по искане на Политическа партия „Ред, законност, справедливост” (ПП РЗС), препратено от главния прокурор, в което се оспорват парламентарните избори във всички 123 секции в Република Турция. Решението е ок. 31 станд.стр., което включва и 2 (+1) особени мнения.
(още…)

Published in: on 21. февруари '10 at 9:42  Comments (1)