Бюлетин – част 2/ 2009 г.

Какви са тези бюлетини?

29-09/ 31-12-2009

І. ЗИД КТ – защита при in vitro
„В напреднал етап на лечение ин-витро [навсякъде в закона е изписано неправилно вместо разделно] са работнички и служителки, които са в етап на лечение чрез методите на асистирана репродукция, включващ периода от фоликуларната пункция до ембриотрансфера, но не повече от 20 дни.” (т. 13 в ДР на Кодекса на труда, ДВ 103/ 09). Те са добавени на редица места след бременните и кърмачките и така ще ползват закрила при уволнение, при работа и отпуск за преглед. Възможността за удължено едностранно въведено непълно работно време (изм. § 3Б вр. чл. 138а КТ) ще е налице и до края на 2010 г.
ІІ. 2010 г. – почивни дни
С ПМС 956/ 2009 са определени за работни 15.05. и 11.12. (съботи), а съответно за почивни 7 май и 31 декември. Също в ДВ 101/ 09 са публикувани неизточноправославните религиозни празници.
ІІІ. Реформа на здравното осигуряване – прекъсване на права
С ЗИД ЗЗО ДВ 101/ 09 са предприети структурни реформи в здравноосигурителната система. Променени са и органите на НЗОК (директор вместо управителен съвет) и пр. Засилена е административнонаказателната отговорност. При неплащане на 3 вноски през последните 36 м. здравноосигурителните права се прекъсват (чл. 109). Отново е променен и ключовият текст на закона: чл. 40.
ІV. Пенсии – далеч от самофинансиране; частните – с нисък коефициент на заместване – повишаване на стаж/ възраст/ риск
Към 2010 г. на 100 работещи се падат 76 пенсионери. От вноските, които се правят днес в държавните пенсионни фондове (ДОО), не остава нищо за пенсии на внасящите ги. Вноските от работодателите също се изхарчват за настоящите пенсионери. Заедно не достигат – основното финансиране на настоящите пенсии (60 %) са от бюджета. Разбира се, малка част от ДОО (15 %, 1 млрд. лв) се връща при болните и безработните.
И обратно, 40 % (?) от бюджетните разходи са за пенсии. Това налага през 2012-22 г. пенсионната възраст постепенно да се покачи до 65 г. (вероятно за мъжете; при средна продължителност на живота М: 69, Ж: 76) Всъщност МТСП няма ясно решение, можело да вдигне осигурителния стаж с 3 г.
От друга страна, вноските във втория и третия (персонални) стълбове се считат за ниски (Л. Шулева) и първите пенсии от там (2020 г.) биха били 20-30 лв. Това би трябвало да се компенсира с въвеждането на мултифондовете, но сегашното предложение (само 3 портфейла) пак е доста консервативно (Л. Христов, ИДФК).
Както се казва, паре нема – действайте. За сметка на това – нова добавка за граждани над 75 г. (чл. 84а КСО).  (Допълнение 2010-02-11: За реформа офицално спирало да се говори, не че проблемите са решени. 2010-02-21: Критика от икономисти: свалянето на осигуровките не помага; вместо да се наливат пари за по-добра система в бъдеще, се наливат пари за запазване на дефицита; агресивни портфейли са по-добри за младите. Сребърният фонд, който се очаква да стабилизира системата, тепърва ще има управители и ще започне да инвестира.)
V. Закон за защита от домашното насилие
Наименованието е изменено (преди: ЗЗ срещу ДН), разширява се кръгът на защитените лица; процесуални прецизирания и структурни промени; предвидено е издаване на Правилник за прилагане (за субсидиите на ЮЛНЦ, в § 24 на ЗИД ДВ 102/ 09 неправилно посочен като правилник на ЗИД-а).
VІ. Нов мораториум за разпоредителни сделки
След забраната за „Студентски град” на НС приема ново решение за имотите (признати и възстановени или дадени като обезщетение) на наследниците на бившите царе (приет на 18 декември 2009 г., ДВ 103/ 09). Засегнатите смятат да атакуват пред ЕСПЧ. Омбудсманът е подал искане пред КС.
VІІ. Е ли фактурата договор или доказателство за приемане без възражение?
В статията „Колко тежи фактурата” във в. „Дневник” от 11.03.2009 г. адв. Парушев се обявява против приемането на фактурите като безспорно доказателство за сключения договор и за липсата на възражение за недостатъци по доставената вещ. (Със забележката, че МОЛ не е в ядката на фактурата.)
VІІІ. Делистване – противодействие на КФН
КФН е издала ПАМ, а впоследствие и втора, с която задължава БФБ да промени обратно Правилника си, за да препятства делистването. То засяга 229 публични компании с 900 хил. миноритарни акционери, недостигащи критериите за ликвидност на Правилника. Първоначално КФН (предишен състав) е одобрила Правилника.
По темата е работено и в сп. „Търговско и конкурентно право” Промени в борсовата търговия след 01.10.2009 г.
ІХ. Електронен подпис – промени
Проект предвижда признаване на ел. подпис в ЕС. Отпада необходимостта от съгласие на получателя, за да се счита получено съобщението. Интересно е да се види точната формулировка и дали това не се отнася за всички съобщения, получени по електронен път.
Х. Трафични данни по ЗЕС и ЗЕДЕП
(Неприетите) изменения в Закона за електронните съобщения се отнасят не за прихващане на съобщения, а за запазване на данни. Към някои услуги на информационното общество (напр. имейл) подобни задължения се предвиждат по Закона за електронния документ и електронния подпис, като различието в третирането се приема за необосновано. (Допълнение 2010-02-03: срокът за предоставяне на данни от мобилните оператори е  72 вместо 2 часа, отпадат авторско-правните престъпления. Ф:  Малко от тях минават като тежки, разследването на останалите ще е затруднено; най-притеснителни са мотивите – да не се закачали масовите нарушители.)
ХІ. Имитиращ домейн – глоба
Пловдивско дружество регистрирал български домейн на името на известна холандска марка, но продавало и други стоки. КЗК е наказала ФЛ и ЮЛ.
ХІІ. Таксита – пределни цени
Министерството на транспорта предлага промяна в ЗАвтПрев, с която да се делегира наредба. Общинските съвети ще актуализират ежегодно цените.
Макар че новият ЗЗК не предвижда държавно установени цени, предполагам, че по-висок максимум за цената, заплащана от потребителя, няма да ограничи конкуренцията. Подобни правила имало и в други държави от ЕС. Комисията за регулиране на съобщенията не се свени да определя пределни цени на мобилните оператори и да им налага глоби при неспазване.
(Апропо по указания на ВАС КЗК намали глобите на 3 от 5-те имитатори на „ОК – Супертранс“ поради прекомерност.)
ХІІІ. Кремиковци – държавна помощ – компетентен орган
През 1998 – 2005 г. България е подпомогнала металургичния комбинат с 431 млн. лв. (и лихви 200), което е било допустимо по изключение според предприсъединителните споразумения. ЕК иска България да си върне помощта от неизпълнилото условията дружество, което от 2008 г. е неплатежоспособно. МИЕТ обжалва решението на АССГ, с което е отменен поради липса на компетентност актът на МИЕТ за възстановяване.
ХІV. Спад на наказателните производства от ЕК
От ок. 1750 през 2007 г. производствата за неспазване на европейското право са намалели на 1361 за 2008 г., спрямо България от 80 на 38, но броят на мотивираните становища е нараснал от 2 на 6 (нормално, трябва време за развитието им).
ХV. 3 г. ЕС – без предпазни клаузи
С изтичането на третата година, през която България даде своето участие в ЕС, отпада възможността за извънредни санкционни последици.
ХVІ. Втора Луганска конвенция – МЧП – съдилища
Конвенцията за компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (Лугано, 2007 г.) допълва Регламент Брюксел І по отношение на 3 съседни на Европейския съюз държави и Споразумението ЕО – Дания. Към нея е публикуван официален обяснителен доклад (коментар) в ОВ.
ХVІІ. Нормативни актове на общоупотребим език – и в Германия
Чрез реогранизация на лингвистичния отдел към Федералното министерство на правосъдието ще бъде въведена швейцарската практика за включване само на разбираеми за обикновените граждани думи и изрази в законите.
ХVІІІ. Съдебна практика
– РКС 9/ 2009 – мажоритарният избор в Шумен не е подменен
Тъй като при проверката на протоколите на СИК в няколкото общини Конституционният съд не установява вписани в тях спорове или особени мнения, той решава да не извършва повторно преброяване на недействителните бюлетини. Отклонява и искането за проверка на дописаните избиратели в съответствие с формулата на Колиар/ правилото на мандатна релевантност, т.к. разликата в гласовете между избрания кандидат на ДПС Колев и неизбрания Александров от ГЕРБ (666 гл.) е по-голяма от сбора на всички (правилно или не) дописани (614) и неправилно допуснати да гласуват (17) (Ф: макар че част от неправилно допуснатите също би трябвало да са дописани съотв. под черта или в допълнителния списък). Така искането на 77 депутати по ЗИНП е отхвърлено.
– РКС 10/ 2009 – жилищно-спестовни влогове – граници на законодателната целесъобразност
Искането на Главния прокурор за обявяване за противоконституционни на текстове от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни ЖСВ (ЗУПГМЖСВ, ДВ 82/ 1991; 44/ 2009) е основателно за чл. 2, ал. 1, т. 1 частично, т. 4, чл. 7, ал. 3 и се отхвърля в останалата част, както и относно ЗИД.
Основно място в решението взима (макар и не изчерпателно и прецизно, но пълно и интересно) посочване на различите случаи на приложимост на общия принцип на правовата държава и справедливостта като ограничители на свободата на законодателната политика. „[П]оначало законодателят може да преценява дали и какви условия да включва в приеманите от него закони, с които регулира съответни обществени отношения, но като се съобразява с духа и разпоредбите на Конституцията и на Закона за нормативните актове.”
Условията, които се поставят в един закон за компенсация, трябва като цяло да отговарят на правата по заварената (подлежащата на ликвидиране/ компенсация) уредба. Не може да се поставят допълнителни условия (напр. дискриминация по имущество; или строеж в периода 91 – 92 г.), чужди на КРБ, освен разумни срокове. Единственото ОМ в тази част е на Ц. Цанкова: горна имуществена граница е справедливо (напр. за разлика от другите влогове тези не са повлияни от инфлацията).
По-нататък обаче КС отстъпва от преобладаващото в практиката му широко разбиране за собственост по чл. 17 КРБв, което отговаря на принципа на еднаквото третиране на сходните случаи и във вр. чл. 19 и др. КРБ. Обезсилването на жилищните компенсаторни записи не е противоконституционно, доколкото правата на гражданите се възстановяват; а ЮЛ били предприели неоправдан риск при неясна правна уредба (която все пак е допускала записи да се ползват за приватизация и която празнота е била запълнена от ВАС с ТР) – те могат да изгорят, защото законът се занимавал само с правоотношения, възникнали преди 20 г., демек не е длъжен да си зачиства последвалото мазало. ЖКС са непарични платежни средства, но не са ценни книжа, т.к. не са посочени в Закона за сделките с компенсаторни инструменти (ЗСКИ).
– РКС 11/ 2009 – лустрацията в НС – противоконституционна
Искането по (не)съответствието на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с международното право е недопустимо (срв. чл. 149, ал. 1 т. 2 и 4 КРБ).
По лустрационните норми след ЗДДБДС решение се взима за всеки отделен случай. Продължавайки практиката си, КС приема, че забрана за участие в ръководството, делегациите и комисии по сигурността и външната политика на агенти/ сътрудници на Държавна сигурност и разузнавателните служби на тоталитарния режим (чл. 3 ПОДНС) противоречи на Конституцията на Република България, според която народните представители представляват целия народ (чл. 67 ал. І), избрани са от самия суверен – народа (1 ІІ), изборът на председател се извършва на първото заседание (76 ІІІ; тук гл. прокурор не вижда връзка) и не е допустимо да бъдат разделяни на имащи и нямащи права чрез дискриминация по социални признаци (6 ІІ; впрочем режимът е обявен за престъпен, но за НС не се изисква чисто криминално минало) без да се прави преценка на дейността на конкретното лице.
3-ма съдии от квотата на съдебната власт са подписали с особено мнение: депутатите нямат конституционно установено право да участват в помощните органи, това право се определя от НС, което съответно може, предвид формираното пак от избирателите мнозинство, да вземе индивидуално решение, законно почиващо на такива мотиви, затова и едно предварително, общо, несубективно самоограничение е за предпочитане. Принадлежността към ДС не е и сред посочените в 6 ІІ признаци.
– Второ обжалване на 1 нормативен акт – без спиране на пенсиите при обжалване
Съгл. Решение 10321/ 2009 г. ВАС, потвърдено на ІІ инст.: Оспорването на потвърден от съда текст на НА, но на друго основание е възможно (187 ІІ АПК, нищо че Съдът е бил длъжен да прецени цялостно законосъобразността, към минал момент). Оспорване чрез общо позоваване на нормативен акт („Конституцията, която закриля хората с увреждания”), но не и на конкретна норма, е „неоснователно” (Ф: недопустимо). Извършената промяна в КСО, макар и в полза на жалбоподателя, не следва да се има предвид, тъй като не е влязла в сила до приключване на устните състезания пред І инст.
Иначе по същество отмяната на чл. 67 от Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи е с малко значение, т.к. впоследствие законодателят е изменил КСО на ~ 180 °, но според мен е НЕОБОСНОВАНА.
Съгл. старата редакция на чл. 98 ал. VІІ КСО когато медицинска комисия към териториалното поделение (ТП) на НОИ обжалва експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на размера на намалена работоспособност, дата на инвалидизиране и срока на инвалидност, то дл.л. в ТП не може да издава разпореждане за пенсия. Първоначално това означава, че няма да се отпусне пенсия, докато решението за инвалидността не влезе в сила. Целта, според МС е да не се плаща по нестабилни актове. При буквално тълкуване същият текст вече в хипотезата, когато се касае за продължаване на инвалидност, би означавал, че НОИ не може да спре пенсията, когато обжалва новото решение на ТЕЛК. В този смисъл чл. 67 П, постановяващ обратното, е незаконосъобразен. Когато обжалването е от друг държавен орган или инвалида, чл. 67 отново бил неприложим с оглед равенството на процесуалните права на оспорващите (чл. 8 АПК). Накрая, неправилно е поставянето на печат „невалидно” на цялото решение в случаите на частично обжалване.
Според мен чл. 8 АПК е неприложим, доколкото тук не се касае за възможности (доказателства, защита) в процеса, а за (обезпечително) право с преки материални последици; при това изрично предвидено – lex specialis; липсва и идентичност на страните – П на МК при ТП на НОИ не е дл.л., издаващо разпорежданията, което резултира и в наличието на 2 процеса (адм. пред НОИ и адм пред НЕЛК или съдебен). Освен това телеологичното тълкуване (към онзи момент целта на законодателя да спести), показва, че хипотезите са различни: 98 VІІ КСО е при първоначалното отпускане (вж. ал. V), чл. 67 от Правилника урежда по аналогия и по аргумент за обратното празнотата при точно обратната хипотеза – на продължаване. Те са израз на принципа, че лицето не може да се ползва от едно невлязло в сила решение (за първа или продължена пенсия). В първия случай, ако инвалидът обжалва решението, въобще няма да подаде заявление за пенсия. В конкретния случай, предвид забраната за влошаване на положението, при обжалване частично само %, а не и срока на удължаване, ако последният е бил влязъл в сила, разпоредбата на чл. 67 извън обоснования по-горе обхват, би увредила необосновано правата на инвалида, и, тъй като съдът не може да дописва разпоредбата, трябва да я отмени. Що се отнася до печата „невалидно”, той има сигнално, а не задължително значение.

Съдът не се е произнесъл за приложимостта на чл. 67 в случаите, когато се отнася за болничен лист, но, както посочих, няма как да допише.
– Недопустимост на фактическото неприемане на искания – лични документи при съгласие и на двамата родители
Чл. 12. т. 5 на Правилника за издаване на българските документи за самоличност (отм. ДВ 12/2010) е отменена от 5-чл. с-в на ВАС по дело 10137/ 2009 г., тъй като предвиждала, че заявлението се връща, когато не представи всички необходими документи, което е в нарушение на чл. 29 и 30 АПК, които изискват входиране и указания за отстраняване на нередовности. В останалата част решението на тричленния състав е потвърдено: заместващите съгласието на единия родител документи не са в противоречие на е КЗПЧос, КРБ, ЗБДС (ЗБЛД) – родителските права се упражняват съвместно. Ф: В тази връзка трябва да се имат предвид и усилията, които се полагат с Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца [от родител].
ХІХ. Разни
– Галина Солакова – зам.-председател на ВАС
Избраната за ръководител на отделението по конкуренция, устройство на територията и др., обявила, че е добре във всеки състав да има поне един съдия, който познава европейското право. В коментарите под статията са направени заявки да има и поне един, който познава българското право.
Изборът става сред 6 кандидати, като на втория тур Солакова побеждава Андрей Икономов, за който има и отрицателни и положителни отзиви.
Мандатът на К. Пенчев изтича през 2011 г.
– Николай Маджаров – не много укорен заради „Мале мале”
ВСС счита за достатъчно понижаването му в редови съдия. Нарушението на благоприличието с учредяването на служебен чалга клуб в служебно помещение не е толкова значимо, тъй като оставало невидимо за гражданите. (Явно преди да стане достояние на всички.) Седмица по-рано Маджаров, обявен от КРДОПБГДСРСБНА, получава „много добра” атестация, след също такава оценка от Кр. Влахов.
– Нотариуси – 60 наказателни преследвания
Към края на 2009 г. ВКП е взела под отчет всички дела срещу нотариуси, което е довело до възобновяване на неоснователно спрените. 10 от делата са срещу Сл. Крашевски. От 19 присъди 3 са оправдателни. Делата срещу магистрати са също около 60.
– Висшата атестационна комисия – скрити агенти
Твърди се, че между МС и НС в Законопроекта за развитие на академичния състав е допълнен параграф 14, според който отпада проверката за принадлежност на (бившите) членове на ВАК към разузнавателните служби. След като са гласували на първо четене, депутати отричат да са запознати със текста.
– Спешна помощ – дискриминация над проф. Румен Георгиев
КЗД е наложила глоба на Директора на Центъра, че заради указанията му за „отсяване” на лъжливите обаждания през 2008 г. служителка била дискриминирала по възраст починалия, който междувременно бил транспортиран с такси до болницата.  Д-р Гелев се надява ВАС да отмени и това решение на КЗД; били са подадени противоречиви адреси, 60 г. е средна възраст по стандартите на СЗО; в последствие ЦСМП е транспортирал получилия инсулт до още 2 болници; ако екипите са 4 пъти повече, биха могли да достигат за 8 минути на адрес.
– Пунктове за отпадъчни батерии и електроуреди – София
След като известно време едва ли не само „Германос” събираше вредни отпадъци, Столична община изглежда ще започне да изпълнява задълженията си, поставяйки около 1000 контейнера в районните администрации, училищата (но защо там токсични?) и др. За по-големи електроуреди действа тел. 0 800 14 100 и 0885 77 00 41.
– Зимно шофиране – правила
С почистен покрив, без резки движения по педалите, волана и скоростите и … натискайте спирачките 64 метра по-рано, ако карате с 50 и имате зимни гуми.

28-09/ 30-11-2009

І. Брачни договори – измама на кредиторите
От около 1360 уведомления (брака), 17 са за брачни договори и 15 са за разделност в първия месец, откак вече договорите не са неморални. Част от тях се сключвали заназад, за да не могат банки да секвестират имуществото на длъжника. Трябва да се помисли за непротивопоставимост по закон (чл. 40 ал. 2 – не се засягат права, придобити от трети лица преди сключването; но имуществото е общо обезпечение; евентуално Павлов иск) или за клаузи за относ. недействителност в полза на кредиторите.
МП ще предложат изменения в материята на международните осиновявания.
ІІ. Законова уредба на услугите – проект
МС е внесъл проект на „Закон за дейностите по предоставяне на услуги” относно свободата на услуги, в изпълнение на Д 2006/123/ЕО. Ще бъде регламентирано Единното звено за контакт. Доставчиците на услуги ще изпълняват процедурите по електронен път. Законът изглежда се явява специален към ЗЕУ и ЗОАРАКСД.
ІІІ. Марките – в интернет, без експертиза
Законопроектът на МС предвижда регистърът на марките и означенията вече да е достъпен в интернет. Вместо досегашните формална, експертиза по същество и възражения експертизата по същество се ограничава до абсолютните основания и се засилва „опозиционната система”. (Допълнение 2010-02-04: Критики на Ив. Иванов за непълноти.)
ІV. Проект за изменение на Наказателния кодекс
Проектът на МП „за отвличанията и полицията” беше пуснат за съгласуване; след това внесен в НС. Предлагат се малки изменения в Общата част (освобождаване с административно; давността се качва; отпада никому-непречещият чл. 94), което не може да се определи категорично като повишаване или намаляване на репресията. Основното в Особената част е, че се увеличават наказанията на редица състави. Но няма съществени нови състави; освен че 282 (субсидиарният за престъпления по служба) се копира в 221 (стопански), за да обхване и частни длъжностни лица; съставянето на неверен частен документ щеше да се криминализира (неточно казано е „удостовери”), този § впоследствие отпада от проекта; също и „обещанието” за посредничество/ търговия с влияние. Отпадат скитничество и неморалните доходи; увреждането става от ЧХ, докато бракът и младежта вече ще се защитават по ОХ. По неясни причини към „орган на властта” на много места се добавя „полицейски или разследващ орган”, все едно не са органи на власт; обратните тълкувания могат да се парират в т. 2 на каталога с дефинициите в чл. 93; подобни добавки „за отчитане на дейност” само развалят НК (вж. и по-фрапантния 144). Би трябвало недвусмислено да се изясни пряк или преносен смисъл се влага в престъплението „опетняване на полицейска униформа от трето лице”. Доста подробни мотиви, браво за което. (Допълнение 2010-01-30: Критики в КПВ.)
V. НПК – изменения
МП е изготвило ЗИД на Наказателнопроцесуалния кодекс: запасен адвокат (по инициатива на прок/съда, избира се от лицето, или служебно), приложимост на СРС и по други дела, 1 поемно лице, разпит на съставителите на протоколи, доказателства от ОЛАФ. В обществото се оспорва отпадането на възможността за разглеждане на делото по искане на обвиняемия след определен срок („вечни обвиняеми” с/у „процесуална амнистия”).
За Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество беше съобщено по-рано в бюлетина. Средната натовареност на човек от комисията изглежда е 0,3 дела на година.
VІ. Интернет – основно право
Измененията в телекомуникационните директиви, предложени/ приети от ЕП, предвиждат достъпа до интернет да може да бъде спиран само при достатъчна необходимост и след безпристрастен процес.
VІІ. Фалшиви фалити – обжалване – предложение
Асоциацията на банките предлага улесняване на оспорването на (фиктивна ранна) датата на неплатежоспособността, когато молбата е подадена от длъжника. Различните разрешения имат и негативи. Впрочем спрямо м.г. броят на производствата по несъстоятелност е нарастнал 141 %, а в транспорта – 6 пъти.
VІІІ. ЕСПЧ – религиозни символи
Макар разпятието да е традиционен символ в страната (така КС), то се свързва пряко с християнството и, когато е поставено в държавни учебни заведения, нарушава принципа за плурализма (по конституция) и уврежда децата атеисти/ от други религии. (І инст на Съда в Страсбург по дело срещу Италия).  България май забрани наскоро религиозните знаци в училище. Отзвук и в Гърция. Евродепутати опитват да накарат ЕК да се противопостави на ЕСПЧ като антиевропейски и несубсидиарен (?!).
Забрана на шамиите е позволена. По делото Лейла Шахин (Leyla Şahin) с/у Турция зам.-ректор забранил с окръжно (circular) кърпите за глава (стегната забрадка (türban за разлика от başörtüsü), в оригинала: headscarf, Kopftuch, докато фереджетата са забранени по-отпреди) и пускането на бради. Според чл. 17 от ЗВО облеклото е свободно, стига да не е противоправно; но според КС покриването на врата и косата по религиозни причини противоречи на принципите на секуларизъм (лаицизъм, светска държава) и равенство на половете; мотивите на КС не са норми, но обвързват законодателя и изпълнителната власт. Според Решението от 10.11.2005 по жалба № 44774/98 на Голямата камара (потвърждавайки решението на ІV камара) дори да се приеме, че е налице ограничение на религиозната свобода, то е оправдано, т.е. няма нарушение на чл. 9 еКЗПЧос; по същите причини – и на чл. 2 от Първия протокол (образование; Ф: тук нямаме и ограничаване). Стоейки пред потенциален конфликт с турския КС ЕСПЧ се осланя на практиката си, че при изключенията по § 2 на чл. 9 е от значение политико-историческият контекст (background) и държавите имат поле за преценка; изследва различията по страни и по време (§ 109) и положението в Турция. Повтаря, че чл. 9 от Конвенцията не гарантира възможност да се изпълняват всички постановки на религията. (1) В случая правото на изповядване не е накърнено в своето ядро (а по-скоро манифестирането му на публични места). Приема, че (2) окръжното се основава на закон (тълкувайки го адски широко) и че отговарял на принципите за публикуване и предвидимост; (3) целта – запазване на правата на другите и опазване на реда – е легитимна. При преценката на необходимостта отчита, че (4) секуларизмът и равенството са основни принципи на турската конституция, в съответствие са в ЕКЗПЧ, и са необходими за опазване на демокрацията там; гарантира се защита на жените, които биха желали да не носят кърпи, но са принудени (особеност на исляма/ фундаменталисти), предвид особеното значение на образователните институции като място за плурализъм на възгледите; (5) мерките са пропорционални, вследствие на преценка на интереси, обществена дискусия и неуспеха на опитите за уреждане без изключване на студенти.
ІХ. ЕСПЧ – българската прокуратура
И след изм. КРБ 2003 г. е невъзможно (поне на практика) да бъде повдигнато обвинение срещу главния прокурор. България трябва да заплати 30 000 евро обезщетение на семейството на убития прокурор Н. Колев за недоброто разследване и незаконните арести (чл. 2 и 5 еКПЧос). Съдът не уточнява как точно държавата да съобрази законодателството си с решението (специално звено, гаранции).
Х. ЕК срещу България
Наказателната процедура за балите край София вече достигна съдебна фаза.  Първо писмо по още една екологична – за Рила . (С това стават 6 екологични, според други – 8 /може би със старозагорското и боклука/. Вж. и по-старите бюлетини.)
ХІ. Новите лични документи – оспорване – официален език
ВМРО е подало жалба във ВАС: няма евроизискване, нито практика в държави с 1 официален език личните документи да са на 2 езика, а и в английския превод има много грешки.
ХІІ. 13 + вещи лица отказват за Маргините
След като срещу 7 в.л. се води дело за неверни експертизи, 5-има водещи медици, издирени от прокуратурата (ВМА, МВР-Б, Александровска), както и единственият останал кардиолог в списъка няма да могат да освидетелстват Иво Карагеоргиев (стенокардия, 3 байпаса). Съдия Лада Паунова прави трети опит – този път чрез МЗ.
ХІІІ. Невинен полицай в затвора – възобновяване
След скрита камера на фалшива мед. експертиза и интервю на принуден лъжесвидетел във ВКС СГП внася предложение за възобновяване на делото срещу осъден на 3 г. Н л.с. полицай.  ВКП обаче се противопоставя, тъй като още не са налице законовите предпоставки за възобновяване. На практика такива ще има едва след като полицаят излежи присъдата си. Все пак ВКС връща делото на цивилен съд.  При предишното разглеждане след две оправдателни присъди ВКС връща на апелативен съд, който осъжда полицая за насилствено снемане на показания.
ХІV. КС – назначения
Ванюшка Ангушева, доц. по трудово/осигурително право е указана от ПРБ за член на Конституциония съд. (След Ц. Цанкова от НС и Р. Ненков и Ст. Стоева от СВ.) За председател е избран Евгени Танчев.
ХV. Съдимост – в Нотариата
Бюро „Съдимост” на СРС ще се помещава в сградата на бул. „Патриарх Евтимий” № 2 от 30.11.2009. Работното време е 9.00 до 17.30 ч. без обедна почивка.
ХVІ. Догонване в икономиката – Изток/ Запад
Благодарение на непрекъснатите субсиидии (~380 млрд. евро досега и в бъдеще /а по отричани данни 1,3 трилиона/) от Западна към Източна Германия, втората ще догони най-бедните провинции от първата 30 години след 1989 г. Това е с 10 г. по-бързо от първоначалните прогнози и 2 пъти по-бързо от останалите бивши тоталитарни социалистически държави.
ХVІІ. 7-те чудеса на Русия – снимки
Байкал, Гейзерите, Майката на нацията, Петродворец, Василий Блажени, Великаните на Урал, Елбрус
ХVІІІ. Емота, сийнове, готици, фешънки, кифлички, пънкарки
В. „Стандарт” обобщава тенденциите сред днешните (2009 г.) девойки.

27-09/ 02-11-2009

І. Етажна собственост – домова книга – образец
Със заповед № РД 02-14-1111 от 15.06.2009 г. на Министъра, публикувана на сайта на МРРБ, са утвърдени образец на книга на собствениците и примерен ПВР. Ф: трябвало е да стане с наредба.
ІІ. Регламентация на управителските възнаграждения
Отново се повдига идеята за тавани на заплатите на ръководството, в частност в публичните дружества. В САЩ намаляват възнагражденията на държавно-подпомогнатите предприятия, които явно са показали лоши управленски резултати. От април 2009 г. пък БНБ може да лиши шефовете в банки от премиални възнаграждения  – 103 ЗКИ.
ІІ. Малки акционери – делистване
С промени в правилника си, приети преди, март 2009 г., в сила от 1.1.2010 г., БФБ смята да свали от регулирания пазар 200 нисколиквидни (заспали) компании. В тях участват 800 000 малки акционери (основно от масовата приватизация). При променената обстановка правата на акционерите в тези публични компании (информация, контрол) ще бъдат силно ограничени. След разговори с надзора и заинтересованите БФБ може да промени решението си. Алтернативно КФН може да въведе задължително търгово предлагане за делистваните.

ІV. Проф. Цанка Цанкова – конституционен съдия
Избрана е единодушно от квотата на НС.
V. Из аналите на съдебната система
В. „Капитал” публикува „Пет урока по правосъдие”.
VІ. Вятърни паркове – Натура
Притежаващата положителна ОВОС с изградени фундаменти енергоцентрала в Калиакра на „ЕВН” е спряна до внасяне на оценка за съвместимост в съотв. с директивата за птиците.
VІІ. Наказателна процедура – ЕС – адвокати
Наред с петте наказателни процедури в областта на екологията, на първи стадий, втори стадий от първа фаза (мотивирано становище) достигна февруарската процедура относно затрудненията за упражняване на правата на адвокати от ЕС. Според ЕК на съюзното право противоречали изискване за българско гражданство за адвокат, невъзможността за ползване на чуждестранна фирма (наименование). Изглежда КЗК е била глобила чуждестранните кантори и според І инст ВАС това не нарушавало съюзното право. Пред процедура са и Австрия и Люксембург; по сходното нотариално дело ответници са 8 държави.
VІІІ. Укази с акростих
Първите букви на вето на губернатор в САЩ срещу неуместен според него закон случайно или не съдържали често срещана в английския обидна фраза.
ІХ. Вълча Богородица
Кой може да бъде наричан Натлапан?
Х. Успешни сайтове
Според Гейтс, Бил вече има само два вида фирми: фирми в интернет и фирми извън бизнеса. С изключение на отнасящите се до рекламата, останалите публикувани насоки са изцяло приложими при адвокатите.

26-09/ 18-10-2009

І. Нотариални
а) Регистър на завещания и пълномощни
Системата по 28б ЗННД/ 1а, 9а Наредба № 32 за служебните архиви… „заработва” от понеделник (не включва населените места без нотариус). Всеки може да направи справка срещу 2,40 лв., а нотариусите – служебно при сделка. (Ф: Не виждам задължение извън общата проверка по 586 ГПК.)
б) проект – ЗЗД – банков път
Плащането по сделки с недвижими имоти (чл. 18 ЗЗД) да се извършва само по банков път, предвижда проект на ЗИДЗННД на МП пред междуведомствено съгласуване. Несеквестируемите „специални сметки” на нотариусите (чл. 25 ал. ІІІ ще отпадне) ще се уреждат и с клиентски договор (чл. 25а – 25в). (Допълнение 2010-02-11:  Законопроектът е отложен/ бламиран в НС.)
ІІ. КЗК – глоба НЗОК – „отстъпки” от аптеки
И 5-чл. с-в на ВАС потвърди глобата от 100 000 лв. наложена на НЗОК, за това че противозаконно и в условията на рецидив е удържала 8 % от цената на лекарствата.
ІІІ. ДВ 82 – изменени ~ 80 закона
– Капиталът за вписване на ООД е намален на 2 лв. (при =/< 2 съдружника), но трябва да бъде внесен целият, в сила от 13.10.2009 г.
– Законът за българските документи за самоличност (ex ЗБДС) се преименува на Закон за българските лични документи (ЗБЛД), тъй като ДС (вкл. за чужденци) са само една категория от ЛД (още СвидУпр МПС и документи за пребиваване). Съгласуване с евро право (вкл. биометрични, чужденци); задължения за нотариусите при имотни сделки. СУМПС доказват самоличност в Б-я вече само на българи. (В ДВ 12/2010 е публикуван нов Правилник за издаване….)
– В Закона за гражданското въздухоплаване са променени устройствени разпоредби. В нарушение на ЗНА § 5, променящ имена на ведомства, е обозначен като „допълнителна разпоредба”.

25-09/ 11-10-2009

І. ДДС – адвокати – проект
МФ предлага пълнотата на ДДС да се разпростре и върху процесуалното представителство. Ф: Млякото също е жизненоважно. Допълнение: Прието на второ четене. // Възможност за повишаване на данък сгради и ограничения на безобложната продажба на жилище също са в комплекта.
ІІ. Отпадъците са на общините
РКС 6/ 09 по к.д. 7/ 09 се произнася по един от първите спорове за компетентност между община и МС по повод Законопроект за [одържавяване на] управлението на отпадъците в Област София.
Диспозитив: Конституцията на Република България урежда местното самоуправление като форма на децентрализация на държавната власт с цел повишаване ролята на самоуправляващите се общности при решаване на въпроси от местно значение. Тя осигурява на органите на местното самоуправление [като завършена система, според мотивите] правото и реалната възможност да регулират и да управляват в рамките на закона, на тяхна отговорност и в интерес на населението на общината, съществена [съобр. ЕврХартМестСамоупр – широка] част от обществените дейности и дела. Дейността по управлението на отпадъците е един от елементите, представляващ съществена част от обществените дела на местното самоуправление.
Особени мнения – недопустимост: Вл.Славов: ОбС могат да подигнат препирня само при реално конкретно изземване на компетентност. В случая само би възникнало, ако беше приет закона, но пък ОбС не могат да искат обявяване противоконституционност. Обр. на опр. по допускане, КС не осъществява превантивен контрол – каквато е досегашната практика. Сн. Начева: сходно; настоящото е по-скоро ТР по фактически въпрос.
И според мен поради кофти формулировката си искането е недопустимо.
ІІІ. Измененията в Нар. за обезщетенията по ДОО отпадат засега
С Р 10068/ 09 по адм.д. 4062/ 09 ВАС отменя като незаконосъобразно ПМС 28/ 09 г., ДВ., бр. 13 от 2009 г.), с което е изм. и доп. Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Несъгласуването в Националния съвет за тристранно сътрудничество е съществено нарушение на административнопроизводствените правила по КТ. За приемане на решения в оперативен порядък (на подпис, обходно, неприсъствено) не важи правилото, че заседанието е редовно и при отприсъствие на уведомен.
ІV. Разни
а) Фотографията може да е опасна за вашата чест: Британец снимал редки птици в Австралия и пострадал.
б) Директорът на АВп Даниела Митева е освободена от 08.10.2009 г.

24-09/ 05-10-2009

І. Сключване на нотариални сделки от съпрузи
В. „Дневник”  напомня, че след 1. октомври нотариусите ще изповядват сделки (напр. за МПС), само ако е представено удостоверение от някой от областните центрове на АВп (10 лв.). (За регистъра вж. предния бюлетин.)
ІІ. Заеми само от вписани от БНБ
Както е известно, също от 1. октомври заеми могат да отпускат само вписани в регистъра за небанкови финансови институции, вкл. лизингодатели.
ІІІ. ЕООД – нова директива
В ОВ L 258/20 от 1.10.2009 г. е обн. Д 2009/102/ЕО на ЕП и С от 16.09.2009 г. „в областта на дружественото право относно едноличните дружества с ограничена отговорност”.  С този акт от значение за ЕИП се кодифицира Дванадесетата директива по дружествено право. Нищо ново, следователно. Няма задължение ДЧ да предвиди ЕООД, ако има равностоен вариант. Решенията на едноличния „собственик”, както и договорите между него и дружеството, които не са обичайни, трябва да се сключват в писмена форма. В приложение 1 са посочени видовете дружества в различните държави членки (ДЧ), до които се отнася Д – само в Б-я и Австрия освен до ООД е посочено и АД, но срв. чл. 6.  (Според проф. Winner –  блгдр Даскалов – няма съмнение, че се прилага и в Германия, по-скоро е недоглеждане.)
ІV. Прилежащи части в комплекси
МРРБ прие Наредба № 6 от 18 септември 2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване (когато не може да се урегулират като поземлени имоти)
V. Решението на КС по Закона за културното наследство накратко
* По 74, 113 ал. І и ІІІ (Идентификацията /регистрация/ на култ. ценности): По принцип е само право; задължение има само при продажба. Съществува и при МПС, лекарства, оръжия. Все обществени неимуществени цели, надделяващи над собствеността – културни, в случая. Цели и сигурност у купувача, че наистина вещта е културна ценност. Гарантира и правото на първи купувач на държавата. Съответства на КРБ.
* По 113 ІІ (Право държавата да е първи купувач): лицето така и така отчуждава вещта; а държавата не диктува условията (цената). Министърът на културата има само 7 дни да отговори или не на предложението за продажба. Съответства на КРБ.
* § 5 ІІ: Противоконституционно, според КС, се накърнява частната собственост. Касае се за национализация не по установения ред.
– Собственост да се доказва само с официален документ: по досегашните закони нито за сделки, нито за наследяване на културни ценности се е съставял; лицата няма откъде да го имат.
Непризнаване на давност: Ако давността (която е съществувала през различни обществено-исторически периоди; а със законови промени е допусната легално и за културните паметници) е изтекла, не може заназад да се отменя значението ѝ. Давността не тече при престъпления.
– Твърдението, че културните ценности са „резерват” и съгл. чл. 18 КРБ изключителна държавна собственост: резерват не включва движими вещи.
*§ 5 ІІІ (ако нямаш документ, се считаш държател в полза на държавата): ЗКН не казва какво е „държател”. Случаят противоречи на дефиницията на „държателя” по ЗС; не са запазени правата на държателя по ЗС. НЕ съответства на КРБ според КС.
По мое мнение, ако имаше воля в НС, ръцете му не са вързани. Държавата би могла да помисли за конституциосъобразно национализиране или изкупуване; за забрана на продажбите; за спиране на давността; за продължаване на давността.  (Л. Местан предлага декларации, че не е незаконно.)
VІ. Нови възможности в Гугъл
Може да се извеждат резултати само от определена дата (напр. днешни) или определени сайтове (напр. новинарски). Как: въвеждате текст, търсите, над резултатите избирает Search options (засега в англ. версия).
VІІ.Безплатни орнитоложки курсове
От 9. октомври всеки петък ще се провежда запознаване с видовете птици по нашите земи  (евентуално подходящо за фотографи).
VІІІ. Българска черно-бяла фотография от Амазония
Изложба на Р. Койнов от 5. октомври

23-09/ 30-09-2009

І. Регистър на брачните договори
С оглед възможността през различни периоди от брака да действат различни имуществени отношения между съпрузите Агенцията по вписванията поддържа регистър и издава справки и удостоверения. Може и по електронен път, също срещу заплащане на ДТ. Така може да се узнае делото и името на нотариуса, при който е сключен договорът. Процедурата е уредена от МП в „Наредба № 11 от 16.09.2009 г. за реда…”.
Таксите са уредени в чл. 16ж и сл. на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, както е изменена с ПМС 223/ 09 .
Приета е и нова Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка.
ІІ. Конвенция социална сигурност
В ДВ 73 е обн. ратиф. с ДВ 54 Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти) от 1952 г. Всяка държава посочва поне 3 от 10-те раздела, които смята да прилага.
ІІІ. Германия – законодателна власт – Лисабонски договор
Народното събрание е длъжно да изпълнява законите, приети от правителството, или, по-точно казано, националният парламент трябва да транспонира със закони директивите, приети от ЕС на ниво министри (евентуално заедно с Евр. парламент). Тъй като това очевидно преобръща разделението на властите, Германският федерален конституционен съд задължи Бундестага да засили отчетността и съгласуваността на действията на Федералното правителство. Приетият и от Бундесрата на 18. септември закон позволи на Президента Кьолер да ратифицира Лисабонския договор, но се очаква ХСС или Дий Линкен да атакуват отново пред Федералния КС.
ІV. Обзавеждане на къщи
а) за обратни
б) за екологични – 48 виртуални стъпки, за да изберете за новия си дом най-евтино, природосъобразно и енергоефективно обзавеждане

22-09/ 2009-08-22

І. Достъп до актове на правителството
В специална секция „Информационна система за правна информация на Министерския съвет“ (pris.government.bg) на сайта на МС са публикувани всички постановления, разпореждания и решения на правителствата от 1990 г. до сега, като информацията се актуализира непрекъснато, в бъдеще и със стенограмите.
ІІ. Отнемане на недекларирано имущество – проект
Идеи от Закона за собствеността на гражданите относно носене на доказателствената тежест от гражданите за законността на тяхното имущество и отделяне на процедурата извън зависимост от наличието (за обезпечителни мерки) и резултата (за конфискацията) на наказателно съдопроизводство са част от ревизиите, които новото правителство мисли да предприеме по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД, комисия „Кушлев” по закона „Петканов”). (Допълнение 2009-11-12:  Ще бъде приет нов закон; НАП ще сезира Комисията при определени нарушения, ще се разглеждат и анонимни сигнал, ще се ревизират и лица с повече от 2 присъди.) (Допълнение 2010-01-18:  Тази правителствена мярка ще  се забав, т.к. е поискано мнение от Европейската комисия за демокрация чрез право /Венецианска комисия при СЕ/.)
ІІІ. Административна давност по НК – с.пр.
Дори административнонаказателното производство да е протекло в сроковете по чл. 34 ЗАНН (докато 82 ЗАНН е за давността за изпълнение на адм. наказание), а именно
– за издаване на АУАН (3 мес. от нарушителя/ 1 г. от нарушението и някои особени) и
– за издаване на НП (6 мес. от акта),
НП трябва да бъде отменено, ако в хода на производството по съдебно оспорване на НП е изтекла абсолютната давност по НК (81 ІІІ вр 81 І 5 – 3 години), тъй като чл. 11 ЗАНН препраща към НК по въпросите за изключващите отговорността обстоятелства, а и по аргумент за по-силното основание. За давността съдът следи служебно. – Из решение от 20.02.2009 г. по д. 7056/ 2008 г. на ХІ кас. с-в на АССГ, Инф. бюлетин на СЕМ 2/ 2009 г.
ІV. Паралелен внос – конкуренция – ТР
Осъществяваният без съгласието на притежателя на марката внос на оригинални стоки, знакът на марката върху които е поставен със съгласие на притежателя й, не представлява нарушение на правото на регистрирана марка по смисъла на чл.73, ал.1 във вр. с чл.13, ал.2, т.3 от Закона за марките и географските означения. http://www.vks.bg/vks_p10_32.htm
V. За стереотипите и предразсъдъците в Европа – с усмивка
Статия на ДВ, препечатана във Вести-БиДжи: http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=2411331
VІ. БК на СРС – чалга клуб – чистка
Вследствие установени при завършилата инвентаризация липси на имущество са уволнени домакинът и гл. счетоводител на СРС, а 7 души са с последно предупреждение.
По втората назначена от новия председател с. Влахов проверка е запечатана стая, която се е използвала за частни срещи между съдии, служители, адвокати и др., в крилото за търгове на сградата на ІІІ ГО (екс ГУСВ). – пресинформация от СРС
Чалга клубът се казвал „Мале, мале“, а символът му били черни дамски прашки (е оставаше мъжки!). ВСС ще изиска от СРС информация за уронване престижа на съдебната власт. – по данни на в. „Труд”
Бившият и.д. шеф на СРС и шеф на БК (и агент на ДС) с. Н. Маджаров се завръща от командировка във СГС, но в момента е в годишен отпуск.

21-09/ 2009-08-22

І. Трудовоправни детайли
В Бюлетин 6/09 от 10. февруари т.г. информирах за промени в подзаконовата уредба. Сега това ПМС 12 (ДВ 10 от 2009 г.) се отменя с ново ПМС 193, които се приемат много близки промени.
В Наредбата за работното време, почивките и отпуските в нов чл. 4а се урежда, че в ПВР на предприятието се описват всички детайли по разпределението на работното време; а при сумирано изчисляване се изготвят и персонални графици – чл. 9а. Променят се удължените отпуски на учители и др. п. и се съобразява новият размер при майчинство – 410 дни. Уреден е редът за ползване на 15-дневния отпуск на бащата при раждане (163 VІІ КТ), както и ползването от него (или осиновителя) на остатъка от отпуска по майчинство (163 VІІІ КТ) – със заявление, приложения, задължение за уведомяване при основания за прекратяване, оттегляне на майчиното съгласие във втория случай – чл. четиридесет и пети „а” и 45б. В тази връзка е допълнена и декларацията на майката за ползване на тези отпуски. Приети са разпоредби с преходен характер и е даден образец.
Изменени са и наредбите за трудовата книжка и трудовия стаж, … за намалено работно време, … за допълнителен платен отпуск, за структурата и организацията на работната заплата – не толкова съществено.
Съответно са изменени и заявленията по Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
ІІ. Съдебна администрация
В сила са нови ПАРОАВАС (вкл. съдебни помощници), ПАВКС, ПАВАС, ПОДАПРБ и ПОДВССНА.
ІІІ. Лингвистика
Из „Словосъчетания с двойна предложна връзка в съвременния български език” – Език и литература, 1989, №2, с. 59 – 63.
При съчетанията ЗА Вкъщи, ЗА ИЗ къщи, ЗА КЪМ къщи и ОТКЪМ къщи(,) въпреки еднаквия модел на образуването им – предлог + предлог + стара падежна форма (къщи), силата на връзката между компонентите е различна и това е довело до различния им правопис: предлогът В, за разлика от ИЗ, се пише слято със следващата го падежна форма, а ОТКЪМ се схваща като сложен предлог за разлика от предложното съчетание ЗА КЪМ. Можели сме да очакваме, че в резултат на високата си честота на употреба предложната група ЗА КЪМ ще се трансформира в сложен предлог ЗАКЪМ. По този начин са образувани предлозите ПОСРЕД, НАСРЕД, ИЗПОД, ПОМЕЖДУ и др., които се пишат слято. Вторият процес се изразява в сливането на втория по място предлог със зависимата дума и превръщането на адвербиалния израз в наречие. Освен ВКЪЩИ по този начин са образувани и редица други наречия в българския език: НАГОРЕ, НАДОЛУ, ДОКРАЙ, ДОЗЕМИ и т.н. Понякога наречието и предложното съчетание функционират успоредно с различно значение. Такъв е случаят с наречието ДОКРАЙ и предложното съчетание ДО КРАЙ: „Само с Аго, като се напъваха и пъшкаха, довлякоха камъка ДО КРАЙ стената” (Й. Йовков), „трябва да се борим ДОКРАЙ”. Дори се срещат тройни предложни съчетания: „Ще си купим нещо ЗА ПО ОКОЛО два лева; Домовината им вече е обогатена С ПО НАД четири-пет деца” (Ал. Костов)

20-09/ 2009-08-17

І. Сервитути – далекосъобщения
Приета е Наредба № 5 от 23 юли 2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура – http://193.192.48.71/bg/laws/ldoc/2135642510
ІІ. Здравословно хранене
По отношение на столове и автомати, както и за пълен пансион е приета Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците, в която има интересни моменти – http://193.192.48.71/bg/laws/ldoc/2135642509
ІІІ. Вътрешноадминистративни
Публикувани са няколко инструкции, завещани от предишния министър на ДААР:
– за институционалната идентичност (т.е. фирмената визия) на администрацията – правила за герба, основната форма на герба, местоположение на табелите вляво от вратите и др. п.
– изготвянето на указание по стъпки за извършване на всяко отделно правомощие на органите, а-ла „Апис-процедури”, наричани „вътрешни правила за специфични административни дейности”, като специфичните административни дейности включват и хартиения, но основно и електронния документооборот. Отделните глави във вътрешните правила се наричат: „Общи положения“; „Официални документни регистри. Вътрешни документни регистри. Регистрация на документи“; „Наименования на документите. Преписки. Грешки“; „Права за достъп до данни“; „Класификационни схеми и номенклатури“; „Получаване, обработка и издаване на документи на хартиен носител“; „Задачи. Контрол“.
– домейн имената
– интернет дизайна
– регистъра на регистрите
МДААР се закрива и се заменя от Съвет за административната реформа.
ДАМС се разпъпва като спорта отива в МФизВъзСп, а младежта минава към МО(М)Н.
ІV. Статистика за сладоледа…
http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=2353491

19-09/ 2009-08-07

Земеделски земи
Значителни изменения в подзаконовата нормативна уредба – ПП на ЗСПЗЗ (евро, културни, кадастър, нови раздели, оземляване, преразглеждане) и правилниците на реституционните закони и тарифите са извършени с ПМС 188/ 2009. http://193.192.48.71/bg/laws/ldoc/2135641920

18-09/ 2009-08-04

І. Такси за признаване на професионални квалификации
В новата тарифа се включват и таксите, събирани от МЗ. http://193.192.48.71/bg/laws/ldoc/2135640806
ІІ. Списък на регулираните професии
МС е приел списък на регулираните професии и редица други образци по признаването: http://193.192.48.71/bg/laws/ldoc/2135641801
ІІІ. 1,6 млн. адв. хонорар от Б-я
България е/ ще заплати 1,6 млн. евро хонорар на своята адв. кантора и разноски на другата страна по делото „Томас Томас Вит срещу Република България“, заведено в Окръжния съд в Берлин. До падането на комунизма в Източна Европа сградата“Фридрихщрасе” 62 е била използвана от българското търговско представителство. Фамилията Вит я реституира през 1994 г. България обаче продължава да взема наемите от нея до 2004 г. На първа инстанция са присъдени ок. 12 млн. евро, предстои обжалване. (http://193.192.48.71/bg/laws/ldoc/2135640797)
ІV. НАП – пълномощно
Приложени са снимки на изискването в НАП за упълномощаване на приносителя (с оглед евентуалното му оборване).

17-09/ 2009-07-11

Променени образци по заповедното
С оглед измененията в ГПК с Наредба (http://193.192.48.71/bg/laws/ldoc/2135639056) са променени
– Заявленията (обикновено и незабавно) – относно местната подсъдност
– Заповеди (парична и вещна) – относно обезсилването

16-09/ 2009-07-04
І. Етажна собственост – наредба
Публикувана е наредба за регистъра на ЕтС, в сила от 7. юли (http://193.192.48.71/bg/laws/ldoc/2135638667).
ІІ. Референдуми – нов закон
Обнародван е ЗПУГДВМС – Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Освен от органите, предложение до НС за референдум могат да правят 200 хил.д., а при набиране на 500 хил. не е нужно съгласие на НС. Решението за провеждане се обжалва пред КС, а резултатите пред ВАС. Необходимият кворум е избирателната активност на последните избори за НС. След влизане в сила решението на референдума се обн. в ДВ. То не подлежи на последващо одобрение и, ако в 3-мес. срок НС не коригира противоречащите му актове, те не се прилагат – чл. 9 ал. VІІ. (Какво става обаче ако приеме противоречащи актове след референдума или не приеме акт по прилагането?) Така между Конституцията и законите застава още един източник на правото.
Предвидени са местни референдуми (чл. 26 – 43), „национална гражданска инициатива” (всъщност това се предложения във формата на подписка), местна такава и, както и преди, местно общо събрание на населението, вкл. по квартали. За разлика от референдумите те могат да се отнасят и до финансови въпроси.
ІІІ. Нотариус – търговски регистър
От 16 юни е в сила и можете да си допишете в ЗТР следната нова алинея на чл. 34: (3) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Документите по чл. 33, ал. 1 и 2 могат да се издават и от нотариус, който удостоверява датата и часа на изготвянето им и съответствието им със записите в търговския регистър.
Впрочем, мисля си, че трябва/ше да се създаде обща уредба на нотариални датирани преписи от интернет.

Advertisements
Published in: on 25. септември '09 at 9:01  Вашият коментар  

The URI to TrackBack this entry is: https://piliph.wordpress.com/2009/09/25/%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-2-2009-%d0%b3/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: