Бюлетин 3-10

І. ГПК – несеквестируемост на извънбюджетните сметки на общините
ІІ. Кариери за строителни материали – ограничаване
ІІІ. ДВ 15/ 2010
– ЗПИИРКОРНФС
– ЗДПУ
– ЗИД КТ
ІV. Обществени поръчки и корупция – Борис Велчев – законопроект
V. Съдилища
– РКС 2/ 2010 – касиране на гласове от Турция
– ТР ОСГТК 1/ 2009 – селектиране на касационните жалби
– ТР 2/ 2009 ОСГК – реституция – Народен съд
– ТР 4/ 09 ОСНК ВКС – правна помощ
– Противоконституционнен натиск над съдебната власт от страна на изпълнителната
– Доклад СРС 2009
VІ. Списък на длъжници в България
Наскоро в блога
– Списък мораториуми
– Етажна собственост – лични данни
– Коментар за „фишовете” при документирано с камера нарушение

Вж. всички бюлетини вдясно.

І. ГПК – несеквестируемост на извънбюджетните сметки на общините
С ЗИД ДВ 13/ 2010 общините „се преместват” от чл. 520 в 519 ГПК (Вж. коментар № 4 )
ІІ. Кариери за строителни материали – ограничаване
МС е указал на министрите на ОСВ и РРБ да ограничат (вероятно: да не допускат нови процедури за) издаването на разрешения по Закона за подземните богатства до 2012 г. (ДВ 13/ 2010)
ІІІ. ДВ 15/ 2010, освен другото
– ЗПИИРКОРНФС
Урежда реда за събиране в друга държава на глоби, конфискации и обезщетения за престъпления (при двойна наказуемост); при невъзможност за изпълнение са възможни алтернативни санкции (л.с.); изпращат се от съда/ НАП, респ. се признават от ОС, когато България е издаваща, респ. изпълняваща държава; имплементира Рамково решение 2005/214/ПВР и 2006/783/ПВР на Съвета;
– ЗДПУ
Дефиниция за услуга, голям брой извън закона (2, 20); свобода на установяване и на „движение на услуги” и разрешителен режим; информационни задължения на доставчиците; санкции за длъжностни лица и доставчици; 29 легални дефиниции. Променя законите за Туризма, ЗУТ (ЗКС, ЗКАИИП), Занаятите. Вж. бюлетин 28/ 30-11-2009, т. ІІ.
– ЗИД КТ
Създава се тристранно сътрудничество и на ниво „област” (чл. 3в – 3д; с гениализма „държавен, областен или общински орган”); трудов стаж вече изрично се признава при „трудов договор за работа през определени дни от месеца” независимо от продължителността му (чл. 114, изм. ДВ 108/08), при отпуск за раждане (163) и при работа в ДЧ на ЕС, ЕИП, КШв. (от септември, 351-354); наредба за командировки в ЕС (от септември, 121 ІІІ); Велики петък е почивен; обективната отговорност на работодателя се ангажира и при 50 % (сега само над 50 %) намалена работоспособност (200); не са масови уволненията на 20 д. за 90 дни (§ 1 т. 9)
ІV. Обществени поръчки и корупция – Борис Велчев – законопроект
Ноември 2009 г. Главният прокурор публикува в „Труд” по повод лошото управление на държавното имущество и корупцията. 1 : проблемът не бил само лошото правоприложение, липсвали и механизми/уредба за превенция и контрол. (Вътрешните одитори и АОП не могат да осъществяват предварителен контрол; АОП не сезира компетентните органи за открити нарушения; АДФИ не може да спира проблемни сделки. Последващият контрол на АДФИ и СмП не са за изгодното разходване на средствата. В НК няма специална норма за ЗОП, субсидиарното длъжностно престъпление 282 се доказва сравнително лесно относно нарушението и вредата, но практически невъзможно относно целта за увреждане/ облагодетелстване; съзнателната неизгодна сделка 220 – също; а относно безстопанствеността 219 ръководителите на ведомства могат да се позовават на приподписалите експерти.) 2: Наложително е лишаване политическите органи от компетентност за сключване на обществени поръчки (както и състав без специалната цел и оправомощаване на комисията Кушлев); смекчава идеята за идеята за нов НК до масова декриминализация с административно наказване (а една от идеите на АНК беше за съдебно адм. наказване) и нови състави. 3: това ще разтовари съдебната система; предлага доверителна сделка да се въведе като СРС при подкуп (сега провокацията е забранена), купуване на гласове; призовава предложените промени да бъдат извършени.
Февруари 2010 – обяснение на предложенията други за промени в ЗОП.
V. Съдилища
– РКС 2/ 2010 – касиране на гласове от Турция
Изборът на трима народни представители вследствие 18 358 иначе действителни гласа от Република Турция е незаконен. Ф: Решението е недопустимо и неправилно.
– ТР ОСГТК 1/ 2009 – селектиране на касационните жалби
Общото основание материално- или процесуалноправен въпрос според РКС 4/ 09, което отмени думата „съществен”, означава въпросът да е от значение за изхода на конкретното дело. Това е така, според ОСГКТК, когато „Правният въпрос[…], разрешен в обжалваното въззивно решение, е […] включен в предмета на спора и е обусловил правните изводи на съда по конкретното дело. Касаторът е длъжен да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос […]. Върховният касационен съд не е задължен да го изведе от изложението към касационната жалба по чл. 284, ал. 3 ГПК, но може само да го уточни и конкретизира. Върховният касационен съд не допуска касационно обжалване по правен въпрос, по който се е произнесъл въззивният съд, различен от този, който сочи касаторът, освен ако въпросът има значение за нищожността и недопустимостта на обжалваното решение.” Т.е. това общо основание е различно от основанието за неправилност на решението; ВКС следи служебно само по валидност и допустимост. Въпросите може да са повече от 1; може и възражения, които не формират СПН.
Допълнителните основания (предпоставки):
„Основание по чл. 280, ал.1, т.1 ГПК за допускане на касационно обжалване е […] противоречие с тълкувателни решения и постановления на Пленум на ВС; с тълкувателни решения на общото събрание на гражданска колегия на ВС, постановени при условията на чл. 86, ал. 2 ЗСВ, обн. ДВ, бр.59 от 22.07.1994 г. (отм.); с тълкувателни решения на общото събрание на гражданска и търговска колегии, на общото събрание на гражданска колегия, на общото събрание на търговска колегия на ВКС или решение, постановено по реда на чл. 290 ГПК.” Т.е. практиката на ВКС са: (а) задължителните тълкувателни нормативни актове на ВС/ ВКС и (б) решенията по новия ГПК (по чл. 291). Не са задължителни: (а) трайната практика на ВКС по конкретни дела; (б) тълкувателните решения на ВС до 1994 г. Това разбиране противоречи на (незадължителните) мотиви в РКС 4/ 09, но внася логика в чл. 280.
„[… П]о чл. 280, ал.1, т.2 ГПК, правният въпрос […] трябва да е разрешен в противоречие с друго влязло в сила решение на първоинстанционен съд, въззивен съд или решение на Върховния касационен съд, постановено по реда на отменения ГПК по същия правен въпрос.” Достатъчно е 1 (нетълкувателно) решение; т. 2 не се отнася за решенията по т. 1, решенията на адм. съд по преюдициални въпроси или по ЗОДОВ, арбитражни решения. (Текстуално са изключени и решенията на ВС преди 1996 г., но мисля, че трябва да се разбира широко – така започва т. 3 от мотивите.) В тежест на касатора е да докаже противоречието (така и КС; Ф: би трябвало да е достатъчно и само с номер на актовете.)
„Правният въпрос от значение за изхода по конкретно дело, разрешен в обжалваното въззивно решение е от значение за точното прилагане на закона, когато разглеждането му допринася за промяна на създадената поради неточно тълкуване съдебна практика, или за осъвременяване на тълкуването й с оглед изменения в законодателството и обществените условия, а за развитие на правото, когато законите са непълни, неясни или противоречиви, за да се създаде съдебна практика по прилагането им или за да бъде тя осъвременена предвид настъпили в законодателството и обществените условия промени. Точното прилагане на закона и развитието на правото по смисъла на чл.280, ал.1, т.3 ГПК формират общо правно основание за допускане на касационно обжалване, което е налице във всички случаи, при които приносът в тълкуването осигурява разглеждане и решаване на делата според точния смисъл на законите.” С тълкуването не става много по-ясно; изглежда, че това основание се активира, когато необходим е принос за точното тълкуване на правото, когато (а) липсва практика на ВКС при непълни, неясни или противоречиви закони; (б) съществува съдебна практика, но тя прилага несъществуваща правна норма (неточно извлечена от разпоредбите); (в) е настъпила промяна в закона или в обществото (убеждения, ценности, цели), която налага осъвременително тълкуване на трайната практика.
Особени мнения. Балевска: определението по 288 е специфична правораздавателна дейност, необжалваемо; основание трябва да е и противоречието с трайната практика на съдилищата. Проданова: т. 1 трябва да обхваща и ТР по ЗУС от 1952 и 1976 г. (Ф: все ще се намери някое следващо ги решение и минаваме по т. 2) и актове на НКол; оплаква се, че не са обсъждани мотивите.
Ф: (а) Специалните предпоставки за селекция са поначало алтернативни. (б) Т. 2 намира приложение само ако няма (известни) решения по т. 1. (в) Ако е имало уеднаквяване по 291 и обжалваното въззивно решение не го следва, основанието е т. 1, ако го следва (и не сме доволни) – т. 3. (г) Може ли 292 да се приложи изпреварващо – ако ВКС допусне по т. 3 и смята да се отклони? (д) Интересно би било и отрицателно предефиниране на решението – кое не е основание.
– ТР 2/ 2009 ОСГК – реституция – Народен съд
Разпоредбата на чл. 7 от ЗВСОНИ [за иск срещу последващи приобретатели] не е приложима по отношение на конфискуваните имущества по присъда, постановена по Н-З СНарСъдВВБСВСНЗСН, която е отменена с решение по реда на надзора на ВКС преди [допълването на ЗВСОНИ за тези присъди] в сила от 22.11.1997 г. [което има материалноправно действие занапред]. В тези случаи се прилага чл. 151 ЗИН/отм./ [, че имотите се връщат или обезщетяват]. (М. Първанов напомня реш. на КС и ВКС, че актовете на НарС не са съдебни; Ф: но какво би станало с (макар недопустимите) влезли в сила решения за отмяна?)
– ТР 4/ 09 ОСНК ВКС – правна помощ
Щом чл. 189 ал. ІІІ НПК гласи, че „когато подсъдимият бъде признат за виновен, съдът го осъжда да заплати […] за служебно назначения защитник”, той има предвид всички случаи (чл. 94, 372, 381, 384 и др.). ВКС Тълкува помирително с чл. 2 и 4 ЗПП и с оглед неговите ПЗР, че финансирането от държавата е само за времето на процеса. Дори ЗПП е общ спрямо НПК. Няма противоречие с еКЗПЧос с оглед делото Croissant срещу Германия. (42 % особени мнения: ЗПП бил специален; в някои случаи лицето е принудено да ползва адвокат, в други пък би се отказало, за да не плаща; НБПП е второстепенен разпоредител и не може в негова полза; по Croissant няма изрично произнасяне при бедни подсъдими. Ф: законодателят решава по целесъобразност; ако намират нарушение на КРБ или КПЧ от ВКС могат да сезират КС.)
– Противоконституционнен натиск над съдебната власт от страна на изпълнителната
Съюзът на съдиите щял да поиска експертиза за независимостта на съда от ПАСЕ, КСЕС, МАС. С цел намаляване на напрежението нямало да отвръща, извън публикуване на съдебните актове, на недоказаните нападки от страна на министър (не гражданин), произнасянето по неприключили дела, макар че са заплаха за осъждане от еКЗПЧос (срв. Кърджев). Възразява се срещу пасивната роля на ВСС, липсата на медийна стратегия; както и срещу непопълването на ВСС и необсъждането на кандидатурата на Румен Янков.
– Доклад СРС 2009
1 наказателен съдия е получил средно 465 дела, а 1 щ.бр. граждански – 1068 бр. (май 80 % са едностранни); разкрит е 1 нова щ.бр. (113 с-в ІІІ ГО). Съобщават се предприети през годината организационни мерки (напр. когато делото е на доклад, деловодителят трябва да покаже картона). Развива се и програмата за безплатна медиация („Спогодби”).
Ф: Идеята за децентрализация на конкурсите не следва да се подкрепи (но може да се правят конкурси за „резерви”).
VІ. Списък на длъжници в България
Платен доброволен регистър за междуфирмената задлъжнялост.
Наскоро в блога
Списък мораториуми
Етажна собственост – лични данни
Коментар за „фишовете” при документирано с камера нарушение.

Advertisements
Published in: on 1. март '10 at 3:41  Вашият коментар  

The URI to TrackBack this entry is: https://piliph.wordpress.com/2010/03/01/%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd-3-10/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: