„Вземане на акт” – МОТ

Да се вземе акт от международен акт явно означава да се запознае компетентният орган с този акт. По принцип компетентно по международни договори е Народното събрание, затова и то взема „решение за вземане на акт” от тях. С това решение държавата (представителството ѝ в МОТ) формално доказва, че е свела до знанието на компетентния орган международния акт. Изглежда това решение, което подлежи на обнародване в ДВ, играе ролята на подписа на получателя върху „обратна разписка”. Такава процедура е предвидена май основно в рамките на Международната организация по труда (МОТ).

Устав на МОТ (Constitution of the International Labour Organisation)

Член 19
Алинея 6 Obligations of Members in respect of Recommendations

In the case of a Recommendation:
(a) the Recommendation will be communicated to all Members for their consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise;
(b) each of the Members undertakes that it will, within a period of one year at most from the closing of the session of the Conference or if it is impossible owing to exceptional circumstances to do so within the period of one year, then at the earliest practicable moment and in no case later than 18 months after the closing of the Conference, bring the Recommendation before the authority or authorities within whose competence the matter lies for the enactment of legislation or other action;
(c) the Members shall inform the Director-General of the International Labour Office of the measures taken in accordance with this article to bring the Recommendation before the said competent authority or authorities with particulars of the authority or authorities regarded as competent, and of the action taken by them;

6. Für eine Empfehlung gelten die folgenden Bestimmungen:
a) Die Empfehlung wird allen Mitgliedern zur Prüfung im Hinblick auf ihre Verwirklichung durch die innerstaatliche Gesetzgebung oder in anderer Weise mitgeteilt.
b) Jedes Mitglied verpflichtet sich, spätestens ein Jahr nach Schluß der Tagung der Konferenz (oder, wenn dies infolge außergewöhn-licher Umstände binnen eines Jahres unmöglich sein sollte, sobald es angängig ist, jedoch keinesfalls später als achtzehn Monate nach Schluß der Tagung der Konferenz) die Empfehlung der Stelle oder den Stellen, in deren Zuständigkeit die Angelegenheit fällt, im
Hinblick auf ihre Verwirklichung durch die Gesetzgebung oder durch andere Maßnahmen vorzulegen.
c) Die Mitglieder unterrichten den Generaldirektor des Internationa-len Arbeitsamtes über die Maßnahmen, die sie nach diesem Artikel getroffen haben, um die Empfehlung der zuständigen Stelle oder den zuständigen Stellen vorzulegen; dabei erteilen sie dem Gene-raldirektor Auskunft über die Stelle oder die Stellen, die als zuständig angesehen werden, und über deren Entscheidungen.

6. В отношении рекомендации:
a) рекомендация сообщается всем членам Организации для рассмотрения ее с целью придания ей силы путем принятия закона или другими путями;
b) каждый член Организации обязуется в течение года с момента закрытия сессии Конференции (или, если это невозможно ввиду исключительных обстоятельств, как можно быстрее, насколько это практически возможно, но не позднее 18 месяцев с момента закрытия сессии Конференции) представить рекомендацию на рассмотрение власти или властей, в компетенцию которых входит этот вопрос, для оформления ее в качестве закона или для принятия мер другого порядка;
c) члены Организации информируют Генерального директора Международного бюро труда о мерах, принятых в соответствии с настоящей статьей для представления рекомендации компетентной власти или властям, сообщая ему все сведения о власти или влас
тях, считающихся компетентными, и о принятых ими решениях;

Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, обяснява „вземането на акт” по време на редовно заседание на Комисията по труда и социалната политика, проведено на 9 април 2008 г.:

След като една конвенция бива приета от Международната организация на труда, първата процедура, която е предмет на Вашето внимание днес, е вземане на акт от съответната конвенция или акт от съответната препоръка. Конвенцията в случаите след това, след като бъде ратифицирана от съответната държава, става част от законодателството на нашата страна и ние сме длъжни да я въведем в законодателството по определен начин, по какъвто намерим за добре, така че основните постижения в тази конвенция или съответен документ трябва да бъдат въведени.
Контролът по спазването на съответните процедури и по въвеждането на конвенцията в националното законодателство се осъществява чрез изготвянето на доклади, които се предоставят в Международната организация на труда. Неформално, разбира се, този подход, който Вие споменахте чрез консултации и взаимен обмен на информация между експерти на Международната организация на труда и съответното правителство също се прилага, но стандартната процедура са докладите. […]
Вземането на акт от препоръка и от конвенция е една стандартна процедура, която се съдържа в устава на Международната организация на труда. Смисълът на тази процедура е националните компетентни законодателни органи да бъдат запознати с решенията на Международната организация на труда и взетите документи. Това са конвенция и препоръка. Едното е с обвързващ характер, препоръката е с препоръчителен характер. […]
Процедурата, която има в момента, е само представяне на конвенцията и препоръката пред Народното събрание, поради което навлизането в детайли би следвало да бъде на един следващ етап, който е ратификационна процедура. За да се достигне до нея следва да се направят съответните консултации между заинтересованите страни, да се направят съответни механизми за проучване на нейните положения до какво би довело прилагането й, дали ще се възползваме от механизмите, които са предвидени в нея.

Пример

РЕШЕНИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА АКТ ОТ ПРЕПОРЪКА № 195 ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, 2004 Г., ПРИЕТА НА 92-АТА СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТРУДА
ИЗДАДЕНО ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Обн. ДВ. бр.31 от 14 Април 2006г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 6, буква „б“ от Устава на Международната организация на труда
РЕШИ:
Взема акт от Препоръка № 195 за развитието на човешките ресурси, 2004 г., приета на 92-ата сесия на Международната конференция на труда (1 – 17 юни 2004 г.).
––––––––-
Решението е прието от 40-то Народно събрание на 5 април 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Сама по себе си нито една от посочените разпоредби не налага НС да издава решение, че се е запознало, то да се обнародва и прочее. Дали това не е излишна бюрократщина? Може пък да има някаква вътрешна уредба на процедурата в МОТ.

(Не съм учил Международно трудово право, нито разполагам с учебника на Васил Мръчков , където § 36 и сл. аха-аха ще ни каже нещо по въпроса.)

Advertisements
Published in: on 15. октомври '09 at 4:11  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://piliph.wordpress.com/2009/10/15/%e2%80%9e%d0%b2%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%82%e2%80%9d-%e2%80%93-%d0%bc%d0%be%d1%82/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentВашият коментар

  1. Според РКС 25/98 „приема за сведение и взема акт“ езиково включва: „познавателното съдържание на акта, съобщаване на узнаването на съответните международни актове и заявяването на намерение за действия по обсъждане и евентуално ратифициране на изброените в решението международни актове“. Уставът на МОТ е важащ международен договор, а КРБ не ограничава приемането на такива решения от НС.


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: