Договор за Европейската общност и Договор за Европейския съюз – заглавия

По-долу е поместено разширено съдържание на двата договора, като освен имената на разделите и главите са дадени и „авторски заглавия“ на всеки параграф. По този начин би трябвало да се постигне по-лесна ориентация, без да се изчита целият договор, още повече, че в дългите текстове на отделните параграфи понягока се губи основният им смисъл.

дял


гл.


член


заглавие






ДЕО – ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ



ЧАСТ ПЪРВА



ПРИНЦИПИ



1

ЕО



2

Цели – задачи и средства



3

Дейност на ЕО



4

Дейност на ЕО и ДЧ



5

Рамки, изключителна компетентност,
субсидиарност,пропорционалност



6

Околна среда



7

Институции



8

Европейска система на централните банки



9

ЕИБ



10

Лоялно съдействие на ДЧ



11

Засилено сътрудничество: Процедура



11а

Засилено сътрудничество: Присъединяване



12

Забранява дискриминация



13

Дискриминация



14

Вътрешен пазар



15

Вътрешен пазар



16

Услуги в общ икономически интерес

ЧАСТ ВТОРА



ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА



17

Субекти. Функция



18

Свободно движение



19

Избирателни права



20

Закрила в чужбина



21

Питания. Петиции.



22

Доклад. Препоръки за
изменение ДЕО




ПОЛИТИКИ НА ОБЩНОСТТА

І




СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ



23



24

Свободни чуждестранни


1


МИНИЧЕСКИ СЪЮЗ



25

Забрана мита



26

Обща митническа тарифа



27

Неутрализиране на вреди


2


ЗАБРАНА ЗА КОЛИЧЕСТВЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУ
ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ



28

Забрана



29

Забрана



30

Допустими изключения (-неикономически
причини)



31

Прекратяване на монополи. Въздържане.
Заместващи мерки

ІІ




СЕЛСКО СТОПАНСТВО



32

Дефиниция. Субсидидиарност на общите
правила.



33

Цели. Особености



34

Средства – обща организация на
селскостопанските пазари



35

Средства – обичения; потребления



36

Ограничена конкуренция



37

Въвеждане на обща организация



38

Компесаторни мерки

ІІІ



СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА, УСЛУГИ И
КАПИТАЛИ



(Свободно движение на лица, услуги и
капитали)


1



РАБОТНИЦИ



39

Съдържание на свободата



40

Мерки



41

Обмен млади / ДЧ



42

Социална сигурност


2



ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ



(Свобода за предприятия)



43

Съдържание на свободата



44

Мерки



45

Изключени дейности



46

Изключения



47

Самостоятелно заети. Координация,
осъществяване на дейност. Хомология



48

Дружества. Дефиниция. Приравняване ФЛ


3



УСЛУГИ



49

Дефиниция



50

Услуга – дефиниция



51

Особени правила



52

Процедура. Приоритетни области.



53

Засилено сътрудничество



54

Преходни, но недискриминационни
ограничения



55

Препращане 45 -48


4



КАПИТАЛИ И ПЛАЩАНИЯ



56

Съдържание



57

Ограничения на преки инвестиции за трети
страни



58

О(т)граничения по други причини



59

Предпазни мерки трети страни



60

Спешни мерки към трети държави

ІV




ВИЗИ, УБЕЖИЩЕ, ИМИГРАЦИЯ И ДРУГИ
ПОЛИТИКИ, СВЪРЗАНИ СЪС СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЛИЦА



61

Изброяване на мерки



62

Граничен контрол. Визи



63

Бежанци. Имигранти



64

Изключения. Взети мерки



65

Граждански съд. Сътрудничество



66

Междуведомствено сътрудничество



67

Нормотворч. Процедура



68

Преюдициални заключения



69

Особени държави

V




ТРАНСПОРТ



70

Общотранспортна политика



71

Регулации



72

Преходно: поне статуквото



73

Допустими помощи



74

Особености
за съобразяване



75

Свобода. Нарушения



76

Забрани и разрешения Държавни пом.
Изследвания



77

Гранични такси



78

Особена държава (Германия)



79

Консултативен комитет



80

Обхванати отрасли



ОБЩИ ПРАВИЛА ОТНОСНО КОНКУРЕНЦИЯТА,
ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ И СБЛИЖАВАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА


1



ПРАВИЛА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


(1)


ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА



81

Забрана СРСП



82

Забранена злоупотреба с господстващо
положение



83

Актове за прилагане



84

Преходна (национални органи)



85

Контрол от ЕК



86

Прилагане и към публични предприятия


(2)



ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ



(Държавни помощи)



87

Забранени и разрешени



88

Контрол от ЕК



89

Регламенти на прилагането


2



ДАНЪЧНИ РАЗПОРЕДБИ



90

Забрана за
протекционизъм



91

Забрана за
протекционизъм



92

Временни изключения при преки



93

Директиви


3



СБЛИЖАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА



94

Процедура – директиви – общ пазар



95

Процедура вътр. пазар. Равнище
на закрила. Национални отклонения. Изменения. Временни мерки



96

Антиконкурентно национално право –
отстраняване



97

Антиконкурентно национално право, вредно
само за държавата. Предв. Препоръки

VІІ



ИКОНОМИЧЕСКА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА


1



ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА



98

ДЧ И и ЕО. Принципи



99

Общи насоки – приемане, контрол и
препоръки



100

Мерки. Помощи за ДЧ



101

Забрана за кредитни облекчения от
Централната банка за ДЧ и ЕО



102

Забрана
за привилегии за ДЧ и ЕО(т.е. не са привилегировани)



103

Ограничения за гарантиране от ДЧ и ЕО за
ДЧ



104

Прекомерен бюджетен дефицит


2



ПАРИЧНА ПОЛИТИКА



105

Цели и задачи на ЕСЦБ. Консултации с ЕЦБ.



106

Разрешения за емисии на пари



107

Устройство



108

Независимост



109

Съобразяване на национално
законодателство



110

Актове на ЕЦБ



111

Общи насоки
и  международни
споразумения за обменни курсове екю


3


ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ



112

Изпълнителен и управителен съвет на ЕЦБ



113

Сътрудничество с други институции



114

Комитет



115

Искане за препоръки от Комисията


4


ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ



(1990 – 1999 г.)



116

Преминаване към обща валута и ЕЦБ



117

Преминаване към обща валута и ЕЦБ



118

Преминаване към обща валута и ЕЦБ



119

Преминаване към обща валута и ЕЦБ



120

Преминаване към обща валута и ЕЦБ



121

Преминаване към обща валута и ЕЦБ



122

Невключени държави



123

Преминаване към обща валута и ЕЦБ



124

Преминаване към обща валута и ЕЦБ


VІІІ




ЗАЕТОСТ



125

Задачи на координацията



126

Роля на ДЧ



127

Спомагателна роля на ЕО



128

Общи насоки, контрол, препоръки



129

Насърчителни мерки



130

Комитет по заетостта

ІХ




ОБЩА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА



(Спрямо трети държави)



131

Контекст



132

Хармонизация на помощите за износа



133

Споразумение с трети държави:
Процедура,екомпетентност, съвместна компетентност на ЕО и всички
ДЧ



134

Сътрудничество и защитни мерки на ДЧа

Х




МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО



135

Митнеческо сътрудничество

ХІ



СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ,
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И МЛАДЕЖ


1



СОЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ



136

Допълнителни цели на общия пазар



137

Допълващи мерки на ЕО



138

Тристранен диалог с ЕК



139

КТД на ниво ЕО. Прилагане от СМ.



140

Подпомагане на сътрудничеството на ДЧ в
други области



141

Равно заплащане



142

Платен отпуск



143

Доклад



144

Комитет за социална закрила



145

Доклад


2



ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД



146

Задачи



147

Управление



148

Решения по прилагане


3



ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И
МЛАДЕЖ



149

Допълващи мерки на ЕО в образованието.
Трети страни



150

Допълващи мерки на ЕО в професионалното
обучение. Трети държави

ХІІ




КУЛТУРА



151

Допълващи мерки на ЕО.Трети държави

ХІІІ




ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ



152

Допълващи мерки на ЕО. Стандарти. Трети
държави

ХІV



Защита на потребителите



153

Мерки

ХV




ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ



154

Цели и задачи



155

Насоки. Подкрепа и координация. Трети
държави



156

Процедура

ХVІ




ПРОМИШЛЕНОСТ



157

Взаимодействие с ДЧ. Задачи

ХVІІ



ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ



158

Намаляване неравенството между регионите



159

Съобразяване
от ДЧ и ЕО. Мерки на ЕО



160

Европейски фонд за регионално развитие



161

Други структурни фондове. Кохезионен



162

Процедура

ХVІІІ



НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО
РАЗВИТИЕ



163

Цел



164

Допълващи мерки на ЕО



165

Координация с ДЧ



166

Рамкова и специфична програма



167

Рамкова и специфична програма



168

Частни програми



169

Споразумение с ДЧ



170

Споразумение
с трети държави



171

Структури



172

Нормативни процедури



173

Доклад

ХІХ




ОКОЛНА СРЕДА



174

Цели.Принципи. Отчитане. Временни мерки.
Международна дейност



175

Процудури. Програми и мерки. Финансиране.
ДЧ



176

По-високо ниво у ДЧа

ХХ




СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ



(с развиващите се държави)



177

Задачи



178

Отчитане в др. политики



179

Нормотворен процес. ЕИБ.Неприлагане към
Африка, Карибския и Тихоокеански басейн



180

Координация с ДЧ



181

Международни преговори и споразумения

ХХІ




ИКОНОМИЧЕСКО, ФИНАНСОВО И ТЕХНИЧЕСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ



181а

Допълнително сътрудничество и
асоцииране.. Процедури

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА



АСОЦИИРАНЕ НА ОТВЪДМОРСКИТЕ СТРАНИ И
ТЕРИТОРИИ



182

Развитие на исторически свързани
територии



183

Приравняване с ДЧ в търговията



184

Без мита в ЕО. Мита в териториите



185

Мерки при проблем от обмитяването вноса
от трети държави



186

Споразумение за свободата на движение



187

Нормотворческа процудура



188

Особена територия (Гренландия)

ЧАСТ ПЕТА


ИНСТИТУЦИИ НА ОБЩНОСТТА

І



ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ


1


ИНСТИТУЦИИ


(1)



ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ



189

ЕП



190

Състав – брой, избори, мандат, правилник



191

Партии



192

Участие в нормотворчество. Под…..
на ЕК



193

Анкетни комисии



194

Петиции



195

Омбудсман



196

Сесии



197

Председателство. Изслушване на ЕК и СМ



198

Мнозинство и
кворум



199

Процедури. Правилник. Публикации



200

Обсъждане на годишния доклад на ЕК



201

Вот на недоверие ЕК


(2)



СЪВЕТ



202

Правомощия. Делигиране



203

Състав. Ротационно председателство



204

Свикване



205

Мнозинства



206

Представляване



207

Комитет на постоянните представители.
Генерален секретариат. Процедурен правилник. Достъп до информация.



208

Приканване на ЕК



209

Комитети



210

Определяне възнаграждение на ЕК и СЕО


(3)



КОМИСИЯ



211

Правомощия



212

Общ годишен доклад



213

Състав. Независимост.



214

Избор. Мандат



215

Замяна на членове



216

Уволняване



217

Ръководство и ресори
от председателя. Заместници.



218

Процедурен правилник. Правила за
сътрудничество със Съвета.



219

Мнозинство. Кворум


(4)



СЪД



220

Функция



221

Състав на СЕО



222

Генерални адвокати



223

Избор. Мандат. Процедурен правилник.



224

ПИС: Състав. Избор. Мандат. Процедурен
правилник. Субсидиарно прилагане на правилата за СЕО.



225

Подсъдност



225а

Специализирани съдилища



226

Неизпълнение на ДЧ: мотивирано становище
на ЕК



227

Неизпълнние на ДЧ: инциатива на друга ДЧ



228

Решение за установяване. Решение за
санкциониране.



229

Санкции по регламенти



229а

Признаване комптентността по спорове за
индустриална собсвеност



230

Отмяна на общност и актове – легитимация,
срокове



231

Действие по време на отмяната



232

Установяване на неправомерно бездействие

легитимаия, срокове.



233

Неправомерно бездействие: последици



234

Преюдициални заключения



235

Извъндоговорна обезвреда



236

Спорове със служители



237

Подсъдност в областите на ЕИБ и ЕСБ



238

Арбитраж



239

Спорове между ДЧ



240

Подсъдност на на национални юрисдикции



241

Възражение за неприложимост



242

Спиране на изпълнението



243

Обезпечителни мерки



244

Изпълнение



245

Устав на съда


(5)



СМЕТНА ПАЛАТА



246



247

Състав. Назначаване. Мандат.
Освобождаване. Независимост.



248

Обхват на одита. Извършване. Доклад.
Структура. Процудурен правилник.


2



ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО НЯКОЛКО
ИНСТИТУЦИИ



249

Видове актове



250

Изменение на предложение на Комисията



251

Нормотворческа процедура:Съвместно
решаване (с ЕП)



252

Нормотворческа процудура. Сътрудничество



253

Форма на актовете: Съображения



254

Обнародване/ Съобщаване. Влизане в сила.



255

Достъп до общ. Информация.



256

Принудително изпълнение срещу ЮЛ/ФЛ


3



ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ



257

Функция. Видове членове



258

Численост. Независимост. Възнаграждения.



259

Назначаване. Мандат.



260

Председателство. Правилник. Свикване.



261

Отделения и подкомитети



262

Консултиране


4



КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ



263

Състав. Назначаване. Мандат.
Независимост.



264

Председателство. Правилник. Свикване.



265

Консултиране


5



ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА



266

Състав. Устав.



267

Задачи

ІІ




ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ



268

Бюджетен баланс. ЕО и ЕС.



269

Приходи. Правила.



270

Финансово обезпечаване на актовете



271

Разходи. Класификация.



272

А – Бюджетна година. Б – Процедура за
приемане на бюджета. В – Незадължителни разходи. Г -Задълж.



273

Закъсняващ бюджет



274

Изпълнение на бюджета



275

ОПР. Баланс.



276

Освобождаване от отговорност.
Съобразяване със забележките.



277

Валути?



278

Прехвърляне в друга валута.Компетентните
инст. в ДЧа.



279

Актове по приложението



280

(ОЛАФ) Борба с измамите срещу публ.
Финанси

ЧАСТ ШЕСТА



ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



(Правно положение на общността и др.)



281

ЮЛ



282

ЮЛ



283

Правила за служителите



284

Извършване на проверки от ЕК



285

Статистики



286

ЗЛД в органите на ЕО



287

Професионална тайна



288

Отговорност на ЕО и служителите й



289

Седалище



290

Езици



291

Привилегии и имунитет



292

Спорове по ДЕО между ДЧ



293

Улесняване равенството на гражданите в
данъчен и съдебен аспект



294

Равенство в участие в дружества



295

Неприложимост към собствеността



296

Неприложимост към държавна тайна и военни
стоки



297

Мерки при вътрешни и международни
вълнение. Опазване на общия пазар от
ДЧ



298

Опазване на общия пазар от ЕК и СЕО в
случаите по 296 и297 и, и при злоупотреби от ДЧ



299

Действие по място – особености



300

Сключване на МД



301

Ограничаване на икономически връзки с
трети страни по ОВППС



302

Връзки с международни организации



303

Сътрудничество със СЕ



304

Сътрудничество с ОИСР



305

Неприложимост към ЕОВС и ЕВРАТОМ



306

Допустимост на Белгия и Люксембург за
други цели



307

Съвместими и несъвместими стари МД



308

Компетентност – гъвкава клауза;
субсидиарна нормотворческа процедура



309

Спиране правата на ДЧа



310

Споразумение за асоцииране



311

Неразделност на протоколите



312

Безсрочност



ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



313

Ратифициране на ДЕО. Депозитар. Влизане в
сила.



314

Оригинални езикови версии






ДЕС – ДОГОВОР ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ



І




ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ



1

учредяване на ЕС. Процедурни принцири
(публичност и субсидианност; базиране на ЕО; водеща роля на ДЧ).



2

Цели и средства. Рамки.



3

Статут. Единство.



4

Европейски съвет



5

Двойна функция на институциите



6

Принципи в политиките и за ДЧ



7

Спиране правата на ДЧ. Препоръки.

ІІ



РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ С ОГЛЕД СЪЗДАВАНЕТО НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ



8

ІІІ



РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА



9

ІV



РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ



10

V




РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА
И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ



11

Цели. Солидарност между ДЧи



12

Видове решения



13

Принципи, основни насоки. Общи стратегии.



14

Съвместни действия



15

Общи позиции



16

Задължения на ДЧ за съгласуване



17

Обхват. Отбрана, НАТО, ЗЕС



18

Роля на председателството и представителя
на Съвета  и на ЕК



19

Задължения на ДЧ при участие в
муждународни организации



20

Сътрудничество с ЕК в трети страни и
международни организации



21

Съвещателна роля на ЕП



22

Сезиране на Съвета. Извънредно заседание.



23

Процедура. ДЧ с декларация.



24

Сключване на МД



25

Комитет



26

Генерален секретар



27

ЕК



27а

Засилено сътрудничество: рамки,
субсидиарни правила



27б

Засилено сътрудничество: Предметен обхват
и неотносимост



27в

Засилено сътрудничество. Процедури



27г

Засилено сътрудничество. Информиране от
Генералния секретар.



27д

Засилено сътрудничество. Процедура за
присъединяване.



28

Институции. Финанси.




РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПОЛИЦЕЙСКОТО И
СЪДЕБНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ



29

Цели и задачи



30

Полицейско сътрудничество



31

Съдебно сътрудничество



32

Действие на територията на друга ДЧа



33

Неприложимост към вътрешната сигурност



34

Видове актове. Процедури.



35

Преюдициални заключения по вторичното
право след приемане компетентноста на СЕО. Контрол за правомерност –
рамки. Тълкуване на актове и конвенции.



36

Координационен комитет. ЕК



37

Дейност в международните орг. На трети
държави



38

Сключване на МД



39

Воля на ЕП



40

Засилено сътрудничество: Рамки. Съдебен
контрол.



40а

Засилено сътрудничество: Процедура.



40б

Засилено сътрудничество: Процедура за
присъединяване.



41

Институции. Финанси.



42

Преминаване към ДЕО

VІІ




РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗАСИЛЕНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО



(в областите на ДЕО и ДЕС)



(„Европа на две скорости“)



43

Условия за допустимост по ДЕО ДЕС



43а

Условия за допустимост по ДЕО ДЕС



43б

Откритост за присъединяване на
нови ДЧ



44

Приемане и статут на актовете



44а

Финансиране



45

Гарантиране на приемствеността от СМ и ЕК

VІІІ




ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



46

Компетентност на СЕО



47

Съотношение с ДЕО – ЕВРАТОМ и др.



48

Изменения



49

Присъединяване на ДЧ



50

Отмяна в Договора от 1965 и 68 г.



51

Безсрочност



52

Ратификация. Депозитар. Влизане в сила.



53

Оригинални езикови версии

дял


гл.


член

заглавие





ДЕО – ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ



ЧАСТ ПЪРВА



ПРИНЦИПИ



1

ЕО



2

Цели – задачи и средства



3

Дейност на ЕО



4

Дейност на ЕО и ДЧ



5

Рамки, изключителна компетентност,
субсидиарност,пропорционалност



6

Околна среда



7

Институции



8

Европейска система на централните банки



9

ЕИБ



10

Лоялно съдействие на ДЧ



11

Засилено сътрудничество: Процедура



11а

Засилено сътрудничество: Присъединяване



12

Забранява дискриминация



13

Дискриминация



14

Вътрешен пазар



15

Вътрешен пазар



16

Услуги в общ икономически интерес

ЧАСТ ВТОРА



ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА



17

Субекти. Функция



18

Свободно движение



19

Избирателни права



20

Закрила в чужбина



21

Питания. Петиции.



22

Доклад. Препоръки за
изменение ДЕО




ПОЛИТИКИ НА ОБЩНОСТТА

І




СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ



23



24

Свободни чуждестранни


1


МИНИЧЕСКИ СЪЮЗ



25

Забрана мита



26

Обща митническа тарифа



27

Неутрализиране на вреди


2


ЗАБРАНА ЗА КОЛИЧЕСТВЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУ
ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ



28

Забрана



29

Забрана



30

Допустими изключения (-неикономически
причини)



31

Прекратяване на монополи. Въздържане.
Заместващи мерки

ІІ




СЕЛСКО СТОПАНСТВО



32

Дефиниция. Субсидидиарност на общите
правила.



33

Цели. Особености



34

Средства – обща организация на
селскостопанските пазари



35

Средства – обичения; потребления



36

Ограничена конкуренция



37

Въвеждане на обща организация



38

Компесаторни мерки

ІІІ



СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА, УСЛУГИ И
КАПИТАЛИ



(Свободно движение на лица, услуги и
капитали)


1



РАБОТНИЦИ



39

Съдържание на свободата



40

Мерки



41

Обмен млади / ДЧ



42

Социална сигурност


2



ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ



(Свобода за предприятия)



43

Съдържание на свободата



44

Мерки



45

Изключени дейности



46

Изключения



47

Самостоятелно заети. Координация,
осъществяване на дейност. Хомология



48

Дружества. Дефиниция. Приравняване ФЛ


3



УСЛУГИ



49

Дефиниция



50

Услуга – дефиниция



51

Особени правила



52

Процедура. Приоритетни области.



53

Засилено сътрудничество



54

Преходни, но недискриминационни
ограничения



55

Препращане 45 -48


4



КАПИТАЛИ И ПЛАЩАНИЯ



56

Съдържание



57

Ограничения на преки инвестиции за трети
страни



58

О(т)граничения по други причини



59

Предпазни мерки трети страни



60

Спешни мерки към трети държави

ІV




ВИЗИ, УБЕЖИЩЕ, ИМИГРАЦИЯ И ДРУГИ
ПОЛИТИКИ, СВЪРЗАНИ СЪС СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЛИЦА



61

Изброяване на мерки



62

Граничен контрол. Визи



63

Бежанци. Имигранти



64

Изключения. Взети мерки



65

Граждански съд. Сътрудничество



66

Междуведомствено сътрудничество



67

Нормотворч. Процедура



68

Преюдициални заключения



69

Особени държави

V




ТРАНСПОРТ



70

Общотранспортна политика



71

Регулации



72

Преходно: поне статуквото



73

Допустими помощи



74

Особености
за съобразяване



75

Свобода. Нарушения



76

Забрани и разрешения Държавни пом.
Изследвания



77

Гранични такси



78

Особена държава (Германия)



79

Консултативен комитет



80

Обхванати отрасли



ОБЩИ ПРАВИЛА ОТНОСНО КОНКУРЕНЦИЯТА,
ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ И СБЛИЖАВАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА


1



ПРАВИЛА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


(1)


ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА



81

Забрана СРСП



82

Забранена злоупотреба с господстващо
положение



83

Актове за прилагане



84

Преходна (национални органи)



85

Контрол от ЕК



86

Прилагане и към публични предприятия


(2)



ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ



(Държавни помощи)



87

Забранени и разрешени



88

Контрол от ЕК



89

Регламенти на прилагането


2



ДАНЪЧНИ РАЗПОРЕДБИ



90

Забрана за
протекционизъм



91

Забрана за
протекционизъм



92

Временни изключения при преки



93

Директиви


3



СБЛИЖАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА



94

Процедура – директиви – общ пазар



95

Процедура вътр. пазар. Равнище
на закрила. Национални отклонения. Изменения. Временни мерки



96

Антиконкурентно национално право –
отстраняване



97

Антиконкурентно национално право, вредно
само за държавата. Предв. Препоръки

VІІ



ИКОНОМИЧЕСКА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА


1



ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА



98

ДЧ И и ЕО. Принципи



99

Общи насоки – приемане, контрол и
препоръки



100

Мерки. Помощи за ДЧ



101

Забрана за кредитни облекчения от
Централната банка за ДЧ и ЕО



102

Забрана
за привилегии за ДЧ и ЕО(т.е. не са привилегировани)



103

Ограничения за гарантиране от ДЧ и ЕО за
ДЧ



104

Прекомерен бюджетен дефицит


2



ПАРИЧНА ПОЛИТИКА



105

Цели и задачи на ЕСЦБ. Консултации с ЕЦБ.



106

Разрешения за емисии на пари



107

Устройство



108

Независимост



109

Съобразяване на национално
законодателство



110

Актове на ЕЦБ



111

Общи насоки
и  международни
споразумения за обменни курсове екю


3


ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ



112

Изпълнителен и управителен съвет на ЕЦБ



113

Сътрудничество с други институции



114

Комитет



115

Искане за препоръки от Комисията


4


ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ



(1990 – 1999 г.)



116

Преминаване към обща валута и ЕЦБ



117

Преминаване към обща валута и ЕЦБ



118

Преминаване към обща валута и ЕЦБ



119

Преминаване към обща валута и ЕЦБ



120

Преминаване към обща валута и ЕЦБ



121

Преминаване към обща валута и ЕЦБ



122

Невключени държави



123

Преминаване към обща валута и ЕЦБ



124

Преминаване към обща валута и ЕЦБ


VІІІ




ЗАЕТОСТ



125

Задачи на координацията



126

Роля на ДЧ



127

Спомагателна роля на ЕО



128

Общи насоки, контрол, препоръки



129

Насърчителни мерки



130

Комитет по заетостта

ІХ




ОБЩА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА



(Спрямо трети държави)



131

Контекст



132

Хармонизация на помощите за износа



133

Споразумение с трети държави:
Процедура,екомпетентност, съвместна компетентност на ЕО и всички
ДЧ



134

Сътрудничество и защитни мерки на ДЧа

Х




МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО



135

Митнеческо сътрудничество

ХІ



СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ,
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И МЛАДЕЖ


1



СОЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ



136

Допълнителни цели на общия пазар



137

Допълващи мерки на ЕО



138

Тристранен диалог с ЕК



139

КТД на ниво ЕО. Прилагане от СМ.



140

Подпомагане на сътрудничеството на ДЧ в
други области



141

Равно заплащане



142

Платен отпуск



143

Доклад



144

Комитет за социална закрила



145

Доклад


2



ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД



146

Задачи



147

Управление



148

Решения по прилагане


3



ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И
МЛАДЕЖ



149

Допълващи мерки на ЕО в образованието.
Трети страни



150

Допълващи мерки на ЕО в професионалното
обучение. Трети държави

ХІІ




КУЛТУРА



151

Допълващи мерки на ЕО.Трети държави

ХІІІ




ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ



152

Допълващи мерки на ЕО. Стандарти. Трети
държави

ХІV



Защита на потребителите



153

Мерки

ХV




ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ



154

Цели и задачи



155

Насоки. Подкрепа и координация. Трети
държави



156

Процедура

ХVІ




ПРОМИШЛЕНОСТ



157

Взаимодействие с ДЧ. Задачи

ХVІІ



ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ



158

Намаляване неравенството между регионите



159

Съобразяване
от ДЧ и ЕО. Мерки на ЕО



160

Европейски фонд за регионално развитие



161

Други структурни фондове. Кохезионен



162

Процедура

ХVІІІ



НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО
РАЗВИТИЕ



163

Цел



164

Допълващи мерки на ЕО



165

Координация с ДЧ



166

Рамкова и специфична програма



167

Рамкова и специфична програма



168

Частни програми



169

Споразумение с ДЧ



170

Споразумение
с трети държави



171

Структури



172

Нормативни процедури



173

Доклад

ХІХ




ОКОЛНА СРЕДА



174

Цели.Принципи. Отчитане. Временни мерки.
Международна дейност



175

Процудури. Програми и мерки. Финансиране.
ДЧ



176

По-високо ниво у ДЧа

ХХ




СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ



(с развиващите се държави)



177

Задачи



178

Отчитане в др. политики



179

Нормотворен процес. ЕИБ.Неприлагане към
Африка, Карибския и Тихоокеански басейн



180

Координация с ДЧ



181

Международни преговори и споразумения

ХХІ




ИКОНОМИЧЕСКО, ФИНАНСОВО И ТЕХНИЧЕСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ



181а

Допълнително сътрудничество и
асоцииране.. Процедури

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА



АСОЦИИРАНЕ НА ОТВЪДМОРСКИТЕ СТРАНИ И
ТЕРИТОРИИ



182

Развитие на исторически свързани
територии



183

Приравняване с ДЧ в търговията



184

Без мита в ЕО. Мита в териториите



185

Мерки при проблем от обмитяването вноса
от трети държави



186

Споразумение за свободата на движение



187

Нормотворческа процудура



188

Особена територия (Гренландия)

ЧАСТ ПЕТА


ИНСТИТУЦИИ НА ОБЩНОСТТА

І



ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ


1


ИНСТИТУЦИИ


(1)



ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ



189

ЕП



190

Състав – брой, избори, мандат, правилник



191

Партии



192

Участие в нормотворчество. Под…..
на ЕК



193

Анкетни комисии



194

Петиции



195

Омбудсман



196

Сесии



197

Председателство. Изслушване на ЕК и СМ



198

Мнозинство и
кворум



199

Процедури. Правилник. Публикации



200

Обсъждане на годишния доклад на ЕК



201

Вот на недоверие ЕК


(2)



СЪВЕТ



202

Правомощия. Делигиране



203

Състав. Ротационно председателство



204

Свикване



205

Мнозинства



206

Представляване



207

Комитет на постоянните представители.
Генерален секретариат. Процедурен правилник. Достъп до информация.



208

Приканване на ЕК



209

Комитети



210

Определяне възнаграждение на ЕК и СЕО


(3)



КОМИСИЯ



211

Правомощия



212

Общ годишен доклад



213

Състав. Независимост.



214

Избор. Мандат



215

Замяна на членове



216

Уволняване



217

Ръководство и ресори
от председателя. Заместници.



218

Процедурен правилник. Правила за
сътрудничество със Съвета.



219

Мнозинство. Кворум


(4)



СЪД



220

Функция



221

Състав на СЕО



222

Генерални адвокати



223

Избор. Мандат. Процедурен правилник.



224

ПИС: Състав. Избор. Мандат. Процедурен
правилник. Субсидиарно прилагане на правилата за СЕО.



225

Подсъдност



225а

Специализирани съдилища



226

Неизпълнение на ДЧ: мотивирано становище
на ЕК



227

Неизпълнние на ДЧ: инциатива на друга ДЧ



228

Решение за установяване. Решение за
санкциониране.



229

Санкции по регламенти



229а

Признаване комптентността по спорове за
индустриална собсвеност



230

Отмяна на общност и актове – легитимация,
срокове



231

Действие по време на отмяната



232

Установяване на неправомерно бездействие

легитимаия, срокове.



233

Неправомерно бездействие: последици



234

Преюдициални заключения



235

Извъндоговорна обезвреда



236

Спорове със служители



237

Подсъдност в областите на ЕИБ и ЕСБ



238

Арбитраж



239

Спорове между ДЧ



240

Подсъдност на на национални юрисдикции



241

Възражение за неприложимост



242

Спиране на изпълнението



243

Обезпечителни мерки



244

Изпълнение



245

Устав на съда


(5)



СМЕТНА ПАЛАТА



246



247

Състав. Назначаване. Мандат.
Освобождаване. Независимост.



248

Обхват на одита. Извършване. Доклад.
Структура. Процудурен правилник.


2



ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО НЯКОЛКО
ИНСТИТУЦИИ



249

Видове актове



250

Изменение на предложение на Комисията



251

Нормотворческа процедура:Съвместно
решаване (с ЕП)



252

Нормотворческа процудура. Сътрудничество



253

Форма на актовете: Съображения



254

Обнародване/ Съобщаване. Влизане в сила.



255

Достъп до общ. Информация.



256

Принудително изпълнение срещу ЮЛ/ФЛ


3



ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ



257

Функция. Видове членове



258

Численост. Независимост. Възнаграждения.



259

Назначаване. Мандат.



260

Председателство. Правилник. Свикване.



261

Отделения и подкомитети



262

Консултиране


4



КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ



263

Състав. Назначаване. Мандат.
Независимост.



264

Председателство. Правилник. Свикване.



265

Консултиране


5



ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА



266

Състав. Устав.



267

Задачи

ІІ




ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ



268

Бюджетен баланс. ЕО и ЕС.



269

Приходи. Правила.



270

Финансово обезпечаване на актовете



271

Разходи. Класификация.



272

А – Бюджетна година. Б – Процедура за
приемане на бюджета. В – Незадължителни разходи. Г -Задълж.



273

Закъсняващ бюджет



274

Изпълнение на бюджета



275

ОПР. Баланс.



276

Освобождаване от отговорност.
Съобразяване със забележките.



277

Валути?



278

Прехвърляне в друга валута.Компетентните
инст. в ДЧа.



279

Актове по приложението



280

(ОЛАФ) Борба с измамите срещу публ.
Финанси

ЧАСТ ШЕСТА



ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



(Правно положение на общността и др.)



281

ЮЛ



282

ЮЛ



283

Правила за служителите



284

Извършване на проверки от ЕК



285

Статистики



286

ЗЛД в органите на ЕО



287

Професионална тайна



288

Отговорност на ЕО и служителите й



289

Седалище



290

Езици



291

Привилегии и имунитет



292

Спорове по ДЕО между ДЧ



293

Улесняване равенството на гражданите в
данъчен и съдебен аспект



294

Равенство в участие в дружества



295

Неприложимост към собствеността



296

Неприложимост към държавна тайна и военни
стоки



297

Мерки при вътрешни и международни
вълнение. Опазване на общия пазар от
ДЧ



298

Опазване на общия пазар от ЕК и СЕО в
случаите по 296 и297 и, и при злоупотреби от ДЧ



299

Действие по място – особености



300

Сключване на МД



301

Ограничаване на икономически връзки с
трети страни по ОВППС



302

Връзки с международни организации



303

Сътрудничество със СЕ



304

Сътрудничество с ОИСР



305

Неприложимост към ЕОВС и ЕВРАТОМ



306

Допустимост на Белгия и Люксембург за
други цели



307

Съвместими и несъвместими стари МД



308

Компетентност – гъвкава клауза;
субсидиарна нормотворческа процедура



309

Спиране правата на ДЧа



310

Споразумение за асоцииране



311

Неразделност на протоколите



312

Безсрочност



ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



313

Ратифициране на ДЕО. Депозитар. Влизане в
сила.



314

Оригинални езикови версии






ДЕС – ДОГОВОР ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ



І




ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ



1

учредяване на ЕС. Процедурни принцири
(публичност и субсидианност; базиране на ЕО; водеща роля на ДЧ).



2

Цели и средства. Рамки.



3

Статут. Единство.



4

Европейски съвет



5

Двойна функция на институциите



6

Принципи в политиките и за ДЧ



7

Спиране правата на ДЧ. Препоръки.

ІІ



РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ С ОГЛЕД СЪЗДАВАНЕТО НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ



8

ІІІ



РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА



9

ІV



РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ



10

V




РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА
И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ



11

Цели. Солидарност между ДЧи



12

Видове решения



13

Принципи, основни насоки. Общи стратегии.



14

Съвместни действия



15

Общи позиции



16

Задължения на ДЧ за съгласуване



17

Обхват. Отбрана, НАТО, ЗЕС



18

Роля на председателството и представителя
на Съвета  и на ЕК



19

Задължения на ДЧ при участие в
муждународни организации



20

Сътрудничество с ЕК в трети страни и
международни организации



21

Съвещателна роля на ЕП



22

Сезиране на Съвета. Извънредно заседание.



23

Процедура. ДЧ с декларация.



24

Сключване на МД



25

Комитет



26

Генерален секретар



27

ЕК



27а

Засилено сътрудничество: рамки,
субсидиарни правила



27б

Засилено сътрудничество: Предметен обхват
и неотносимост



27в

Засилено сътрудничество. Процедури



27г

Засилено сътрудничество. Информиране от
Генералния секретар.



27д

Засилено сътрудничество. Процедура за
присъединяване.



28

Институции. Финанси.




РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПОЛИЦЕЙСКОТО И
СЪДЕБНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ



29

Цели и задачи



30

Полицейско сътрудничество



31

Съдебно сътрудничество



32

Действие на територията на друга ДЧа



33

Неприложимост към вътрешната сигурност



34

Видове актове. Процедури.



35

Преюдициални заключения по вторичното
право след приемане компетентноста на СЕО. Контрол за правомерност –
рамки. Тълкуване на актове и конвенции.



36

Координационен комитет. ЕК



37

Дейност в международните орг. На трети
държави



38

Сключване на МД



39

Воля на ЕП



40

Засилено сътрудничество: Рамки. Съдебен
контрол.



40а

Засилено сътрудничество: Процедура.



40б

Засилено сътрудничество: Процедура за
присъединяване.



41

Институции. Финанси.



42

Преминаване към ДЕО

VІІ




РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗАСИЛЕНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО



(в областите на ДЕО и ДЕС)



(„Европа на две скорости“)



43

Условия за допустимост по ДЕО ДЕС



43а

Условия за допустимост по ДЕО ДЕС



43б

Откритост за присъединяване на
нови ДЧ



44

Приемане и статут на актовете



44а

Финансиране



45

Гарантиране на приемствеността от СМ и ЕК

VІІІ




ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



46

Компетентност на СЕО



47

Съотношение с ДЕО – ЕВРАТОМ и др.



48

Изменения



49

Присъединяване на ДЧ



50

Отмяна в Договора от 1965 и 68 г.



51

Безсрочност



52

Ратификация. Депозитар. Влизане в сила.


53

Оригинални езикови версии

Advertisements
Published in: on 25. октомври '09 at 6:50  Вашият коментар  

The URI to TrackBack this entry is: https://piliph.wordpress.com/2009/10/25/%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b3/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: