Бюлетин 2-10

І. Заменки на гори – забранена държавна помощ?
ІІ. Мораториум върху промяна на предназначението на земи покрай Черноморското крайбрежие
ІІІ. ПУРНЕС – отменен
ІV. Нови квази ценни книжа – данъчен кредит
V. Съдилища
– УБДХ – противоречие с еКПЧос
– Само официални букви в името – кюрди – ЕСПЧ
– Царски имоти – недопустимост на искането на обмудсмана – КС
– ТР ВАС 1/ 2010 г. – допълнителен срок за начисляване на ДДС/ данъчен кредит – административнонаказателна отговорност
– ТР ВАС 2/ 2010 г. – допустимост на оспорване на нормативни административни актове – ЮЛ
– Обстоятелствена проверка едновременно с прехвърляне – обжалване на отказ на нотариус
VІ. Кант – преводи
VІІ. Класация на юридически факултети в България – 1-во място за СУ„КО”
VІІІ. Агенти на ДС/ РСБНА – 3 % от публичните личности
Допълнение – ЗУЕС


Вж. всички бюлетини вдясно.

І. Заменки на гори – забранена държавна помощ?
ЕК проучвала дали 47 случая на замяна на земи от горския фонд, особено по Черноморието не представляват държавна помощ. Те са извършени основно между приемането и обнародването на забраната в Закона за Горите през І.2009 г. с цел инвеститорите да получат евтини терени, чието предназначение впоследствие да бъде променено. Правителството първоначално заяви, че нямало да оборва.
След това обаче бяха изразени идеи сделките да бъдат обявени за престъпления (Ф: което поначало води до нищожност; при престъпление по служба обаче би могло да се търси обезщетение само на деликтно основание); според други би помогнало само обявяването им за нищожни като сключени във вреда на представлявания (за чл. 40 ЗЗД е ПРБ, която обаче няма правомощия. Чак ако държавата не развали (в общ смисъл) или не получи доплащане по сделките, може да й бъдат наложени санкции от ЕС. Приложим е и специалният чл. 14 ЗДП.
По-нататък правителството се ориентира да иска от ЕК да приеме сделките за разрешена държавна помощ със задна дата, макар че не откривало такава възможност в регламента + специален закон за доплащане от „бенефициентите” (облагодетелстваните). Димо Гяуров обаче препоръчва да се върви по няколко пътя паралелно + да се привлекат външни експерти, з-то „едва ли Министерството на земеделието разполага с достатъчен правен капацитет”. (Ф: не би трябвало обаче да се забравят виновните длъжностни лица).
ІІ. Мораториум върху промяна на предназначението на земи покрай Черноморското крайбрежие
е приело НС.
ІІІ. ПУРНЕС – отменен
Правилникът за управлението, реда и надзора в етажната собственост (от 1951 г., месец след ЗС) следва да се счита отменен с оглед § 6 т. 6 ЗУЕС, който отменя законовата делегация за издаването му (чл. 49 ЗС), на която през 2002 г. ПУРНЕС изрично е позован (§ 3), и с оглед на самия Закон за управление на етажната собственост, който е с по-висш юридически ранг и преурежда тези обществени отношения. Все пак, предвид чл. 3 ал. ІІ и 46 ЗНА, ако има празноти в ЗУЕС и разпоредби на ПУРНЕС и съдебна практика, които не му противоречат, можем да приемем, че те могат да намерят приложение.
ІV. Нови квази ценни книжа – данъчен кредит
Предвижда се възможността удостоверенията за данъчен кредит, с които ще може да се прихващат данъчни задължения, да може да се прехвърлят, като централното ТД на НАП издава ново удостоверение. Според проектозакона за изм. на ДОПК (130а, 134а) такъв „данъчен кредит” може да има само за преки годишни подоходни данъци в полза на централния бюджет, когато са предвидени в специалните материални закони. Целта е насърчаване на инвестициите.
V. Съдилища
– УБДХ – противоречие с еКПЧос
Чл. 6 и 7 на Указа за борба с дребното хулиганство противоречат на чл. 2 от Протокол № 7 на европейската Конвенция за правата на човека и основните свободи, тъй като според последния наказанията за престъпления трябва да подлежат на обжалване. Според преценката на ЕСПЧ деянията по УБДХ не попадат под изключението на ал. ІІ „несъществени престъпления”, нищо че по българското право дребното хулиганство дори не се води престъпление. (Което според мен е странно; вероятно Европейският съд иска да разшири „престъпления” до всички правонарушения и да приема типичните административни нарушения за несъществени престъпления, знам ли; не че въвеждането на втора инстанция е вредно.) По делата Камбуров и Станчев българските съдии не били съобразили примата на международното право.
– Само официални букви в името – кюрди – ЕСПЧ
Недопускането на промяна на името с такова, което съдържа букви извън официалната азбука (q, w, x) от страна на съдебната власт на Република Турция спрямо граждани от кюрдски произход не представлява дискриминация според Съда в Страсбург.
– Царски имоти – недопустимост на искането на обмудсмана – КС
По к.д. 19/ 09 се приема, че омбудсманът може да атакува само закони (в тесен смисъл, срв. другите компетенции на КС), а не и решение на НС за мораториум.  (Вероятно отсъства и втората кумулативна предпоставка: не се засягат правата на гражданите, а само конкретна фамилия с изключителен статут. Все пак КС трябва да може да се произнася и по актове, озаглавени и приети като решения, като цени истинската им правна същност.)
– ТР ВАС 1/ 2010 г. – допълнителен срок за начисляване на ДДС/ данъчен кредит – административнонаказателна отговорност
Върховният административен съд се признава компетентен да тълкува законите за административно наказване, делата по които се гледат от районните съдилища като първа инстанция.
С § 18 ЗИД ЗДДС ДВ 106/08 е дадена нова възможност за начисляване на ДДС от 1.І. до 31.ІV.2009 г. Тя касае само 2 категории данъчни платци – имащите право на пълен данъчен кредит – получатели на доставки и вносители. Така за лицата, които пропуснали срока за изискуемия данък, противоправността (чл. 180 ЗДДС) на деянието се е заличила и те трябва да бъдат освободени от отговорност по висящите дела. Новата, специална за тези категории по-ниска санкция по чл. 180а се прилага само занапред.
Искането на главния прокурор е частично недопустимо относно АНО за неспазен срок за данъчен кредит – няма противоречива практика по НАХД, тъй като няма предвидени наказания за невъзползване от правото.
– ТР ВАС 2/ 2010 г. – допустимост на оспорване на нормативни административни актове – ЮЛ
„Съсловните (браншовите) организации и другите юридически лица с нестопанска цел могат да оспорват подзаконови нормативни актове при наличието на правен интерес, обоснован от предмета на дейност и целите, за които са създадени.” Правото на сдружаване, гарантирано в чл. 12, 44 КРБ, служи за задоволяване и защита на интересите на гражданите и следователно интересите на ЮЛНЦ съвпадат с интересите на техните членове, доколкото това е предвидено сред целите в устава или учредителния им акт или в специален закон. Те са организации по смисъла на АПК, субект на правото на оспорване (186) и на нормотворческия процес (ЗНА). (Ф: А в някои случаи *косвено* отговарят за членовете си – СРСП. ВАС трябва да тълкува чл. 186 в обхват, достатъчен, за да се гарантира законността /легитимността и легалността/ на самите нормативни актове като елемент от правовата държава. Мерките ѝ по отношение на едного засягат пряко или косвено всички граждани. Не като СЕО да се стига до отказ от проверка за законност.) 1 ОМ на Дражева: нямат пр. и-с, з-то не се засягат пряко и лично техните и-си, не могат да представляват членовете си; субституцията противоречи на 2 РКС.
– Обстоятелствена проверка едновременно с прехвърляне – обжалване на отказ на нотариус
Отвореното писмо … до бащите и майките на неръкотворното чудо, наречено ГПК…” на Георги Керелов съставлява наистина увлекателно четиво за лепенето на тапети, съдийстването, частния нотариат и, между другото, банковите глоби, напомнящо сарказма на Л. Каравелов.
Според ВКС отказът на нотариус да извърши в едно производство (1 такса) обстоятелствена проверка и прехвърляне на имот не съответства на ГПК. Разноските (600 лв.) не могат да се възстановят в производството по обжалването.
(Според мен би трябвало вредите да могат да се възстановят в отделно гр.д.; проблемът съществува напр. и при наложени от съда глоби. А препратката към чл. 49 ЗЗД трябва да се разбира като такава към ЗОДОВ.) (Ако връзката към писмото /понастоящем при Сдружението за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА/ не действа, свиркайте!)
VІ. Кант – преводи
Божидар Гумнаров е публикувал (като pdf) превода на Метафизиката на нравите” (І част Учение за правото”, ІІ част „Учение за добродетелта”) от Имануел Кант. Прави и втори за България превод на Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (на което тогавашните власти не се зарадвали).
VІІ. Класация на юридически факултети в България – 1-во място за СУ„КО”
Според „Алфа рисърч” най-старият ЮФ има най-добро качество; и според изпитите на ВАС – почти двама от трима издържат. Втори е УНСС, следващите места са за ВТУ, ПУ„ПХ”.
VІІІ. Агенти на ДС/ РСБНА – 3 % от публичните личности
От 2007 г. досега Комисията, председателствана от Евтим Костадинов, е проверила 86 676 лица, заемали или заемащи публични или обществени длъжности; от тях са обявени 2616 сътрудници. Открити са няколко бележки за „забранен достъп” по дела, неясно чии.
Допълнение – ЗУЕС
На второ четене срокът за регистрация на ЕтС е удължен до 30.06.

Advertisements
Published in: on 15. февруари '10 at 4:48  Вашият коментар  

The URI to TrackBack this entry is: https://piliph.wordpress.com/2010/02/15/%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd-2-10/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: