Бюлетин 1-10

І. Подаване на годишен отчет за дейността от търговците
ІІ. Декларации смятат сами данъците
ІІІ. „Понижени” териториални дирекции на НАП – достъп до правосъдие
ІV. Задължение за регистрация по ДДС за ФЛ и ЮЛ без достигнат праг
V. Задължителен имейл
VІ. Проект за реформа на съдебната власт
VІІ. Антикорупционни мерки под въпрос – ЗПРКИ, АПК и ЗАдм
VІІІ. Лични документи – удължен срок на старите – нови от 29 март
ІХ. Членството в професионални камари май не отпада
Х. Етажна собственост – 2 % напредък към януари 2010 г.
ХІ. България в ГМО драмата – ЕС с/у потребителите
ХІІ. Закон за събранията и митингите – любовта на народа
ХІІІ. Съдебна практика
– Недопустимост на произволните обиски
– Амнистия – 1 ‰ – потвърдена от КС
– Нищожен нормативен акт – правила за подпомагане на филмопроизводството
– Млечен картел 2007 – доказан и във ВАС
– Срещу „картела на нотариусите” чрез атакуване на Тарифата за нотариалните такси
– Наредба за обществения ред в София – отменена на І инст. – бира в градинките
– 14 януари 2009 г. – закононарушения само от „протестиращите”
ХІV. София
– Отказ на административни услуги при неплатени публични вземания ?
– Закони – 10 000 лв./брой
ХV. СРС – промени в деловодствата

Вж. всички бюлетини вдясно.

І. Подаване на годишен отчет за дейността от търговците

ГОД (бившите ГФО – годишен финансов отчет) щели да се подават от 2010 г. по избор само или в НАП, или в НСИ. (Тези за ТР са извън коментара). Срв. чл. 51 ЗДДФЛ и § 25 ЗИДЗДДФЛ (ДВ 95/09).

ІІ. Декларации смятат сами данъците

От 10.ІІ.2010 г. ще са достъпни декларации с макроси; отпечатаните такива ще имат баркод. Декларират се и получените, и дадените непогасени кредити над 10 000 за текущата година и 40 000 лв. за последните 5. (чл. 50 ЗДДФЛ, въведен с § 67 ЗДБРБ2010, който безумно определя влизането му в сила косвено чрез нов § 29а в ЗИДЗДДФЛ)

ІІІ. „Понижени” териториални дирекции на НАП – достъп до правосъдие

Според реформата ТД на Националната агенция по приходите се превърнаха в 28 офиси за обслужване (ОО); агенцията има само 5 регионални дирекции. През декември приключиха 5-те конкурса, сега са временно подменени и 7 от директорите на офисите. От ВАС се опасяват, дали с промяната на чл. 268 ДОПК не би се ограничил достъпът до правосъдие от останалите 23 области.

ІV. Задължение за регистрация по ДДС за ФЛ и ЮЛ без достигнат праг

Само ако се касае за услуги за стопанска дейност, при това само от други страни в ЕС, лицата са длъжни да се регистрират по ДДС, независимо, че оборотът им е под 50 000 лв./ 12 мес. Тази „полурегистрация” след 1.1.2010 г. не дава право на възстановяване на ДДС кредит. Заявлението трябва да се подаде 7 дни преди изискуемостта на данъка (т.е. преди плащането). (Вж. чл. 97а вр. 82 вр. чл. 21 и сл. ЗДДС – но не виждам ФЛ; § 52 ЗИДЗДДС ДВ 95/09) С отмяната на чл. 44 І 5 процесуалното представителство вече не е освободена доставка.

V. Задължителен имейл

С новата ал. І на чл. 101 ЗДДС се въвежда задължение за представяне на електронен адрес за кореспонденция (каквото и да значи това) при данъчна регистрация. Така ДЗЛ (вкл. напр. баба Гинка от село, ако има оборот 50 000; но и лицата с „полурегистрация”) ще са принудени или да разчитат на безплатни, но неносещи отговорност пощи, или на платени такива, или да поддържат пощенски сървъри; както и да възложат на служител непрекъснато да следи пощата, предвид зле установеното начало на сроковете в ДОПК/ АПК – това решение не може да се подкрепи; Ако лицето няма вписан в АВп или при данъчните имейл, срокът е до края на м. март 2010 г. (§ 55 ЗИДЗДДС ДВ 95/09; § 56 ПЗР ПИДППЗДС ДВ 6/ 09 с обр. сила!?)

VІ. Проект за реформа на съдебната власт

МП предлага промени в кадруването по ЗСВ: Категоризация по натовареност и заплати, децентрализация, публични избори на ръководителите. Положителна оценка от Пенчев. (Ф: по-добре мерки (и) за по-поносимо натоварване с цел постигане на качество, чрез преразпределяне на щата, насърчаване на преместването или електронни комуникации)

Според стратегията на ВСС за 2010 г. трябва да бъдат създадени специализирани състави по дела от обществен интерес (вече в 90 % от съдилищата; СГС и Капка Костова – против; извънредни състави?!?). До март – единен портал за делата; до декември – нов НК.

VІІ. Антикорупционни мерки под въпрос – ЗПРКИ, АПК и ЗАдм

Според проект на МП установяването на недеклариран конфликт на интереси ще води не само до уволнение, но и до лишаване от право на упражняване на държавна длъжност. Забраняват се доходи от дялове в държави, в които не се плаща данък (офшорни зони); както и разпореждане в полза на ръководена преди партия. Новият общ контролен орган (комисия) ще разглежда и анонимни сигнали.

Удължаване на срока, назначаване на общинските комисии от областните управители; изясняване на контролните органи; поправка на бланките предлага шефът на антикорупционната комисия в НС. (А никой не коментира, че всъщност дефиницията за КИ стана още по-безумна след първите промени.)

Производствата по анонимки с конкретно съдържание и опазването в тайна на неанонимните податели щяха да бъдат закрепени в Административнопроцесуалния кодекс (т.е. промяна на 180 °)  Според слуховете можело проектът за ЗИД на АПК да бъде оттеглен.

Ще бъдат разширени правомощията, включително превенционни и на инспекторатите по Закона за администрацията. Контролните функции на МДААР се осъществяват от премиера и съответните администрации (гарван гарвану?). Поради сигнал за конфликт на интереси от МОН бащата на дъщерята на ректора на УНСС Борисова е напуснал ръководния пост на учредената от него катедра.

VІІІ. Лични документи – удължен срок на старите – нови от 29 март

Срокът на валидност на личните карти и шофьорските книжки, който според отпечатаното на тях изтича през 2010 г., е удължен с 6 месеца със обн. в ДВ ДВ 102/2009 § 21а и сл. ЗБЛД.  С тях няма да може да се пътува в чужбина. Малко преди април ще започне приемането на заявления за новите л.к. и паспорти. В чужбина ок. 2 месеца по-рано няма да се приемат заявления. Зелените паспорти и безсрочните документи не подлежат на подмяна. Биометрични данни ще включват само паспортите, но вероятно ще се взимат за всички.

ІХ. Членството в професионални камари май не отпада

Според правителствен проект на изменения в Закона за занаятите отпада задължението за членство, преобразуват се в ЮЛНЦ, засилва се контролът, намаляват се част от занаятчийските професии. Според противниците на намаляването на списъка наполовина (от 127 на 56), това би довело до понижаване на качеството, напр. ако фризьорите не се водят занаятчии (sic!). В правната комисия законопроектът е бил отхвърлен, изглежда поради липса на мотиви и силно застъпничество за контрареформационните сили.

Х. Етажна собственост – 2 % напредък към януари 2010 г.

ПП „Атака” предлага срокът за регистрация на ЕтС и за провеждане на общо събрание по новия ЗУЕС да бъде удължен до 30.6.2010 г. (стар: 1.11.2009 г.) 92 % от гражданите имали собствено жилище. (Ф: Ето че един много по-добър от предишното положение закон отново не се прилага. Един от сочените проблеми е трудното определяне на идеалните части на стари ЕтС (макар че сега излиза по повод кворума, преди делът служеше за определяне на вноските). Мислим е установителен иск, но по-лесна би била административна процедура.)

ХІ. България в ГМО драмата – ЕС с/у потребителите

Преди влизането си в ЕС България въвежда обща забрана за генно модифицирани организми, която противоречи на съответната либерална директива, а за това или за друго е стартирана санкционна процедура от ЕС. След това се предлага да се постави разрешителен режим, който според м-р Караджова ще бъде доста строг (което си е обещание за неизпълнение на бъдещия закон, ама нейсе). Но простото отпадане на забраната, ако не се предвиди частна забрана за зоните „Натура 2000” (30 % от България) от своя страна можело да нарушени съответните директиви за местообитанията. Еколозите препоръчват да има забрана и за 30-км-ов буфер около защитените зони (което било общо около 80 % от страната) – семената на ГМО растенията, вятърът и насекомите не познават законоустановените граници. Опасностите са, че пластмасовите култури могат да „заразят” или изтласкат традиционните, а и няма наблюдения за влиянието им върху човешкото здраве за дълъг период от време (алергии, карцерогени). По този начин обаче се увреждат временните икономически интереси на патентоносителите за ГМО и на големите земеделски стопани.

Друг е въпросът, че някои европейски държави се осмелиха да се противопоставят на директивата за ГМО, която би могла да е повлияна от лобисти; а ЕС не смее да санкционира неизпълнението й. Аз много си мисля за едно референдумче по въпроса. Това идва след разкритията, че голяма част от храните надхвърлят прага за ГМО-съдържание (май 0,9 %), без да спазват задължението за обявяване на този факт. Търговците на биопродукти и готвачите, БСП и ДПС също са против допускането на ГМО.

ХІІ. Закон за събранията и митингите – любовта на народа

Доколкото е известно: – ЗИД не е обявен на страницата на НС (впечатление за непрозначност на фона на другите закони); – съществени разлики между първо и второ четене (отново в противоречие с правилата на законодателния процес). Съгласно приетото на второ четене: – отпадат манифестациите от заглавието; – отказите се обжалват вече пред административен съд (формално има подобрение, поради несъществуването на народните съвети; но досега, ако не бъркам, районният съд решаваше; може би трябва да се предпочете той, тъй като е в същата община); обжалването не спира изпълнението (явно в отклонение на принципите на АПК); – противно на предложението на Янев, не отпада забраната за мероприятия между 22 и 6 ч. (може да се приеме с оглед сигурността, както и спокойствието на гражданите); – не може да се организират в обозначената зона около основни държавни институции (тук сигурността се противопоставя на политическите права и директната проява на мнение на гражданите спрямо институциите) и военни обекти (Змеево?); обозначената зона не е дефинирана в закона (оставено било за по-нататък); – уведомлението до кмета (вече само на общината) се отправя вече 72 часа предварително (а не 48, което явно идва да възпрепятства спонтанните гражданска реакция); смален до 72 часа е срокът при шествия.

Гражданското общество отправя призив до президента за вето. Иначе СДС щяло да внесе промени. Според М. Екимджиев законът е „мракобеснически” и „проличава приемствеността между тройната коалиция и правителството на ГЕРБ”. Изказват се съмнения за противоречие с чл. 43 КРБ, но според мен е на кантар. Любопитното е, че приетият в края на тоталитаризма закон е по-либерален.

ХІІІ. Съдебна практика

– Недопустимост на произволните обиски

Обиските, извършвани от полицията по силата на антитерористичен закон (по делото на ЕСПЧ: § 44 Stop and search от британския Закон за тероризма 2000) при целесъобразност (без основание за подозрение) нарушават чл. 8 еКЗПЧос (право на лична неприкосновеност).

Според чл. 164 бълг. НПК претърсване на физическо лице се извършва с предварително разрешение на съдия, а по изключение – с последващо одобрение, но само при задържане или при достатъчно основания, че лица, присъстващи при претърсване са укрили предмет от значение за делото.

– Амнистия – 1 ‰ – потвърдена от КС

От 350 000 дела със ЗАмн (2009 г.) са прекратени 458 (0,1 процент), от тях 131 в съдебна фаза, 50 за неумишлена безстопанственост. От над 9 000 изтърпяващи н.л.с. са освободени 289 (3 %). За бъдещи преписки естествено няма данни. За престъпления след 30.6.2006 г. са отхвърлени 200 и уважени 47 искания за компенсации по ЗПФКПП (средно ок. 2500 лв./ жертва).

Очаквано (чак единодушно в решение 1/ 2010 г.) КС не прие наличието на прикрити мотиви (съдия сам на себе си) поради липса на доказателства (Ф: нечитаво и като основание); нито има проблем в посочването на деянията чрез общи белези; задължението за разглеждане в разумен срок (31 І КРБ) е несъотносимо, т.к. с амнистията се погасяват и материалните, и процесуалните правоотношения; все пак КС си „запазва правото” да следи дали при амнистия не се излиза от правото на преценка на законодателя, макар че „всяка амнистия по дефиниция е неравенство per se”. Интересното е, че дори законът да беше прогласен за противоконституционен, междувременно амнистията би проявила действието си (така КС „снизходително”, може би за да има трибуна да поправи, че амнистията е помилваща, а не декриминализираща, докато СЮБ ясно застъпва недопустимост). По-скоро можеше да се пробва НС да отмени закона, но вторият закон вероятно би противоречал на чл. 15 § 1 МПГПП (освен по изкл.-то на § 2.). Казват, остава защитата пред гражданския съд.

– Нищожен нормативен акт – правила за подпомагане на филмопроизводството

Националният съвет за кино е приел, а Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ (ИА НФЦ) към Министерството на културата е утвърдил Правила за предоставяне на държавно подпомагане на филмопроизводството с цел прилагане на раздел II от Закона за филмовата индустрия.

Първоначално Административен съд – София град отклонил, т.к. актът не засягал конкретни права/ задължения на продуцентите; при обж. 3-чл. с-в ВАС приел, че не се касае за вътрешни правила, а част от тях, която представлява общи условия на бъдещ договор, били ОАА; АССГ отправя препирня за подсъдност, твърдейки вече ПНА, т.к. не се изчерпват с еднократно действие; тя е уважена от 5-чл. с-в, който изпраща делото на 3 чл. с-в.; тези задължителни указания са предрешили спора. Всъщоност жалбоподателят отначало твърди, че е НА.

В решението по същество на адм. д. 1388/2009, впоследствие потвърдено и от петчленен състав на Върховния административен съд, са посочени нарушените разпоредби: „Нормативни административни актове се издават [1] от изрично овластени от Конституцията или закон органи и [2] се обнародват в „Държавен вестник“ освен тези на общинските съвети.” Все пак „С оглед разпоредбата на чл. 13 АПК няма пречка институцията да уреди въпросите […] със съответните вътрешни правила при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на закона и постигане на целите му” и публично да обяви тези правила. Интересното е дали тези вътрешни правила няма да бъдат инструкция, за какъвто НА обаче ще липсва компетентност; такива не биха били пряко обжалваеми (чл. 2 ІІ АПК) дори по чл. 120 КРБ, защото служителите няма да се явяват в качеството „граждани”.

– Млечен картел 2007 – доказан и във ВАС

За разлика от птицевъдите и производителите на олио, са били определяни не крайните, а изкупните цени. Глобите за двете асоциации на млекопреработвателите от общо 25 000 лв. са потвърдени от касационната инстанция. Жалбоподателите обвиняват в отказ от правосъдие.

– Срещу „картела на нотариусите” чрез атакуване на Тарифата за нотариалните такси

Юристи, сред които Стефан Петков (бивш магистрат, преподавател в Лондон) приемат, че при реформата в нотариалната дейност през 1997/8 г. за нотариусите са запазени само по-„апетитните” дейности (останалите са оставени за държавните съдии по вписванията) и е „анексирана” част от дейността на адвокатите; таксите са всъщност възнаграждения лично за нотариусите; чрез тези законови привилегии те са забогатели не благодарение на конкурентноспособността си: ЗННД определя лимит на нотариусите, при това на брой жители, а не на ползватели. Това противоречи на правото на ЕС.

След съобразяване на КРБ, АПК и практиката на КС 5-чл. с-в на ВАС (а.д. 13957/2009) приема: „Прогресивният характер на легитимацията според чл. 186, ал. 1 АПК е възможността да се обжалват нормативните актове на администрацията не само когато са налице пряко нарушени права, но и при предстоящо засягане на права.” Частично отменено е определението на тричленката (подкрепяно от МС и прокуратурата) и делото за несъобразеност на ТНТ с КРБ и ЗДТ ѝ е върнато за произнасяне по същество. Впоследствие тя отхвърля искането за спиране действието на ПМС.

– Наредба за обществения ред в София – отменена на І инст. – бира в градинките

АССГ е отменил наредбата поради немотивираност (защо нова и защо завишени глоби) и повторение на разпоредби от закони и наредби. СОС ще обжалва. (Поне според предаденото във вестника мотивите на съда ми се струват съмнителни.)

– 14 януари 2009 г. – закононарушения само от „протестиращите”

С постановление СРП е отказала да образува досъдебно производство за претендираните „многобройни незаконни действия, от които са настъпили тежки последици за широк кръг хора”.

(Нека припомня: на тази дата пред НС се събра разнородна маса без ясна сплотяващо идейно ядро: едни заради убийството на студент от други студенти пред дискотека, други за друго, трети – футболни фенове – ултраси. Поради установена заплаха от взривове митингът трябваше да бъде прекратен. Вината на Общината и полицията е, че не е обяснила ясно новата заповед (твърди се: по мегафон). Полицията се опита да освободи площада, при което повечето граждани нарушиха полицейските разпореждания /без да ги атакуват по съдебен ред/, част от тях разрушават загражданията и чак до „Орлов мост” замеряха блюстителите на реда вкл. с пръти; нито един не помогна на полицията за задържане на нарушителите. Тогава изгледах внимателно записите: полицията употреби физическа сила, но без такава няма как да се премести човек противно на волята му, т.е. беше пропорционална (и дори подпропорционална). 1 починал в ареста – не е доказано да е по вина на полицията. През следващите дни СРС осъди голям брой хулигани (УБДХ). Имаше заявка, че „протестиращите” нямало да се уплашат от „полицейската бруталност”, но броят им непрекъснато намаляваше и то не поради ексцесии от полицията: може би вече нямаше забавления – полицаите вече се бяха сетили да почистят пл. „Народно събрание” от камъни и сняг и КПП-та не допускаха въоръжени.)

Адв. Груйкин, председател на гражданска инициатива (?), е завел колективен иск срещу МВР пред СГС за „нанесени морални щети и причинената уплаха”.

ХІV. София

– Отказ на административни услуги при неплатени публични вземания ?

Столична община щяла да отказва административни услуги (май и места в детски градини) на лица, които не са платили МДТ, а вече и глоби, според М. Герджиков. (Ф: Доколкото такава принудителна мярка не е предвидена в ДОПК и ЗМДТ, отказите би следвало да бъдат отменяни от съда. А публичните вземания трябва да се събират, но по законния ред (вж. доп. чл. 4 ал. ІІІ ЗМДТ, даваща на общинските служители права и на публични изпълнители; апропо с изм. на чл. 44, 46 данък се дължи и при придобиване по давност.).)

– Закони – 10 000 лв./брой

Идеята на екс-кмета на Столична община Борисов да бъде създаден нарочен Закон за София (с предполагаем предмет: финансови отношения с държавата, общинска собственост, структурни промени) ще бъде въведена в реализация чрез обявяване на обществена поръчка за външен консултант за изработване на проект. (В момента действат ЗТерДелСОГолГр, ЗУстрЗастрСО /отменил ЗОдобрПрилОбГрПлСоф 1961 г./, ЗМДТ, ЗОС, ЗОБ, ЗУДБ, ЗМСМА и др.; от цялостен закон едва ли има нужда, освен за консултанта)

ХV. СРС – промени в деловодствата

Данни за ответниците (адрес) щели да се взимат от специална служба в СРС за 1 час (Вероятно вр. Наредба № 14 от 18 ноември 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база данни „Население“, ДВ 94/09). Заповедното деловодство се отделя от гражданското.

Advertisements
Published in: on 30. януари '10 at 8:33  Вашият коментар  

The URI to TrackBack this entry is: https://piliph.wordpress.com/2010/01/30/%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd-1-10/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: