Бюлетин – част 1/ 2010 г.

Какви са тези бюлетини?

1-10/ 30-01-2010

І. Подаване на годишен отчет за дейността от търговците
ГОД (бившите ГФО – годишен финансов отчет) щели да се подават от 2010 г. по избор само или в НАП, или в НСИ. (Тези за ТР са извън коментара). Срв. чл. 51 ЗДДФЛ и § 25 ЗИДЗДДФЛ (ДВ 95/09).
ІІ. Декларации смятат сами данъците
От 10.ІІ.2010 г. ще са достъпни декларации с макроси; отпечатаните такива ще имат баркод. Декларират се и получените, и дадените непогасени кредити над 10 000 за текущата година и 40 000 лв. за последните 5. (чл. 50 ЗДДФЛ, въведен с § 67 ЗДБРБ2010, който безумно определя влизането му в сила косвено чрез нов § 29а в ЗИДЗДДФЛ)
ІІІ. „Понижени” териториални дирекции на НАП – достъп до правосъдие
Според реформата ТД на Националната агенция по приходите се превърнаха в 28 офиси за обслужване (ОО); агенцията има само 5 регионални дирекции. През декември приключиха 5-те конкурса, сега са временно подменени и 7 от директорите на офисите. От ВАС се опасяват, дали с промяната на чл. 268 ДОПК не би се ограничил достъпът до правосъдие от останалите 23 области.
ІV. Задължение за регистрация по ДДС за ФЛ и ЮЛ без достигнат праг
Само ако се касае за услуги за стопанска дейност, при това само от други страни в ЕС, лицата са длъжни да се регистрират по ДДС, независимо, че оборотът им е под 50 000 лв./ 12 мес. Тази „полурегистрация” след 1.1.2010 г. не дава право на възстановяване на ДДС кредит. Заявлението трябва да се подаде 7 дни преди изискуемостта на данъка (т.е. преди плащането). (Вж. чл. 97а вр. 82 вр. чл. 21 и сл. ЗДДС – но не виждам ФЛ; § 52 ЗИДЗДДС ДВ 95/09) С отмяната на чл. 44 І 5 процесуалното представителство вече не е освободена доставка.
V. Задължителен имейл
С новата ал. І на чл. 101 ЗДДС се въвежда задължение за представяне на електронен адрес за кореспонденция (каквото и да значи това) при данъчна регистрация. Така ДЗЛ (вкл. напр. баба Гинка от село, ако има оборот 50 000; но и лицата с „полурегистрация”) ще са принудени или да разчитат на безплатни, но неносещи отговорност пощи, или на платени такива, или да поддържат пощенски сървъри; както и да възложат на служител непрекъснато да следи пощата, предвид зле установеното начало на сроковете в ДОПК/ АПК – това решение не може да се подкрепи (Калайджиев, ОП 2007, стр. 76:  „Правните субекти не могат да бъдат задължавани да получават електронни изявления против тяхната воля“). Ако лицето няма вписан в АВп или при данъчните имейл, срокът е до края на м. март 2010 г. (§ 55 ЗИДЗДДС ДВ 95/09; § 56 ПЗР ПИДППЗДС ДВ 6/ 09 с обр. сила!?)
VІ. Проект за реформа на съдебната власт
МП предлага промени в кадруването по ЗСВ: Категоризация по натовареност и заплати, децентрализация, публични избори на ръководителите.  (Ф: по-добре мерки (и) за по-поносимо натоварване с цел постигане на качество, чрез преразпределяне на щата, насърчаване на преместването или електронни комуникации). Положителна оценка от Пенчев (Корекция 2010-02-26: Пенчев критикува: по-добре постепенно пренасочване на щатни бройки (някои са резултат на лобизъм);  малките като отделения на големите – по-малко администрация, но достъп до правосъдие; софийските първо да изкарват 5-те години до по-високия ранг в провинцията;  представителство във ВСС по апелативни райони с отзиваемост.)
Според стратегията на ВСС за 2010 г. трябва да бъдат създадени специализирани състави по дела от обществен интерес (вече в 90 % от съдилищата; СГС и Капка Костова – против; извънредни състави?!?). До март – единен портал за делата; до декември – нов НК.
VІІ. Антикорупционни мерки под въпрос – ЗПРКИ, АПК и ЗАдм
Според проект на МП установяването на недеклариран конфликт на интереси ще води не само до уволнение, но и до лишаване от право на упражняване на държавна длъжност. Забраняват се доходи от дялове в държави, в които не се плаща данък (офшорни зони); както и разпореждане в полза на ръководена преди партия. Новият общ контролен орган (комисия) ще разглежда и анонимни сигнали.
Удължаване на срока, назначаване на общинските комисии от областните управители; изясняване на контролните органи; поправка на бланките предлага шефът на антикорупционната комисия в НС. (А никой не коментира, че всъщност дефиницията за КИ стана още по-безумна след първите промени.)
Производствата по анонимки с конкретно съдържание и опазването в тайна на неанонимните податели щяха да бъдат закрепени в Административнопроцесуалния кодекс (т.е. промяна на 180 °)  Според слуховете можело проектът за ЗИД на АПК да бъде оттеглен.
Ще бъдат разширени правомощията, включително превенционни и на инспекторатите по Закона за администрацията. Контролните функции на МДААР се осъществяват от премиера и съответните администрации (гарван гарвану?). Поради сигнал за конфликт на интереси от МОН бащата на дъщерята на ректора на УНСС Борисова е напуснал ръководния пост на учредената от него катедра.
VІІІ. Лични документи – удължен срок на старите – нови от 29 март
Срокът на валидност на личните карти и шофьорските книжки, който според отпечатаното на тях изтича през 2010 г., е удължен с 6 месеца със обн. в ДВ ДВ 102/2009 § 21а и сл. ЗБЛД.  С тях няма да може да се пътува в чужбина. Малко преди април ще започне приемането на заявления за новите л.к. и паспорти. В чужбина ок. 2 месеца по-рано няма да се приемат заявления. Зелените паспорти и безсрочните документи не подлежат на подмяна. Биометрични данни ще включват само паспортите, но вероятно ще се взимат за всички.
ІХ. Членството в професионални камари май не отпада
Според правителствен проект на изменения в Закона за занаятите отпада задължението за членство, преобразуват се в ЮЛНЦ, засилва се контролът, намаляват се част от занаятчийските професии. Според противниците на намаляването на списъка наполовина (от 127 на 56), това би довело до понижаване на качеството, напр. ако фризьорите не се водят занаятчии (sic!). В правната комисия законопроектът е бил отхвърлен, изглежда поради липса на мотиви и силно застъпничество за контрареформационните сили.
Х. Етажна собственост – 2 % напредък към януари 2010 г.
ПП „Атака” предлага срокът за регистрация на ЕтС и за провеждане на общо събрание по новия ЗУЕС да бъде удължен до 30.6.2010 г. (стар: 1.11.2009 г.) 92 % от гражданите имали собствено жилище. (Ф: Ето че един много по-добър от предишното положение закон отново не се прилага. Един от сочените проблеми е трудното определяне на идеалните части на стари ЕтС (макар че сега излиза по повод кворума, преди делът служеше за определяне на вноските). Мислим е установителен иск, но по-лесна би била административна процедура.) (Допълнение 2010-02-15: На второ четене срокът за регистрация на ЕтС е удължен до 30.06. ДВ 15/ 2010 г.)
ХІ. България в ГМО драмата – ЕС с/у потребителите
Преди влизането си в ЕС България въвежда обща забрана за генно модифицирани организми, която противоречи на съответната либерална директива, а за това или за друго е стартирана санкционна процедура от ЕС. След това се предлага да се постави разрешителен режим, който според м-р Караджова ще бъде доста строг (което си е обещание за неизпълнение на бъдещия закон, ама нейсе). Но простото отпадане на забраната, ако не се предвиди частна забрана за зоните „Натура 2000” (30 % от България) от своя страна можело да нарушени съответните директиви за местообитанията. Еколозите препоръчват да има забрана и за 30-км-ов буфер около защитените зони (което било общо около 80 % от страната) – семената на ГМО растенията, вятърът и насекомите не познават законоустановените граници. Опасностите са, че пластмасовите култури могат да „заразят” или изтласкат традиционните, а и няма наблюдения за влиянието им върху човешкото здраве за дълъг период от време (алергии, карцерогени). По този начин обаче се увреждат временните икономически интереси на патентоносителите за ГМО и на големите земеделски стопани.
Друг е въпросът, че някои европейски държави се осмелиха да се противопоставят на директивата за ГМО, която би могла да е повлияна от лобисти; а ЕС не смее да санкционира неизпълнението й. Аз много си мисля за едно референдумче по въпроса. Това идва след разкритията, че голяма част от храните надхвърлят прага за ГМО-съдържание (май 0,9 %), без да спазват задължението за обявяване на този факт. Търговците на биопродукти и готвачите, БСП и ДПС също са против допускането на ГМО.
В крайна (?) сметка паралелно с въведената директива ще действа 5-годишен мораториум за отглеждане + идея за подобна инициатива в Европейския парламент.
ХІІ. Закон за събранията и митингите – любовта на народа
Доколкото е известно: – ЗИД не е обявен на страницата на НС (впечатление за непрозначност на фона на другите закони); – съществени разлики между първо и второ четене (отново в противоречие с правилата на законодателния процес). Съгласно приетото на второ четене: – отпадат манифестациите от заглавието; – отказите се обжалват вече пред административен съд (формално има подобрение, поради несъществуването на народните съвети; но досега, ако не бъркам, районният съд решаваше; може би трябва да се предпочете той, тъй като е в същата община); обжалването не спира изпълнението (явно в отклонение на принципите на АПК); – противно на предложението на Янев, не отпада забраната за мероприятия между 22 и 6 ч. (може да се приеме с оглед сигурността, както и спокойствието на гражданите); – не може да се организират в обозначената зона около основни държавни институции (тук сигурността се противопоставя на политическите права и директната проява на мнение на гражданите спрямо институциите) и военни обекти (Змеево?); обозначената зона не е дефинирана в закона (оставено било за по-нататък); – уведомлението до кмета (вече само на общината) се отправя вече 72 часа предварително (а не 48, което явно идва да възпрепятства спонтанните гражданска реакция); смален до 72 часа е срокът при шествия.
Гражданското общество отправя призив до президента за вето, на които впоследствие той отговаря с указ 15/ 2010 за връщане на § 1 и 2 от ЗИ. Иначе СДС щяло да внесе промени. Според М. Екимджиев законът е „мракобеснически” и „проличава приемствеността между тройната коалиция и правителството на ГЕРБ”. Изказват се съмнения за противоречие с чл. 43 КРБ, но според мен е на кантар. Любопитното е, че приетият в края на тоталитаризма закон е по-либерален.
ХІІІ. Съдебна практика
– Недопустимост на произволните обиски
Обиските, извършвани от полицията по силата на антитерористичен закон (по делото на ЕСПЧ: § 44 Stop and search от британския Закон за тероризма 2000) при целесъобразност (без основание за подозрение) нарушават чл. 8 еКЗПЧос (право на лична неприкосновеност).
Според чл. 164 бълг. НПК претърсване на физическо лице се извършва с предварително разрешение на съдия, а по изключение – с последващо одобрение, но само при задържане или при достатъчно основания, че лица, присъстващи при претърсване са укрили предмет от значение за делото.
– Амнистия – 1 ‰ – потвърдена от КС
От 350 000 дела със ЗАмн (2009 г.) са прекратени 458 (0,1 процент), от тях 131 в съдебна фаза, 50 за неумишлена безстопанственост. От над 9 000 изтърпяващи н.л.с. са освободени 289 (3 %). За бъдещи преписки естествено няма данни. За престъпления след 30.6.2006 г. са отхвърлени 200 и уважени 47 искания за компенсации по ЗПФКПП (средно ок. 2500 лв./ жертва).
Очаквано (чак единодушно в решение 1/ 2010 г.) КС не прие наличието на прикрити мотиви (съдия сам на себе си) поради липса на доказателства (Ф: нечитаво и като основание); нито има проблем в посочването на деянията чрез общи белези; задължението за разглеждане в разумен срок (31 І КРБ) е несъотносимо, т.к. с амнистията се погасяват и материалните, и процесуалните правоотношения; все пак КС си „запазва правото” да следи дали при амнистия не се излиза от правото на преценка на законодателя, макар че „всяка амнистия по дефиниция е неравенство per se”. Интересното е, че дори законът да беше прогласен за противоконституционен, междувременно амнистията би проявила действието си (така КС „снизходително”, може би за да има трибуна да поправи, че амнистията е помилваща, а не декриминализираща, докато СЮБ ясно застъпва недопустимост). По-скоро можеше да се пробва НС да отмени закона, но вторият закон вероятно би противоречал на чл. 15 § 1 МПГПП (освен по изкл.-то на § 2.). Казват, остава защитата пред гражданския съд.
– Нищожен нормативен акт – правила за подпомагане на филмопроизводството
Националният съвет за кино е приел, а Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ (ИА НФЦ) към Министерството на културата е утвърдил Правила за предоставяне на държавно подпомагане на филмопроизводството с цел прилагане на раздел II от Закона за филмовата индустрия.
Първоначално Административен съд – София град отклонил, т.к. актът не засягал конкретни права/ задължения на продуцентите; при обж. 3-чл. с-в ВАС приел, че не се касае за вътрешни правила, а част от тях, която представлява общи условия на бъдещ договор, били ОАА; АССГ отправя препирня за подсъдност, твърдейки вече ПНА, т.к. не се изчерпват с еднократно действие; тя е уважена от 5-чл. с-в, който изпраща делото на 3 чл. с-в.; тези задължителни указания са предрешили спора. Всъщоност жалбоподателят отначало твърди, че е НА.
В решението по същество на адм. д. 1388/2009, впоследствие потвърдено и от петчленен състав на Върховния административен съд, са посочени нарушените разпоредби: „Нормативни административни актове се издават [1] от изрично овластени от Конституцията или закон органи и [2] се обнародват в „Държавен вестник“ освен тези на общинските съвети.” Все пак „С оглед разпоредбата на чл. 13 АПК няма пречка институцията да уреди въпросите […] със съответните вътрешни правила при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на закона и постигане на целите му” и публично да обяви тези правила. Интересното е дали тези вътрешни правила няма да бъдат инструкция, за какъвто НА обаче ще липсва компетентност; такива не биха били пряко обжалваеми (чл. 2 ІІ АПК) дори по чл. 120 КРБ, защото служителите няма да се явяват в качеството „граждани”.
– Млечен картел 2007 – доказан и във ВАС
За разлика от птицевъдите и производителите на олио, са били определяни не крайните, а изкупните цени. Глобите за двете асоциации на млекопреработвателите от общо 25 000 лв. са потвърдени от касационната инстанция. Жалбоподателите обвиняват в отказ от правосъдие.
– Срещу „картела на нотариусите” чрез атакуване на Тарифата за нотариалните такси
Юристи, сред които Стефан Петков (бивш магистрат, преподавател в Лондон) приемат, че при реформата в нотариалната дейност през 1997/8 г. за нотариусите са запазени само по-„апетитните” дейности (останалите са оставени за държавните съдии по вписванията) и е „анексирана” част от дейността на адвокатите; таксите са всъщност възнаграждения лично за нотариусите; чрез тези законови привилегии те са забогатели не благодарение на конкурентноспособността си: ЗННД определя лимит на нотариусите, при това на брой жители, а не на ползватели. Това противоречи на правото на ЕС.
След съобразяване на КРБ, АПК и практиката на КС 5-чл. с-в на ВАС (а.д. 13957/2009) приема: „Прогресивният характер на легитимацията според чл. 186, ал. 1 АПК е възможността да се обжалват нормативните актове на администрацията не само когато са налице пряко нарушени права, но и при предстоящо засягане на права.” Частично отменено е определението на тричленката (подкрепяно от МС и прокуратурата) и делото за несъобразеност на ТНТ с КРБ и ЗДТ ѝ е върнато за произнасяне по същество. Впоследствие тя отхвърля искането за спиране действието на ПМС.
– Наредба за обществения ред в София – отменена на І инст. – бира в градинките
АССГ е отменил наредбата поради немотивираност (защо нова и защо завишени глоби) и повторение на разпоредби от закони и наредби. СОС ще обжалва. (Поне според предаденото във вестника мотивите на съда ми се струват съмнителни.)
– 14 януари 2009 г. – закононарушения само от „протестиращите”
С постановление СРП е отказала да образува досъдебно производство за претендираните „многобройни незаконни действия, от които са настъпили тежки последици за широк кръг хора”.
(Нека припомня: на тази дата пред НС се събра разнородна маса без ясна сплотяващо идейно ядро: едни заради убийството на студент от други студенти пред дискотека, други за друго, трети – футболни фенове – ултраси. Поради установена заплаха от взривове митингът трябваше да бъде прекратен. Вината на Общината и полицията е, че не е обяснила ясно новата заповед (твърди се: по мегафон). Полицията се опита да освободи площада, при което повечето граждани нарушиха полицейските разпореждания /без да ги атакуват по съдебен ред/, част от тях разрушават загражданията и чак до „Орлов мост” замеряха блюстителите на реда вкл. с пръти; нито един не помогна на полицията за задържане на нарушителите. Тогава изгледах внимателно записите: полицията употреби физическа сила, но без такава няма как да се премести човек противно на волята му, т.е. беше пропорционална (и дори подпропорционална). 1 починал в ареста – не е доказано да е по вина на полицията. През следващите дни СРС осъди голям брой хулигани (УБДХ). Имаше заявка, че „протестиращите” нямало да се уплашат от „полицейската бруталност”, но броят им непрекъснато намаляваше и то не поради ексцесии от полицията: може би вече нямаше забавления – полицаите вече се бяха сетили да почистят пл. „Народно събрание” от камъни и сняг и КПП-та не допускаха въоръжени.)
Адв. Груйкин, председател на гражданска инициатива (?), е завел колективен иск срещу МВР пред СГС за „нанесени морални щети и причинената уплаха”.
ХІV. София
– Отказ на административни услуги при неплатени публични вземания ?
Столична община щяла да отказва административни услуги (май и места в детски градини) на лица, които не са платили МДТ, а вече и глоби, според М. Герджиков. (Ф: Доколкото такава принудителна мярка не е предвидена в ДОПК и ЗМДТ, отказите би следвало да бъдат отменяни от съда. А публичните вземания трябва да се събират, но по законния ред (вж. доп. чл. 4 ал. ІІІ ЗМДТ, даваща на общинските служители права и на публични изпълнители; апропо с изм. на чл. 44, 46 данък се дължи и при придобиване по давност.). Допълнение 2010-02-06: Имало и практика за правене на нещо при ниски глоби – отново вкарваща във въртележката на нерегламентираните контакти.)
– Закони – 10 000 лв./брой
Идеята на екс-кмета на Столична община Борисов да бъде създаден нарочен Закон за София (с предполагаем предмет: финансови отношения с държавата, общинска собственост, структурни промени) ще бъде въведена в реализация чрез обявяване на обществена поръчка за външен консултант за изработване на проект. (В момента действат ЗТерДелСОГолГр, ЗУстрЗастрСО /отменил ЗОдобрПрилОбГрПлСоф 1961 г./, ЗМДТ, ЗОС, ЗОБ, ЗУДБ, ЗМСМА и др.; от цялостен закон едва ли има нужда, освен за консултанта)
ХV. СРС – промени в деловодствата
Данни за ответниците (адрес) щели да се взимат от специална служба в СРС за 1 час (Вероятно вр. Наредба № 14 от 18 ноември 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база данни „Население“, ДВ 94/09). Заповедното деловодство се отделя от гражданското.

2-10/ 15-02-2010

І. Заменки на гори – забранена държавна помощ?
ЕК проучвала дали 47 случая на замяна на земи от горския фонд, особено по Черноморието не представляват държавна помощ. Те са извършени основно между приемането и обнародването на забраната в Закона за Горите през І.2009 г. с цел инвеститорите да получат евтини терени, чието предназначение впоследствие да бъде променено. Правителството първоначално заяви, че нямало да оборва.
След това обаче бяха изразени идеи сделките да бъдат обявени за престъпления (Ф: което поначало води до нищожност; при престъпление по служба обаче би могло да се търси обезщетение само на деликтно основание); според други би помогнало само обявяването им за нищожни като сключени във вреда на представлявания (за чл. 40 ЗЗД е ПРБ, която обаче няма правомощия. Чак ако държавата не развали (в общ смисъл) или не получи доплащане по сделките, може да й бъдат наложени санкции от ЕС. Приложим е и специалният чл. 14 ЗДП.
По-нататък правителството се ориентира да иска от ЕК да приеме сделките за разрешена държавна помощ със задна дата, макар че не откривало такава възможност в регламента + специален закон за доплащане от „бенефициерите” (облагодетелстваните). Димо Гяуров обаче препоръчва да се върви по няколко пътя паралелно + да се привлекат външни експерти, з-то „едва ли Министерството на земеделието разполага с достатъчен правен капацитет”. (Ф: не би трябвало обаче да се забравят виновните длъжностни лица).
Анализ на адв. Петър Петров @ Боянов и Ко.
ІІ. Мораториум върху промяна на предназначението на земи покрай Черноморското крайбрежие
е приело НС (4.ІІ.). (Допълнение 2010-02-18: СКоал внася ЗИД на ЗСПЗЗ, на ЗУТ и на ЗГ, критерият е придобиванета на земи, независимо къде, преди 1.І.2010.)
ІІІ. ПУРНЕС – отменен
Правилникът за управлението, реда и надзора в етажната собственост (от 1951 г., месец след ЗС) следва да се счита отменен с оглед § 6 т. 6 ЗУЕС, който отменя законовата делегация за издаването му (чл. 49 ЗС), на която през 2002 г. ПУРНЕС изрично е позован (§ 3), и с оглед на самия Закон за управление на етажната собственост, който е с по-висш юридически ранг и преурежда тези обществени отношения. (Така и Запрянов, А., Адв. преглед 5/ 2009.) Все пак, предвид чл. 3 ал. ІІ и 46 ЗНА, ако има празноти в ЗУЕС и разпоредби на ПУРНЕС и съдебна практика, които не му противоречат, можем да приемем, че те могат да намерят приложение.
ІV. Нови квази ценни книжа – данъчен кредит
Предвижда се възможността удостоверенията за данъчен кредит, с които ще може да се прихващат данъчни задължения, да може да се прехвърлят, като централното ТД на НАП издава ново удостоверение. Според проектозакона за изм. на ДОПК (130а, 134а) такъв „данъчен кредит” може да има само за преки годишни подоходни данъци в полза на централния бюджет, когато са предвидени в специалните материални закони. Целта е насърчаване на инвестициите.
V. Съдилища
– УБДХ – противоречие с еКЗПЧос
Чл. 6 и 7 на Указа за борба с дребното хулиганство противоречат на чл. 2 от Протокол № 7 на европейската Конвенция за правата на човека и основните свободи, тъй като според последния наказанията за престъпления трябва да подлежат на обжалване. Според преценката на ЕСПЧ деянията по УБДХ не попадат под изключението на ал. ІІ „несъществени престъпления”, нищо че по българското право дребното хулиганство дори не се води престъпление. (Което според мен е странно; вероятно Европейският съд иска да разшири „престъпления” до всички правонарушения и да приема типичните административни нарушения за несъществени престъпления, знам ли; не че въвеждането на втора инстанция е вредно.) По делата Камбуров и Станчев българските съдии не били съобразили примата на международното право.
– Само официални букви в името – кюрди – ЕСПЧ
Недопускането на промяна на името с такова, което съдържа букви извън официалната азбука (q, w, x) от страна на съдебната власт на Република Турция спрямо граждани от кюрдски произход не представлява дискриминация според Съда в Страсбург.
– Царски имоти – недопустимост на искането на обмудсмана – КС
По к.д. 19/ 09 се приема, че омбудсманът може да атакува само закони (в тесен смисъл, срв. другите компетенции на КС), а не и решение на НС за мораториум.  (Вероятно отсъства и втората кумулативна предпоставка: не се засягат правата на гражданите, а само конкретна фамилия с изключителен статут. Все пак КС трябва да може да се произнася и по актове, озаглавени и приети като решения, като цени истинската им правна същност.)
– ТР ВАС 1/ 2010 г. – допълнителен срок за начисляване на ДДС/ данъчен кредит – административнонаказателна отговорност
Върховният административен съд се признава компетентен да тълкува законите за административно наказване, делата по които се гледат от районните съдилища като първа инстанция.
С § 18 ЗИД ЗДДС ДВ 106/08 е дадена нова възможност за начисляване на ДДС от 1.І. до 31.ІV.2009 г. Тя касае само 2 категории данъчни платци – имащите право на пълен данъчен кредит – получатели на доставки и вносители. Така за лицата, които пропуснали срока за изискуемия данък, противоправността (чл. 180 ЗДДС) на деянието се е заличила и те трябва да бъдат освободени от отговорност по висящите дела. Новата, специална за тези категории по-ниска санкция по чл. 180а се прилага само занапред.
Искането на главния прокурор е частично недопустимо относно АНО за неспазен срок за данъчен кредит – няма противоречива практика по НАХД, тъй като няма предвидени наказания за невъзползване от правото.
– ТР ВАС 2/ 2010 г. – допустимост на оспорване на нормативни административни актове – ЮЛ
„Съсловните (браншовите) организации и другите юридически лица с нестопанска цел могат да оспорват подзаконови нормативни актове при наличието на правен интерес, обоснован от предмета на дейност и целите, за които са създадени.” Правото на сдружаване, гарантирано в чл. 12, 44 КРБ, служи за задоволяване и защита на интересите на гражданите и следователно интересите на ЮЛНЦ съвпадат с интересите на техните членове, доколкото това е предвидено сред целите в устава или учредителния им акт или в специален закон. Те са организации по смисъла на АПК, субект на правото на оспорване (186) и на нормотворческия процес (ЗНА). (Ф: А в някои случаи *косвено* отговарят за членовете си – СРСП. ВАС трябва да тълкува чл. 186 в обхват, достатъчен, за да се гарантира законността /легитимността и легалността/ на самите нормативни актове като елемент от правовата държава. Мерките ѝ по отношение на едного засягат пряко или косвено всички граждани. Не като СЕО да се стига до отказ от проверка за законност.) 1 ОМ на Дражева: нямат пр. и-с, з-то не се засягат пряко и лично техните и-си, не могат да представляват членовете си; субституцията противоречи на 2 РКС.
– Обстоятелствена проверка едновременно с прехвърляне – обжалване на отказ на нотариус
Отвореното писмо … до бащите и майките на неръкотворното чудо, наречено ГПК…” на Георги Керелов съставлява наистина увлекателно четиво за лепенето на тапети, съдийстването, частния нотариат и, между другото, банковите глоби, напомнящо сарказма на Л. Каравелов.
Според ВКС отказът на нотариус да извърши в едно производство (1 такса) обстоятелствена проверка и прехвърляне на имот не съответства на ГПК. Разноските (600 лв.) не могат да се възстановят в производството по обжалването.
(Според мен би трябвало вредите да могат да се възстановят в отделно гр.д.; проблемът съществува напр. и при наложени от съда глоби. А препратката към чл. 49 ЗЗД трябва да се разбира като такава към ЗОДОВ.) (Ако връзката към писмото /понастоящем при Сдружението за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА/ не действа, свиркайте!)
VІ. Кант – преводи
Божидар Гумнаров е публикувал (като pdf) превода на Метафизиката на нравите” (І част Учение за правото”, ІІ част „Учение за добродетелта”) от Имануел Кант. Прави и втори за България превод на Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (на което тогавашните власти не се зарадвали).
VІІ. Класация на юридически факултети в България – 1-во място за СУ„КО”
Според „Алфа рисърч” най-старият ЮФ има най-добро качество; и според изпитите на ВАС – почти двама от трима издържат. Втори е УНСС, следващите места са за ВТУ, ПУ„ПХ”.
VІІІ. Агенти на ДС/ РСБНА – 3 % от публичните личности
От 2007 г. досега Комисията, председателствана от Евтим Костадинов, е проверила 86 676 лица, заемали или заемащи публични или обществени длъжности; от тях са обявени 2616 сътрудници. Открити са няколко бележки за „забранен достъп” по дела, неясно чии.

3-10/ 01-03-2010

І. ГПК – несеквестируемост на извънбюджетните сметки на общините
С ЗИД ДВ 13/ 2010 общините „се преместват” от чл. 520 в 519 ГПК (Вж. коментар № 4 )
ІІ. Кариери за строителни материали – ограничаване
МС е указал на министрите на ОСВ и РРБ да ограничат (вероятно: да не допускат нови процедури за) издаването на разрешения по Закона за подземните богатства до 2012 г. (ДВ 13/ 2010)
ІІІ. ДВ 15/ 2010, освен другото
– ЗПИИРКОРНФС
Урежда реда за събиране в друга държава на глоби, конфискации и обезщетения за престъпления (при двойна наказуемост); при невъзможност за изпълнение са възможни алтернативни санкции (л.с.); изпращат се от съда/ НАП, респ. се признават от ОС, когато България е издаваща, респ. изпълняваща държава; имплементира Рамково решение 2005/214/ПВР и 2006/783/ПВР на Съвета;
– ЗДПУ
Дефиниция за услуга, голям брой извън закона (2, 20); свобода на установяване и на „движение на услуги” и разрешителен режим; информационни задължения на доставчиците; санкции за длъжностни лица и доставчици; 29 легални дефиниции. Променя законите за Туризма, ЗУТ (ЗКС, ЗКАИИП), Занаятите. Вж. бюлетин 28/ 30-11-2009, т. ІІ.
– ЗИД КТ
Създава се тристранно сътрудничество и на ниво „област” (чл. 3в – 3д; с гениализма „държавен, областен или общински орган”); трудов стаж вече изрично се признава при „трудов договор за работа през определени дни от месеца” независимо от продължителността му (чл. 114, изм. ДВ 108/08), при отпуск за раждане (163) и при работа в ДЧ на ЕС, ЕИП, КШв. (от септември, 351-354); наредба за командировки в ЕС (от септември, 121 ІІІ); Велики петък е почивен; обективната отговорност на работодателя се ангажира и при 50 % (сега само над 50 %) намалена работоспособност (200); не са масови уволненията на 20 д. за 90 дни (§ 1 т. 9)
ІV. Обществени поръчки и корупция – Борис Велчев – законопроект
Ноември 2009 г. Главният прокурор публикува в „Труд” по повод лошото управление на държавното имущество и корупцията. 1 : проблемът не бил само лошото правоприложение, липсвали и механизми/уредба за превенция и контрол. (Вътрешните одитори и АОП не могат да осъществяват предварителен контрол; АОП не сезира компетентните органи за открити нарушения; АДФИ не може да спира проблемни сделки. Последващият контрол на АДФИ и СмП не са за изгодното разходване на средствата. В НК няма специална норма за ЗОП, субсидиарното длъжностно престъпление 282 се доказва сравнително лесно относно нарушението и вредата, но практически невъзможно относно целта за увреждане/ облагодетелстване; съзнателната неизгодна сделка 220 – също; а относно безстопанствеността 219 ръководителите на ведомства могат да се позовават на приподписалите експерти.) 2: Наложително е лишаване политическите органи от компетентност за сключване на обществени поръчки (както и състав без специалната цел и оправомощаване на комисията Кушлев); смекчава идеята за идеята за нов НК до масова декриминализация с административно наказване (а една от идеите на АНК беше за съдебно адм. наказване) и нови състави. 3: това ще разтовари съдебната система; предлага доверителна сделка да се въведе като СРС при подкуп (сега провокацията е забранена), купуване на гласове; призовава предложените промени да бъдат извършени.
Февруари 2010 – обяснение на предложенията други за промени в ЗОП.
V. Съдилища
– РКС 2/ 2010 – касиране на гласове от Турция
Изборът на трима народни представители вследствие 18 358 иначе действителни гласа от Република Турция е незаконен. Ф: Решението е недопустимо и неправилно.
– ТР ОСГТК 1/ 2009 – селектиране на касационните жалби
Общото основание материално- или процесуалноправен въпрос според РКС 4/ 09, което отмени думата „съществен”, означава въпросът да е от значение за изхода на конкретното дело. Това е така, според ОСГКТК, когато „Правният въпрос[…], разрешен в обжалваното въззивно решение, е […] включен в предмета на спора и е обусловил правните изводи на съда по конкретното дело. Касаторът е длъжен да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос […]. Върховният касационен съд не е задължен да го изведе от изложението към касационната жалба по чл. 284, ал. 3 ГПК, но може само да го уточни и конкретизира. Върховният касационен съд не допуска касационно обжалване по правен въпрос, по който се е произнесъл въззивният съд, различен от този, който сочи касаторът, освен ако въпросът има значение за нищожността и недопустимостта на обжалваното решение.” Т.е. това общо основание е различно от основанието за неправилност на решението; ВКС следи служебно само по валидност и допустимост. Въпросите може да са повече от 1; може и възражения, които не формират СПН.
Допълнителните основания (предпоставки):
„Основание по чл. 280, ал.1, т.1 ГПК за допускане на касационно обжалване е […] противоречие с тълкувателни решения и постановления на Пленум на ВС; с тълкувателни решения на общото събрание на гражданска колегия на ВС, постановени при условията на чл. 86, ал. 2 ЗСВ, обн. ДВ, бр.59 от 22.07.1994 г. (отм.); с тълкувателни решения на общото събрание на гражданска и търговска колегии, на общото събрание на гражданска колегия, на общото събрание на търговска колегия на ВКС или решение, постановено по реда на чл. 290 ГПК.” Т.е. практиката на ВКС са: (а) задължителните тълкувателни нормативни актове на ВС/ ВКС и (б) решенията по новия ГПК (по чл. 291). Не са задължителни: (а) трайната практика на ВКС по конкретни дела; (б) тълкувателните решения на ВС до 1994 г. Това разбиране противоречи на (незадължителните) мотиви в РКС 4/ 09, но внася логика в чл. 280.
„[… П]о чл. 280, ал.1, т.2 ГПК, правният въпрос […] трябва да е разрешен в противоречие с друго влязло в сила решение на първоинстанционен съд, въззивен съд или решение на Върховния касационен съд, постановено по реда на отменения ГПК по същия правен въпрос.” Достатъчно е 1 (нетълкувателно) решение; т. 2 не се отнася за решенията по т. 1, решенията на адм. съд по преюдициални въпроси или по ЗОДОВ, арбитражни решения. (Текстуално са изключени и решенията на ВС преди 1996 г., но мисля, че трябва да се разбира широко – така започва т. 3 от мотивите.) В тежест на касатора е да докаже противоречието (така и КС; Ф: би трябвало да е достатъчно и само с номер на актовете.)
„Правният въпрос от значение за изхода по конкретно дело, разрешен в обжалваното въззивно решение е от значение за точното прилагане на закона, когато разглеждането му допринася за промяна на създадената поради неточно тълкуване съдебна практика, или за осъвременяване на тълкуването й с оглед изменения в законодателството и обществените условия, а за развитие на правото, когато законите са непълни, неясни или противоречиви, за да се създаде съдебна практика по прилагането им или за да бъде тя осъвременена предвид настъпили в законодателството и обществените условия промени. Точното прилагане на закона и развитието на правото по смисъла на чл.280, ал.1, т.3 ГПК формират общо правно основание за допускане на касационно обжалване, което е налице във всички случаи, при които приносът в тълкуването осигурява разглеждане и решаване на делата според точния смисъл на законите.” С тълкуването не става много по-ясно; изглежда, че това основание се активира, когато необходим е принос за точното тълкуване на правото, когато (а) липсва практика на ВКС при непълни, неясни или противоречиви закони; (б) съществува съдебна практика, но тя прилага несъществуваща правна норма (неточно извлечена от разпоредбите); (в) е настъпила промяна в закона или в обществото (убеждения, ценности, цели), която налага осъвременително тълкуване на трайната практика.
Особени мнения. Балевска: определението по 288 е специфична правораздавателна дейност, необжалваемо; основание трябва да е и противоречието с трайната практика на съдилищата. Проданова: т. 1 трябва да обхваща и ТР по ЗУС от 1952 и 1976 г. (Ф: все ще се намери някое следващо ги решение и минаваме по т. 2) и актове на НКол; оплаква се, че не са обсъждани мотивите.
Ф: (а) Специалните предпоставки за селекция са поначало алтернативни. (б) Т. 2 намира приложение само ако няма (известни) решения по т. 1. (в) Ако е имало уеднаквяване по 291 и обжалваното въззивно решение не го следва, основанието е т. 1, ако го следва (и не сме доволни) – т. 3. (г) Може ли 292 да се приложи изпреварващо – ако ВКС допусне по т. 3 и смята да се отклони? (д) Интересно би било и отрицателно предефиниране на решението – кое не е основание.
– ТР 2/ 2009 ОСГК – реституция – Народен съд
Разпоредбата на чл. 7 от ЗВСОНИ [за иск срещу последващи приобретатели] не е приложима по отношение на конфискуваните имущества по присъда, постановена по Н-З СНарСъдВВБСВСНЗСН, която е отменена с решение по реда на надзора на ВКС преди [допълването на ЗВСОНИ за тези присъди] в сила от 22.11.1997 г. [което има материалноправно действие занапред]. В тези случаи се прилага чл. 151 ЗИН/отм./ [, че имотите се връщат или обезщетяват]. (М. Първанов напомня реш. на КС и ВКС, че актовете на НарС не са съдебни; Ф: но какво би станало с (макар недопустимите) влезли в сила решения за отмяна?)
– ТР 4/ 09 ОСНК ВКС – правна помощ
Щом чл. 189 ал. ІІІ НПК гласи, че „когато подсъдимият бъде признат за виновен, съдът го осъжда да заплати […] за служебно назначения защитник”, той има предвид всички случаи (чл. 94, 372, 381, 384 и др.). ВКС Тълкува помирително с чл. 2 и 4 ЗПП и с оглед неговите ПЗР, че финансирането от държавата е само за времето на процеса. Дори ЗПП е общ спрямо НПК. Няма противоречие с еКЗПЧос с оглед делото Croissant срещу Германия. (42 % особени мнения: ЗПП бил специален; в някои случаи лицето е принудено да ползва адвокат, в други пък би се отказало, за да не плаща; НБПП е второстепенен разпоредител и не може в негова полза; по Croissant няма изрично произнасяне при бедни подсъдими. Ф: законодателят решава по целесъобразност; ако намират нарушение на КРБ или КПЧ от ВКС могат да сезират КС.)
– Противоконституционнен натиск над съдебната власт от страна на изпълнителната
Съюзът на съдиите щял да поиска експертиза за независимостта на съда от ПАСЕ, КСЕС, МАС. С цел намаляване на напрежението нямало да отвръща, извън публикуване на съдебните актове, на недоказаните нападки от страна на министър (не гражданин), произнасянето по неприключили дела, макар че са заплаха за осъждане от еКЗПЧос (срв. Кърджев). Възразява се срещу пасивната роля на ВСС, липсата на медийна стратегия; както и срещу непопълването на ВСС и необсъждането на кандидатурата на Румен Янков.
– Доклад СРС 2009
1 наказателен съдия е получил средно 465 дела, а 1 щ.бр. граждански – 1068 бр. (май 80 % са едностранни); разкрит е 1 нова щ.бр. (113 с-в ІІІ ГО). Съобщават се предприети през годината организационни мерки (напр. когато делото е на доклад, деловодителят трябва да покаже картона). Развива се и програмата за безплатна медиация („Спогодби”).
Ф: Идеята за децентрализация на конкурсите не следва да се подкрепи (но може да се правят конкурси за „резерви”).
VІ. Списък на длъжници в България
Платен доброволен регистър за междуфирмената задлъжнялост.

Advertisements
Published in: on 30. януари '10 at 8:58  Вашият коментар  

The URI to TrackBack this entry is: https://piliph.wordpress.com/2010/01/30/%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-1-2010-%d0%b3/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: