Договор за Европейската общност и Договор за Европейския съюз – заглавия

По-долу е поместено разширено съдържание на двата договора, като освен имената на разделите и главите са дадени и „авторски заглавия“ на всеки параграф. По този начин би трябвало да се постигне по-лесна ориентация, без да се изчита целият договор, още повече, че в дългите текстове на отделните параграфи понягока се губи основният им смисъл.

дял


гл.


член


заглавие


ДЕО – ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТЧАСТ ПЪРВАПРИНЦИПИ1

ЕО2

Цели – задачи и средства3

Дейност на ЕО4

Дейност на ЕО и ДЧ5

Рамки, изключителна компетентност,
субсидиарност,пропорционалност6

Околна среда7

Институции8

Европейска система на централните банки9

ЕИБ10

Лоялно съдействие на ДЧ11

Засилено сътрудничество: Процедура11а

Засилено сътрудничество: Присъединяване12

Забранява дискриминация13

Дискриминация14

Вътрешен пазар15

Вътрешен пазар16

Услуги в общ икономически интерес

ЧАСТ ВТОРАГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА17

Субекти. Функция18

Свободно движение19

Избирателни права20

Закрила в чужбина21

Питания. Петиции.22

Доклад. Препоръки за
изменение ДЕО
ПОЛИТИКИ НА ОБЩНОСТТА

І
СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ2324

Свободни чуждестранни


1


МИНИЧЕСКИ СЪЮЗ25

Забрана мита26

Обща митническа тарифа27

Неутрализиране на вреди


2


ЗАБРАНА ЗА КОЛИЧЕСТВЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУ
ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ28

Забрана29

Забрана30

Допустими изключения (-неикономически
причини)31

Прекратяване на монополи. Въздържане.
Заместващи мерки

ІІ
СЕЛСКО СТОПАНСТВО32

Дефиниция. Субсидидиарност на общите
правила.33

Цели. Особености34

Средства – обща организация на
селскостопанските пазари35

Средства – обичения; потребления36

Ограничена конкуренция37

Въвеждане на обща организация38

Компесаторни мерки

ІІІСВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА, УСЛУГИ И
КАПИТАЛИ(Свободно движение на лица, услуги и
капитали)


1РАБОТНИЦИ39

Съдържание на свободата40

Мерки41

Обмен млади / ДЧ42

Социална сигурност


2ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ(Свобода за предприятия)43

Съдържание на свободата44

Мерки45

Изключени дейности46

Изключения47

Самостоятелно заети. Координация,
осъществяване на дейност. Хомология48

Дружества. Дефиниция. Приравняване ФЛ


3УСЛУГИ49

Дефиниция50

Услуга – дефиниция51

Особени правила52

Процедура. Приоритетни области.53

Засилено сътрудничество54

Преходни, но недискриминационни
ограничения55

Препращане 45 -48


4КАПИТАЛИ И ПЛАЩАНИЯ56

Съдържание57

Ограничения на преки инвестиции за трети
страни58

О(т)граничения по други причини59

Предпазни мерки трети страни60

Спешни мерки към трети държави

ІV
ВИЗИ, УБЕЖИЩЕ, ИМИГРАЦИЯ И ДРУГИ
ПОЛИТИКИ, СВЪРЗАНИ СЪС СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЛИЦА61

Изброяване на мерки62

Граничен контрол. Визи63

Бежанци. Имигранти64

Изключения. Взети мерки65

Граждански съд. Сътрудничество66

Междуведомствено сътрудничество67

Нормотворч. Процедура68

Преюдициални заключения69

Особени държави

V
ТРАНСПОРТ70

Общотранспортна политика71

Регулации72

Преходно: поне статуквото73

Допустими помощи74

Особености
за съобразяване75

Свобода. Нарушения76

Забрани и разрешения Държавни пом.
Изследвания77

Гранични такси78

Особена държава (Германия)79

Консултативен комитет80

Обхванати отраслиОБЩИ ПРАВИЛА ОТНОСНО КОНКУРЕНЦИЯТА,
ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ И СБЛИЖАВАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА


1ПРАВИЛА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


(1)


ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА81

Забрана СРСП82

Забранена злоупотреба с господстващо
положение83

Актове за прилагане84

Преходна (национални органи)85

Контрол от ЕК86

Прилагане и към публични предприятия


(2)ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ(Държавни помощи)87

Забранени и разрешени88

Контрол от ЕК89

Регламенти на прилагането


2ДАНЪЧНИ РАЗПОРЕДБИ90

Забрана за
протекционизъм91

Забрана за
протекционизъм92

Временни изключения при преки93

Директиви


3СБЛИЖАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА94

Процедура – директиви – общ пазар95

Процедура вътр. пазар. Равнище
на закрила. Национални отклонения. Изменения. Временни мерки96

Антиконкурентно национално право –
отстраняване97

Антиконкурентно национално право, вредно
само за държавата. Предв. Препоръки

VІІИКОНОМИЧЕСКА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА


1ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА98

ДЧ И и ЕО. Принципи99

Общи насоки – приемане, контрол и
препоръки100

Мерки. Помощи за ДЧ101

Забрана за кредитни облекчения от
Централната банка за ДЧ и ЕО102

Забрана
за привилегии за ДЧ и ЕО(т.е. не са привилегировани)103

Ограничения за гарантиране от ДЧ и ЕО за
ДЧ104

Прекомерен бюджетен дефицит


2ПАРИЧНА ПОЛИТИКА105

Цели и задачи на ЕСЦБ. Консултации с ЕЦБ.106

Разрешения за емисии на пари107

Устройство108

Независимост109

Съобразяване на национално
законодателство110

Актове на ЕЦБ111

Общи насоки
и  международни
споразумения за обменни курсове екю


3


ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ112

Изпълнителен и управителен съвет на ЕЦБ113

Сътрудничество с други институции114

Комитет115

Искане за препоръки от Комисията


4


ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ(1990 – 1999 г.)116

Преминаване към обща валута и ЕЦБ117

Преминаване към обща валута и ЕЦБ118

Преминаване към обща валута и ЕЦБ119

Преминаване към обща валута и ЕЦБ120

Преминаване към обща валута и ЕЦБ121

Преминаване към обща валута и ЕЦБ122

Невключени държави123

Преминаване към обща валута и ЕЦБ124

Преминаване към обща валута и ЕЦБ


VІІІ
ЗАЕТОСТ125

Задачи на координацията126

Роля на ДЧ127

Спомагателна роля на ЕО128

Общи насоки, контрол, препоръки129

Насърчителни мерки130

Комитет по заетостта

ІХ
ОБЩА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА(Спрямо трети държави)131

Контекст132

Хармонизация на помощите за износа133

Споразумение с трети държави:
Процедура,екомпетентност, съвместна компетентност на ЕО и всички
ДЧ134

Сътрудничество и защитни мерки на ДЧа

Х
МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО135

Митнеческо сътрудничество

ХІСОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ,
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И МЛАДЕЖ


1СОЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ136

Допълнителни цели на общия пазар137

Допълващи мерки на ЕО138

Тристранен диалог с ЕК139

КТД на ниво ЕО. Прилагане от СМ.140

Подпомагане на сътрудничеството на ДЧ в
други области141

Равно заплащане142

Платен отпуск143

Доклад144

Комитет за социална закрила145

Доклад


2ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД146

Задачи147

Управление148

Решения по прилагане


3ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И
МЛАДЕЖ149

Допълващи мерки на ЕО в образованието.
Трети страни150

Допълващи мерки на ЕО в професионалното
обучение. Трети държави

ХІІ
КУЛТУРА151

Допълващи мерки на ЕО.Трети държави

ХІІІ
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ152

Допълващи мерки на ЕО. Стандарти. Трети
държави

ХІVЗащита на потребителите153

Мерки

ХV
ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ154

Цели и задачи155

Насоки. Подкрепа и координация. Трети
държави156

Процедура

ХVІ
ПРОМИШЛЕНОСТ157

Взаимодействие с ДЧ. Задачи

ХVІІИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ158

Намаляване неравенството между регионите159

Съобразяване
от ДЧ и ЕО. Мерки на ЕО160

Европейски фонд за регионално развитие161

Други структурни фондове. Кохезионен162

Процедура

ХVІІІНАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО
РАЗВИТИЕ163

Цел164

Допълващи мерки на ЕО165

Координация с ДЧ166

Рамкова и специфична програма167

Рамкова и специфична програма168

Частни програми169

Споразумение с ДЧ170

Споразумение
с трети държави171

Структури172

Нормативни процедури173

Доклад

ХІХ
ОКОЛНА СРЕДА174

Цели.Принципи. Отчитане. Временни мерки.
Международна дейност175

Процудури. Програми и мерки. Финансиране.
ДЧ176

По-високо ниво у ДЧа

ХХ
СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ(с развиващите се държави)177

Задачи178

Отчитане в др. политики179

Нормотворен процес. ЕИБ.Неприлагане към
Африка, Карибския и Тихоокеански басейн180

Координация с ДЧ181

Международни преговори и споразумения

ХХІ
ИКОНОМИЧЕСКО, ФИНАНСОВО И ТЕХНИЧЕСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ181а

Допълнително сътрудничество и
асоцииране.. Процедури

ЧАСТ ЧЕТВЪРТААСОЦИИРАНЕ НА ОТВЪДМОРСКИТЕ СТРАНИ И
ТЕРИТОРИИ182

Развитие на исторически свързани
територии183

Приравняване с ДЧ в търговията184

Без мита в ЕО. Мита в териториите185

Мерки при проблем от обмитяването вноса
от трети държави186

Споразумение за свободата на движение187

Нормотворческа процудура188

Особена територия (Гренландия)

ЧАСТ ПЕТА


ИНСТИТУЦИИ НА ОБЩНОСТТА

ІИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ


1


ИНСТИТУЦИИ


(1)ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ189

ЕП190

Състав – брой, избори, мандат, правилник191

Партии192

Участие в нормотворчество. Под…..
на ЕК193

Анкетни комисии194

Петиции195

Омбудсман196

Сесии197

Председателство. Изслушване на ЕК и СМ198

Мнозинство и
кворум199

Процедури. Правилник. Публикации200

Обсъждане на годишния доклад на ЕК201

Вот на недоверие ЕК


(2)СЪВЕТ202

Правомощия. Делигиране203

Състав. Ротационно председателство204

Свикване205

Мнозинства206

Представляване207

Комитет на постоянните представители.
Генерален секретариат. Процедурен правилник. Достъп до информация.208

Приканване на ЕК209

Комитети210

Определяне възнаграждение на ЕК и СЕО


(3)КОМИСИЯ211

Правомощия212

Общ годишен доклад213

Състав. Независимост.214

Избор. Мандат215

Замяна на членове216

Уволняване217

Ръководство и ресори
от председателя. Заместници.218

Процедурен правилник. Правила за
сътрудничество със Съвета.219

Мнозинство. Кворум


(4)СЪД220

Функция221

Състав на СЕО222

Генерални адвокати223

Избор. Мандат. Процедурен правилник.224

ПИС: Състав. Избор. Мандат. Процедурен
правилник. Субсидиарно прилагане на правилата за СЕО.225

Подсъдност225а

Специализирани съдилища226

Неизпълнение на ДЧ: мотивирано становище
на ЕК227

Неизпълнние на ДЧ: инциатива на друга ДЧ228

Решение за установяване. Решение за
санкциониране.229

Санкции по регламенти229а

Признаване комптентността по спорове за
индустриална собсвеност230

Отмяна на общност и актове – легитимация,
срокове231

Действие по време на отмяната232

Установяване на неправомерно бездействие

легитимаия, срокове.233

Неправомерно бездействие: последици234

Преюдициални заключения235

Извъндоговорна обезвреда236

Спорове със служители237

Подсъдност в областите на ЕИБ и ЕСБ238

Арбитраж239

Спорове между ДЧ240

Подсъдност на на национални юрисдикции241

Възражение за неприложимост242

Спиране на изпълнението243

Обезпечителни мерки244

Изпълнение245

Устав на съда


(5)СМЕТНА ПАЛАТА246247

Състав. Назначаване. Мандат.
Освобождаване. Независимост.248

Обхват на одита. Извършване. Доклад.
Структура. Процудурен правилник.


2ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО НЯКОЛКО
ИНСТИТУЦИИ249

Видове актове250

Изменение на предложение на Комисията251

Нормотворческа процедура:Съвместно
решаване (с ЕП)252

Нормотворческа процудура. Сътрудничество253

Форма на актовете: Съображения254

Обнародване/ Съобщаване. Влизане в сила.255

Достъп до общ. Информация.256

Принудително изпълнение срещу ЮЛ/ФЛ


3ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ257

Функция. Видове членове258

Численост. Независимост. Възнаграждения.259

Назначаване. Мандат.260

Председателство. Правилник. Свикване.261

Отделения и подкомитети262

Консултиране


4КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ263

Състав. Назначаване. Мандат.
Независимост.264

Председателство. Правилник. Свикване.265

Консултиране


5ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА266

Състав. Устав.267

Задачи

ІІ
ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ268

Бюджетен баланс. ЕО и ЕС.269

Приходи. Правила.270

Финансово обезпечаване на актовете271

Разходи. Класификация.272

А – Бюджетна година. Б – Процедура за
приемане на бюджета. В – Незадължителни разходи. Г -Задълж.273

Закъсняващ бюджет274

Изпълнение на бюджета275

ОПР. Баланс.276

Освобождаване от отговорност.
Съобразяване със забележките.277

Валути?278

Прехвърляне в друга валута.Компетентните
инст. в ДЧа.279

Актове по приложението280

(ОЛАФ) Борба с измамите срещу публ.
Финанси

ЧАСТ ШЕСТАОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ(Правно положение на общността и др.)281

ЮЛ282

ЮЛ283

Правила за служителите284

Извършване на проверки от ЕК285

Статистики286

ЗЛД в органите на ЕО287

Професионална тайна288

Отговорност на ЕО и служителите й289

Седалище290

Езици291

Привилегии и имунитет292

Спорове по ДЕО между ДЧ293

Улесняване равенството на гражданите в
данъчен и съдебен аспект294

Равенство в участие в дружества295

Неприложимост към собствеността296

Неприложимост към държавна тайна и военни
стоки297

Мерки при вътрешни и международни
вълнение. Опазване на общия пазар от
ДЧ298

Опазване на общия пазар от ЕК и СЕО в
случаите по 296 и297 и, и при злоупотреби от ДЧ299

Действие по място – особености300

Сключване на МД301

Ограничаване на икономически връзки с
трети страни по ОВППС302

Връзки с международни организации303

Сътрудничество със СЕ304

Сътрудничество с ОИСР305

Неприложимост към ЕОВС и ЕВРАТОМ306

Допустимост на Белгия и Люксембург за
други цели307

Съвместими и несъвместими стари МД308

Компетентност – гъвкава клауза;
субсидиарна нормотворческа процедура309

Спиране правата на ДЧа310

Споразумение за асоцииране311

Неразделност на протоколите312

БезсрочностЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ313

Ратифициране на ДЕО. Депозитар. Влизане в
сила.314

Оригинални езикови версии


ДЕС – ДОГОВОР ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗІ
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ1

учредяване на ЕС. Процедурни принцири
(публичност и субсидианност; базиране на ЕО; водеща роля на ДЧ).2

Цели и средства. Рамки.3

Статут. Единство.4

Европейски съвет5

Двойна функция на институциите6

Принципи в политиките и за ДЧ7

Спиране правата на ДЧ. Препоръки.

ІІРАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ С ОГЛЕД СЪЗДАВАНЕТО НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ8

ІІІРАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА9

ІVРАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ10

V
РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА
И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ11

Цели. Солидарност между ДЧи12

Видове решения13

Принципи, основни насоки. Общи стратегии.14

Съвместни действия15

Общи позиции16

Задължения на ДЧ за съгласуване17

Обхват. Отбрана, НАТО, ЗЕС18

Роля на председателството и представителя
на Съвета  и на ЕК19

Задължения на ДЧ при участие в
муждународни организации20

Сътрудничество с ЕК в трети страни и
международни организации21

Съвещателна роля на ЕП22

Сезиране на Съвета. Извънредно заседание.23

Процедура. ДЧ с декларация.24

Сключване на МД25

Комитет26

Генерален секретар27

ЕК27а

Засилено сътрудничество: рамки,
субсидиарни правила27б

Засилено сътрудничество: Предметен обхват
и неотносимост27в

Засилено сътрудничество. Процедури27г

Засилено сътрудничество. Информиране от
Генералния секретар.27д

Засилено сътрудничество. Процедура за
присъединяване.28

Институции. Финанси.
РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПОЛИЦЕЙСКОТО И
СЪДЕБНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ29

Цели и задачи30

Полицейско сътрудничество31

Съдебно сътрудничество32

Действие на територията на друга ДЧа33

Неприложимост към вътрешната сигурност34

Видове актове. Процедури.35

Преюдициални заключения по вторичното
право след приемане компетентноста на СЕО. Контрол за правомерност –
рамки. Тълкуване на актове и конвенции.36

Координационен комитет. ЕК37

Дейност в международните орг. На трети
държави38

Сключване на МД39

Воля на ЕП40

Засилено сътрудничество: Рамки. Съдебен
контрол.40а

Засилено сътрудничество: Процедура.40б

Засилено сътрудничество: Процедура за
присъединяване.41

Институции. Финанси.42

Преминаване към ДЕО

VІІ
РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗАСИЛЕНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО(в областите на ДЕО и ДЕС)(„Европа на две скорости“)43

Условия за допустимост по ДЕО ДЕС43а

Условия за допустимост по ДЕО ДЕС43б

Откритост за присъединяване на
нови ДЧ44

Приемане и статут на актовете44а

Финансиране45

Гарантиране на приемствеността от СМ и ЕК

VІІІ
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ46

Компетентност на СЕО47

Съотношение с ДЕО – ЕВРАТОМ и др.48

Изменения49

Присъединяване на ДЧ50

Отмяна в Договора от 1965 и 68 г.51

Безсрочност52

Ратификация. Депозитар. Влизане в сила.53

Оригинални езикови версии

дял


гл.


член

заглавие

ДЕО – ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТЧАСТ ПЪРВАПРИНЦИПИ1

ЕО2

Цели – задачи и средства3

Дейност на ЕО4

Дейност на ЕО и ДЧ5

Рамки, изключителна компетентност,
субсидиарност,пропорционалност6

Околна среда7

Институции8

Европейска система на централните банки9

ЕИБ10

Лоялно съдействие на ДЧ11

Засилено сътрудничество: Процедура11а

Засилено сътрудничество: Присъединяване12

Забранява дискриминация13

Дискриминация14

Вътрешен пазар15

Вътрешен пазар16

Услуги в общ икономически интерес

ЧАСТ ВТОРАГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА17

Субекти. Функция18

Свободно движение19

Избирателни права20

Закрила в чужбина21

Питания. Петиции.22

Доклад. Препоръки за
изменение ДЕО
ПОЛИТИКИ НА ОБЩНОСТТА

І
СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ2324

Свободни чуждестранни


1


МИНИЧЕСКИ СЪЮЗ25

Забрана мита26

Обща митническа тарифа27

Неутрализиране на вреди


2


ЗАБРАНА ЗА КОЛИЧЕСТВЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУ
ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ28

Забрана29

Забрана30

Допустими изключения (-неикономически
причини)31

Прекратяване на монополи. Въздържане.
Заместващи мерки

ІІ
СЕЛСКО СТОПАНСТВО32

Дефиниция. Субсидидиарност на общите
правила.33

Цели. Особености34

Средства – обща организация на
селскостопанските пазари35

Средства – обичения; потребления36

Ограничена конкуренция37

Въвеждане на обща организация38

Компесаторни мерки

ІІІСВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА, УСЛУГИ И
КАПИТАЛИ(Свободно движение на лица, услуги и
капитали)


1РАБОТНИЦИ39

Съдържание на свободата40

Мерки41

Обмен млади / ДЧ42

Социална сигурност


2ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ(Свобода за предприятия)43

Съдържание на свободата44

Мерки45

Изключени дейности46

Изключения47

Самостоятелно заети. Координация,
осъществяване на дейност. Хомология48

Дружества. Дефиниция. Приравняване ФЛ


3УСЛУГИ49

Дефиниция50

Услуга – дефиниция51

Особени правила52

Процедура. Приоритетни области.53

Засилено сътрудничество54

Преходни, но недискриминационни
ограничения55

Препращане 45 -48


4КАПИТАЛИ И ПЛАЩАНИЯ56

Съдържание57

Ограничения на преки инвестиции за трети
страни58

О(т)граничения по други причини59

Предпазни мерки трети страни60

Спешни мерки към трети държави

ІV
ВИЗИ, УБЕЖИЩЕ, ИМИГРАЦИЯ И ДРУГИ
ПОЛИТИКИ, СВЪРЗАНИ СЪС СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЛИЦА61

Изброяване на мерки62

Граничен контрол. Визи63

Бежанци. Имигранти64

Изключения. Взети мерки65

Граждански съд. Сътрудничество66

Междуведомствено сътрудничество67

Нормотворч. Процедура68

Преюдициални заключения69

Особени държави

V
ТРАНСПОРТ70

Общотранспортна политика71

Регулации72

Преходно: поне статуквото73

Допустими помощи74

Особености
за съобразяване75

Свобода. Нарушения76

Забрани и разрешения Държавни пом.
Изследвания77

Гранични такси78

Особена държава (Германия)79

Консултативен комитет80

Обхванати отраслиОБЩИ ПРАВИЛА ОТНОСНО КОНКУРЕНЦИЯТА,
ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ И СБЛИЖАВАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА


1ПРАВИЛА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


(1)


ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА81

Забрана СРСП82

Забранена злоупотреба с господстващо
положение83

Актове за прилагане84

Преходна (национални органи)85

Контрол от ЕК86

Прилагане и към публични предприятия


(2)ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ(Държавни помощи)87

Забранени и разрешени88

Контрол от ЕК89

Регламенти на прилагането


2ДАНЪЧНИ РАЗПОРЕДБИ90

Забрана за
протекционизъм91

Забрана за
протекционизъм92

Временни изключения при преки93

Директиви


3СБЛИЖАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА94

Процедура – директиви – общ пазар95

Процедура вътр. пазар. Равнище
на закрила. Национални отклонения. Изменения. Временни мерки96

Антиконкурентно национално право –
отстраняване97

Антиконкурентно национално право, вредно
само за държавата. Предв. Препоръки

VІІИКОНОМИЧЕСКА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА


1ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА98

ДЧ И и ЕО. Принципи99

Общи насоки – приемане, контрол и
препоръки100

Мерки. Помощи за ДЧ101

Забрана за кредитни облекчения от
Централната банка за ДЧ и ЕО102

Забрана
за привилегии за ДЧ и ЕО(т.е. не са привилегировани)103

Ограничения за гарантиране от ДЧ и ЕО за
ДЧ104

Прекомерен бюджетен дефицит


2ПАРИЧНА ПОЛИТИКА105

Цели и задачи на ЕСЦБ. Консултации с ЕЦБ.106

Разрешения за емисии на пари107

Устройство108

Независимост109

Съобразяване на национално
законодателство110

Актове на ЕЦБ111

Общи насоки
и  международни
споразумения за обменни курсове екю


3


ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ112

Изпълнителен и управителен съвет на ЕЦБ113

Сътрудничество с други институции114

Комитет115

Искане за препоръки от Комисията


4


ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ(1990 – 1999 г.)116

Преминаване към обща валута и ЕЦБ117

Преминаване към обща валута и ЕЦБ118

Преминаване към обща валута и ЕЦБ119

Преминаване към обща валута и ЕЦБ120

Преминаване към обща валута и ЕЦБ121

Преминаване към обща валута и ЕЦБ122

Невключени държави123

Преминаване към обща валута и ЕЦБ124

Преминаване към обща валута и ЕЦБ


VІІІ
ЗАЕТОСТ125

Задачи на координацията126

Роля на ДЧ127

Спомагателна роля на ЕО128

Общи насоки, контрол, препоръки129

Насърчителни мерки130

Комитет по заетостта

ІХ
ОБЩА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА(Спрямо трети държави)131

Контекст132

Хармонизация на помощите за износа133

Споразумение с трети държави:
Процедура,екомпетентност, съвместна компетентност на ЕО и всички
ДЧ134

Сътрудничество и защитни мерки на ДЧа

Х
МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО135

Митнеческо сътрудничество

ХІСОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ,
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И МЛАДЕЖ


1СОЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ136

Допълнителни цели на общия пазар137

Допълващи мерки на ЕО138

Тристранен диалог с ЕК139

КТД на ниво ЕО. Прилагане от СМ.140

Подпомагане на сътрудничеството на ДЧ в
други области141

Равно заплащане142

Платен отпуск143

Доклад144

Комитет за социална закрила145

Доклад


2ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД146

Задачи147

Управление148

Решения по прилагане


3ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И
МЛАДЕЖ149

Допълващи мерки на ЕО в образованието.
Трети страни150

Допълващи мерки на ЕО в професионалното
обучение. Трети държави

ХІІ
КУЛТУРА151

Допълващи мерки на ЕО.Трети държави

ХІІІ
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ152

Допълващи мерки на ЕО. Стандарти. Трети
държави

ХІVЗащита на потребителите153

Мерки

ХV
ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ154

Цели и задачи155

Насоки. Подкрепа и координация. Трети
държави156

Процедура

ХVІ
ПРОМИШЛЕНОСТ157

Взаимодействие с ДЧ. Задачи

ХVІІИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ158

Намаляване неравенството между регионите159

Съобразяване
от ДЧ и ЕО. Мерки на ЕО160

Европейски фонд за регионално развитие161

Други структурни фондове. Кохезионен162

Процедура

ХVІІІНАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО
РАЗВИТИЕ163

Цел164

Допълващи мерки на ЕО165

Координация с ДЧ166

Рамкова и специфична програма167

Рамкова и специфична програма168

Частни програми169

Споразумение с ДЧ170

Споразумение
с трети държави171

Структури172

Нормативни процедури173

Доклад

ХІХ
ОКОЛНА СРЕДА174

Цели.Принципи. Отчитане. Временни мерки.
Международна дейност175

Процудури. Програми и мерки. Финансиране.
ДЧ176

По-високо ниво у ДЧа

ХХ
СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ(с развиващите се държави)177

Задачи178

Отчитане в др. политики179

Нормотворен процес. ЕИБ.Неприлагане към
Африка, Карибския и Тихоокеански басейн180

Координация с ДЧ181

Международни преговори и споразумения

ХХІ
ИКОНОМИЧЕСКО, ФИНАНСОВО И ТЕХНИЧЕСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ181а

Допълнително сътрудничество и
асоцииране.. Процедури

ЧАСТ ЧЕТВЪРТААСОЦИИРАНЕ НА ОТВЪДМОРСКИТЕ СТРАНИ И
ТЕРИТОРИИ182

Развитие на исторически свързани
територии183

Приравняване с ДЧ в търговията184

Без мита в ЕО. Мита в териториите185

Мерки при проблем от обмитяването вноса
от трети държави186

Споразумение за свободата на движение187

Нормотворческа процудура188

Особена територия (Гренландия)

ЧАСТ ПЕТА


ИНСТИТУЦИИ НА ОБЩНОСТТА

ІИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ


1


ИНСТИТУЦИИ


(1)ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ189

ЕП190

Състав – брой, избори, мандат, правилник191

Партии192

Участие в нормотворчество. Под…..
на ЕК193

Анкетни комисии194

Петиции195

Омбудсман196

Сесии197

Председателство. Изслушване на ЕК и СМ198

Мнозинство и
кворум199

Процедури. Правилник. Публикации200

Обсъждане на годишния доклад на ЕК201

Вот на недоверие ЕК


(2)СЪВЕТ202

Правомощия. Делигиране203

Състав. Ротационно председателство204

Свикване205

Мнозинства206

Представляване207

Комитет на постоянните представители.
Генерален секретариат. Процедурен правилник. Достъп до информация.208

Приканване на ЕК209

Комитети210

Определяне възнаграждение на ЕК и СЕО


(3)КОМИСИЯ211

Правомощия212

Общ годишен доклад213

Състав. Независимост.214

Избор. Мандат215

Замяна на членове216

Уволняване217

Ръководство и ресори
от председателя. Заместници.218

Процедурен правилник. Правила за
сътрудничество със Съвета.219

Мнозинство. Кворум


(4)СЪД220

Функция221

Състав на СЕО222

Генерални адвокати223

Избор. Мандат. Процедурен правилник.224

ПИС: Състав. Избор. Мандат. Процедурен
правилник. Субсидиарно прилагане на правилата за СЕО.225

Подсъдност225а

Специализирани съдилища226

Неизпълнение на ДЧ: мотивирано становище
на ЕК227

Неизпълнние на ДЧ: инциатива на друга ДЧ228

Решение за установяване. Решение за
санкциониране.229

Санкции по регламенти229а

Признаване комптентността по спорове за
индустриална собсвеност230

Отмяна на общност и актове – легитимация,
срокове231

Действие по време на отмяната232

Установяване на неправомерно бездействие

легитимаия, срокове.233

Неправомерно бездействие: последици234

Преюдициални заключения235

Извъндоговорна обезвреда236

Спорове със служители237

Подсъдност в областите на ЕИБ и ЕСБ238

Арбитраж239

Спорове между ДЧ240

Подсъдност на на национални юрисдикции241

Възражение за неприложимост242

Спиране на изпълнението243

Обезпечителни мерки244

Изпълнение245

Устав на съда


(5)СМЕТНА ПАЛАТА246247

Състав. Назначаване. Мандат.
Освобождаване. Независимост.248

Обхват на одита. Извършване. Доклад.
Структура. Процудурен правилник.


2ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО НЯКОЛКО
ИНСТИТУЦИИ249

Видове актове250

Изменение на предложение на Комисията251

Нормотворческа процедура:Съвместно
решаване (с ЕП)252

Нормотворческа процудура. Сътрудничество253

Форма на актовете: Съображения254

Обнародване/ Съобщаване. Влизане в сила.255

Достъп до общ. Информация.256

Принудително изпълнение срещу ЮЛ/ФЛ


3ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ257

Функция. Видове членове258

Численост. Независимост. Възнаграждения.259

Назначаване. Мандат.260

Председателство. Правилник. Свикване.261

Отделения и подкомитети262

Консултиране


4КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ263

Състав. Назначаване. Мандат.
Независимост.264

Председателство. Правилник. Свикване.265

Консултиране


5ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА266

Състав. Устав.267

Задачи

ІІ
ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ268

Бюджетен баланс. ЕО и ЕС.269

Приходи. Правила.270

Финансово обезпечаване на актовете271

Разходи. Класификация.272

А – Бюджетна година. Б – Процедура за
приемане на бюджета. В – Незадължителни разходи. Г -Задълж.273

Закъсняващ бюджет274

Изпълнение на бюджета275

ОПР. Баланс.276

Освобождаване от отговорност.
Съобразяване със забележките.277

Валути?278

Прехвърляне в друга валута.Компетентните
инст. в ДЧа.279

Актове по приложението280

(ОЛАФ) Борба с измамите срещу публ.
Финанси

ЧАСТ ШЕСТАОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ(Правно положение на общността и др.)281

ЮЛ282

ЮЛ283

Правила за служителите284

Извършване на проверки от ЕК285

Статистики286

ЗЛД в органите на ЕО287

Професионална тайна288

Отговорност на ЕО и служителите й289

Седалище290

Езици291

Привилегии и имунитет292

Спорове по ДЕО между ДЧ293

Улесняване равенството на гражданите в
данъчен и съдебен аспект294

Равенство в участие в дружества295

Неприложимост към собствеността296

Неприложимост към държавна тайна и военни
стоки297

Мерки при вътрешни и международни
вълнение. Опазване на общия пазар от
ДЧ298

Опазване на общия пазар от ЕК и СЕО в
случаите по 296 и297 и, и при злоупотреби от ДЧ299

Действие по място – особености300

Сключване на МД301

Ограничаване на икономически връзки с
трети страни по ОВППС302

Връзки с международни организации303

Сътрудничество със СЕ304

Сътрудничество с ОИСР305

Неприложимост към ЕОВС и ЕВРАТОМ306

Допустимост на Белгия и Люксембург за
други цели307

Съвместими и несъвместими стари МД308

Компетентност – гъвкава клауза;
субсидиарна нормотворческа процедура309

Спиране правата на ДЧа310

Споразумение за асоцииране311

Неразделност на протоколите312

БезсрочностЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ313

Ратифициране на ДЕО. Депозитар. Влизане в
сила.314

Оригинални езикови версии


ДЕС – ДОГОВОР ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗІ
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ1

учредяване на ЕС. Процедурни принцири
(публичност и субсидианност; базиране на ЕО; водеща роля на ДЧ).2

Цели и средства. Рамки.3

Статут. Единство.4

Европейски съвет5

Двойна функция на институциите6

Принципи в политиките и за ДЧ7

Спиране правата на ДЧ. Препоръки.

ІІРАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ С ОГЛЕД СЪЗДАВАНЕТО НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ8

ІІІРАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА9

ІVРАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ10

V
РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА
И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ11

Цели. Солидарност между ДЧи12

Видове решения13

Принципи, основни насоки. Общи стратегии.14

Съвместни действия15

Общи позиции16

Задължения на ДЧ за съгласуване17

Обхват. Отбрана, НАТО, ЗЕС18

Роля на председателството и представителя
на Съвета  и на ЕК19

Задължения на ДЧ при участие в
муждународни организации20

Сътрудничество с ЕК в трети страни и
международни организации21

Съвещателна роля на ЕП22

Сезиране на Съвета. Извънредно заседание.23

Процедура. ДЧ с декларация.24

Сключване на МД25

Комитет26

Генерален секретар27

ЕК27а

Засилено сътрудничество: рамки,
субсидиарни правила27б

Засилено сътрудничество: Предметен обхват
и неотносимост27в

Засилено сътрудничество. Процедури27г

Засилено сътрудничество. Информиране от
Генералния секретар.27д

Засилено сътрудничество. Процедура за
присъединяване.28

Институции. Финанси.
РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПОЛИЦЕЙСКОТО И
СЪДЕБНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ29

Цели и задачи30

Полицейско сътрудничество31

Съдебно сътрудничество32

Действие на територията на друга ДЧа33

Неприложимост към вътрешната сигурност34

Видове актове. Процедури.35

Преюдициални заключения по вторичното
право след приемане компетентноста на СЕО. Контрол за правомерност –
рамки. Тълкуване на актове и конвенции.36

Координационен комитет. ЕК37

Дейност в международните орг. На трети
държави38

Сключване на МД39

Воля на ЕП40

Засилено сътрудничество: Рамки. Съдебен
контрол.40а

Засилено сътрудничество: Процедура.40б

Засилено сътрудничество: Процедура за
присъединяване.41

Институции. Финанси.42

Преминаване към ДЕО

VІІ
РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗАСИЛЕНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО(в областите на ДЕО и ДЕС)(„Европа на две скорости“)43

Условия за допустимост по ДЕО ДЕС43а

Условия за допустимост по ДЕО ДЕС43б

Откритост за присъединяване на
нови ДЧ44

Приемане и статут на актовете44а

Финансиране45

Гарантиране на приемствеността от СМ и ЕК

VІІІ
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ46

Компетентност на СЕО47

Съотношение с ДЕО – ЕВРАТОМ и др.48

Изменения49

Присъединяване на ДЧ50

Отмяна в Договора от 1965 и 68 г.51

Безсрочност52

Ратификация. Депозитар. Влизане в сила.


53

Оригинални езикови версии

Advertisements
Published in: on 25. октомври '09 at 6:50  Вашият коментар  

The URI to TrackBack this entry is: https://piliph.wordpress.com/2009/10/25/%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b3/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: