Бюлетин – част 1/ 2009 г.

Какви са тези бюлетини?

15-09/ 2009-06-05

ПОПРАВКА на бюлетина – 2009-06-14
І . Изменения в ГПК
Влизане в сила. Измененията с ДВ 42/09 според Влахов са в сила от 08. юни. Обаче щом ДВ е бил обнародван на 5. юни, то тридневният отлагателен (vacatio) срок съгл.5 І КРБ, би трябвало да се брои от 6. юни, 7. и 8. юни да са вторият и третият ден на отлагане, срокът да изтече на 8. юни и законът да се прилага от 9. юни. По-сетне, 41 ІІІ, ІV ЗНА указват, че „когато нормативният акт влиза в сила в определен срок след деня на неговото обнародване, денят на обнародването не се брои в този срок. Срокът изтича в 24 ч. на последния ден.” Прочее 254 §2 ДЕО е по-ясен в тази насока: „влизат в сила на двадесетия ден, следващ този на тяхното публикуване”.
При връчване се изисква документ за самоличност. Глоба за неоснователно отлагане може да бъде налагана и на страна. Решение на ЕСПЧ-Страсбург отново е основание за извънредна отмяна. Бързо производство се допуска и в някои хипотези за родителски права по ЗБДокСамол. Обезпеченията върху недвижим имот отиват на окръжен съд (по-точно вж. 390. ІІ).
Заповедно производство се провежда само по адреса на длъжника.
Основното уточнение при заповедното производство е, че при подаване на възражение ищецът може да подаде изключително УСТАНОВИТЕЛЕН иск. Заповедното производство се спира до решаването му. А в случай на уважаване се издава изпълнителен лист по заповедта за изпълнение.
Въведено е ново основание за спиране, което на първо четене, погрешно насочва към новата ал. ІІІ на чл. 624 (изпълнение на европейска заповед без нарочно производство) вместо ал. ІV. Явно гласният търг е два вида: (а) първичен, тогава цената започва от 75%; (б) при неуспяла продан в магазин, цената започва от 50 %. При това вещо лице – оценител се назначава не по преценка на изпълнителя (каквото беше нововъведението), а по искане на страната.
Чл. 608 и сл. преуреждат връчването в ЕС с оглед влизане в сила на новия регламент.
Както по-рано беше отбелязано, Нотариалната камара ще поддържа информационна система. В обнародвания текст на закона обаче по-голяма част от уредбата е оставена на Нотариалната камара (защо ли?).
Започналите дела се довършват по досегашната подсъдност.
ІІ. Зелени паспорти
С ДВ 108/00, обн. 29.12.2000 г.q е създаден §9а на ЗБДС, съгласно който гражданите над 70 г., чийто „зелен паспорт” не е изтекъл, могат да не си издават лични карти. С §13 на ЗИД-а му е придадена сила от деня на обнародването. Следователно, според мен, бонусът за бабите и дядовците е в сила от 29.12.2000 г., т.е. за тези, които към тази дата са били на 70 (или повече ) г. На тази дата са били на 70 г. тези, които са родени на 29.12.1930 г. включително. ЦИК обаче последователно (неколкократно) посочва в своите институционални указания (т.е. неавтентично официално тълкуване), че от разпоредбата се ползват лица, които са родени до 31.12.1931 г. включително. На мен ми се струва, че това е вярно, но не и за лицата, родени между 30.12.1930 и 31.12.1931 г.

14-09/ 2009-06-04

І. Отговорност на органите на управление за неспазен запор
Съгл. новото изр. 2. на ал. 3. на чл. 452. ГПК, когато е наложен запор върху вземане на длъжника по изпълнението и третото задължено лице не го спази, пред взискателите носят солидарна отговорност и членовете на управителните органи на третото задължено лице.
ІІ. Справки от ТР чрез Нотариус
Днес (29.05.2009) на второ четене е било прието изменение в ЗТР, че удостоверения за вписани, невписани факти и копия от електронни документи от ТР ще могат да издават и нотариусите.
ІІІ. Закон за насърчаване на инвестициите
Както се шумя по медиите, приет е ЗИД-ЗНИ (http://193.192.48.71/bg/laws/ldoc/2135635628). Предвижда се издаването на сертификат за съответния клас инвеститор, събирането на статистическа информация. Изменен е чл. 12 относно изискванията към инвестициите в недвижими имоти и работни места, както и чл. 22а относно предоставянето на недвижими имоти на инвеститори. Съгл. новата едноименна глава приоритетни инвестиционни проекти са тези по дейностите от регламента, насочени към високи технологии или изостанали райони, индустриални зони или технологични паркове. Писано е по съвместимостта с европейския Общ регламент за групово освобождаване [от забраната за държавни помощи на предприятия].
ІV. Мораториум – Студентски град
С решение на НС (т. 8, http://193.192.48.71/bg/laws/ldoc/2135635608) са забранени разпоредителните сделки с незастроени недвижими имоти в район „Студентски”. Крайният момент на мораториума, засега, е определен като условие.
V. Заменки
По отношение на общинската и държавната собственост се извършват еднотипни промени със ЗИД-ЗОС, които допускат заменки между общината и държавата и заменки по други закони. В ЗОС се предвижда облекчен ред за заменки по силата на „общински социални програми”.
VІ. Отчуждаване на недвижими имоти за енергодобива
С нов раздел е създаден специален ред, по който, ако липсва съгласие за откупуване на вещни права върху площта, за която е налице концесия, (изглежда и когато съгласие не може да бъде дадено, защото е публична общинска) концесионерът може да поиска принудително отчуждаване по ЗДС.
VІІ. „Собственост” на аптеки
Според Съда на Европейските общности правото на свободно установяване и свободно движение на капитали не било в противоречие с национално законодателство, което забранява на лица, които не са магистър-фармацевти, да притежават аптека или да извършват аптечна дейност. Отхвърлен е искът на ЕК срещу Италия и Германия. (Това само по себе си не значи конституциосъобразност в Б-я.)
VІІІ. Признаване на професионални квалификации, придобити извън ЕС
Със ЗИД-ЗЗдравето се допълва ЗПризнПрофКв по отношение на граждани на „трети страни” – § 3а и 3б, както и § 80. ЗИДЗдр по отношение действието по време. В чл. 4. ЗПризнПрофКв (органи по признаването) се дава възможност за делегиране на заместник-министър, а в чл. 77., ал. ІV се изисква приложените доказателства да са апостилирани (съмнения доколко важи за ЕС).
ІХ. Разни
– в случаите на принудително изпълнение вече е уредена възможност за отнемане на детето на длъжника по изпълнението и предаването му на взискателя – чл. 529. ал. І и V ГПК.

13-09/ 2009-05-09

І. Имотни такси
[В отговор на нарасналото търсене на недвижими имоти и с оглед увеличилите се цени на хартията] от 1. юли се удвояват, утрояват таксите на нотариусите и Агенцията по вписванията. [Или, както казваше Адела – шефката им, съхранението на документи е скъпа дейност, ако бъде залято с кафе, саморъчно завещание ставало невалидно. А откъде пари за кафе?] http://193.192.48.71/bg/laws/ldoc/2135633947
ІІ. АДВ
Както е известно, измененията в ДОПК бяха отложени. Изглежда АДВ ще премине към НАП от 1. януари `10 г.
ІІІ. Разни – мазни
– Ратифицирана е конвенция 177/1996 г. за надомния труд.
– През 2011 г. ще се извърши преброяване съгл. новоприет закон.
– С указ на Президента е награден с Орден „Стара планина“ с лента Негово Височество брат Матю Фестинг – Велик Магистър на Суверенния Военен Хоспиталиерен Орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта. Не е пропуснат и Негово Превъзходителство г-н Жан-Пиер Мазери – Велик Канцлер на същата благотворителна организация.

12-09/ 2009-04-19

І. КИИП
ЗИД (http://193.192.48.71/bg/laws/ldoc/2135628510) на ЗКАИИП дава 1-годишен срок за привеждане на уставите в съответствие.
ІІ. КТ – проект за допълнение
МС е приел регламентация на „временната заетост”, с което имплементира съответната директива. При тази конструкция има три субекта: работник; предприятие, осигуряващо временна заетост (формален работодател); предприятие ползвател (което предоставя временната заетост – до завършването на определена работа или за определен срок). Следователно трудът се полага не в предприятието работодател, а в предприятието ползвател. Двете предприятия сключват договор помежду си. Работниците се равнопоставят на работниците на предприятието ползвател; той отговаря пред тях; нищожна е клауза, която забранява последващо сключване на договор с него. Предприятията, осигуряващи временна заетост действат съгласно ЗНасърчЗает.
ІІІ. Съдът в Дупница
Всички 12 съдии, заедно с председателката, са предложени за наказание. Основната причина е, че не са водени публични заседания по НАХД.

11-09/ 2009-04-02

І. КамарА на инженерите
ЗИДа на ЗКАИИП, внесен на 06.02. от тройната коалиция, вероятно ще бъде приет на второ четене тази седмица. (Съгласно доклада от І четене В законопроекта се предлага професионалната организация на архитектите – Камарата на архитектите, да бъде и професионална организация на ландшафтните архитекти и на урбанистите Ландшафтни архитекти са архитекти, които се занимават с озеленяването, паракоустройство и озеленяване. Всъщност това е основната теза на законопроекта. Само за информация на народните представители, тази година се дипломира вторият випуск урбанисти. Това е една нова специалност за ВИАС и нямаше начин да бъде обхваната, тъй като законът е гласуван 2003 г.; прецизиране на дейностите, които могат да се упражняват от лицата със съответната проектантска правоспособност, както и такива, свързани с организацията и дейността на съответните камари, предизвикани от известни противоречия в практиката по прилагането на закон; статута и организацията на проектантските бюра Законопроектът е подкрепен и от браншовите организации на архитектите и инженерите.)
ІІ. Правопис
Според Речника (НПРБЕ) „трудовокооперативен“ се пише слято.

10-09/ 2009-04-01

І. Публично предлагане на ценни книжа
ДВ 23 включва ЗИД на ЗППЦК. Променят се чл. 110 – 118, основно по отношение на гласуването в Общото събрание на акционерите, образците за гласуване, упълномощаването, обявяването на поканата.
ІІ. Платежни услуги
Законът за платежните услуги и платежните системи (ДВ 23, изм. 24, в сила от ноември 2009 г.) отменя Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, както и чл. 426 – 429, 448 – 450 ТЗ (договор за разплащателна сметка, договор за банков кредит). Преурежда се лицензирането на „платежните институции” (вид доставчици на платежни услуги, наред с банките) и дружествата за електронни пари. Въвежда се система за извънсъдебно разрешаване на спорове. Законът има административен, търговски и потребителскоправен х-р.

9-09/ 2009-03-20

І. Споразумения НПК – рестриктивно тълкуване на ВКС
Признаването на вината да се смята за смекчаващо обстоятелство само ако подсъдимият е помагал на разследващите още в досъдебна фаза. Това е записал в свое тълкувателно решение Върховният касационен съд.
ІІ. ГПК
1. Загубено ГРАО
В чл. 542 ГПК и в Закона за гражданското състояние е изцвъкан един и същ текст (!), уреждащ производството по възстановяване на регистри за гражданско състояние. Явно наред с регистъра ГРАО са си загубили и ума.
2. Законопроект – Заповедно производство
На 18.03. МС предлага промени в ГПК, с които отново се въвежда решение на ЕСПЧ като основание за извънредна отмяна; отпадане на подсъдността по местоизпълнението при заповедното производство; отпадане на „обезсилването” в чл. 412 т. 8; с последното частично се възприемат предложенията ни от февруари 2008 г.
3. Противоконституционност?
По инициатива на адвокатурата омбудсманът обмислял да подаде искане за обявяване на противоконституционност на: неприсъствените решения (заети от Австрия, защото изискването за мотивиране се съдържало в чл. 121 ІV КРБ), връчването чрез залепване, редуцираното касационно обжалване (заето от Австрия).
ІІІ. Речници
1. Закон за транслитерацията
Въвежда задължителни за администрацията и юридическите лица правила за транслитерация (http://193.192.48.71/bg/laws/ldoc/2135623667). Гражданите също носят административна отговорност, когато неправилно транслитерират културни реалии по смисъла на закона и др.
2. Законопроект – „Жалби” и „заявления”
Пак МС/ МДААР предлага уеднаквяването на значението на тези понятия, като думата „молба” се заменя със „заявление” в 80 административни закона и под страх от административна отговорност. Макар че като цяло заслужава приветствие, от една страна, би могло да се постигне по-голяма кохеренция с АПК, а от друга, да се разшири обхвата на закона и по отношение на други понятия.
ІV. Медиация
СРС участва в проект за алтернативно разрешаване на спорове. На 1. април ще се проведе международна конференция по медиация (http://www.srs.justice.bg/120/page.php).

8-09/ 2009-03-18

Електронен регистър на завещанията и пълномощните
С допълненията в НАРЕДБА № 32 ОТ 1997 Г. ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АРХИВИ НА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ (ДВ, БР. 12 ОТ 1997 Г.), обнародвани в ДВ 20 /09(http://193.192.48.71/bg/laws/ldoc/2135624126) се създава информационна система към Нотариалната камара, в която нотариусите подават информация и могат да правят справки за новите пълномощни (от 1.3.8 г. с едновременно удостоверяване на подпис и съдържание), оттеглянето на пълномощни, завещанията и отмените на завещания.
Системата трябва да заработи напълно след 7 месеца.

7-09/ 2009-03-06

І. Австрия – класифицирана информация
В ДВ 11/09 е обн. споразумението между РБ и Р Австрия за обмена и взаимната защита на класифицираната информация (http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135617704).
ІІ. Закриване на Агенцията за държавни вземания
Отменя се Законът за събиране на държавните вземания. АДВ се лапва от НАП. Със Закона за изменение и допълнение на ДОПК (ДВ 12/ 09) и други промени в него.
ІІІ. Статии
В „Капитал” е публикувана статия за вятърните електроцентрали (стр. 46-47). На стр. 54 е статията за заповедното производство : http://www.capital.bg/show.php?storyid=682524 . Към момента само интернет изданието е прочетено от 3340 души и има 25 коментара.
ІV. Заложни къщи – регламентация
Предоставянето на парични заеми срещу залог е изключителна дейност, т.е. търговецът не може да извършва по занятие други сделки.
Договорът се наименова, има формата на заложен билет (по образец). Някои залози са забранени, има лимит на лихвите. Продажба на вещи до 5000 лв. се извършва от заложната къща, но собственикът може да заведе иск, ако цената е по-ниска от пазарната.
Въвежда се задължение за неосъжданост, помещения, задължение за уведомяване на МВР, образци на табла, регистри за сделките и продажбите, и декларации на залогодателя, евентуално пълномощно.
Наредбата за дейността на заложните къщи, ДВ 16 е приета на основание изменение на Валутния закон от 2003 г. Срокът за съобразяване или преустановяване на дейността е 6 м. Контролът е от МВР и КЗП.
V. Болнични за пред съд
ВСС лансира идеята болничните листове на страни и пълномощници, които водят до отлагане на делото, да могат да се издават само от лекари, включени в списък, издаден от ВСС.
VІ. Краен срок
На 15.03. се прекратява изложбата на 86 платна, керамики на Пикасо зад „Ал. Невски”.
VІІ. Разместване почивни дни
Още едно за тази година: Обявява 4 май (понеделник) и 5 май (вторник) за почивни дни, а 16 май (събота) и 30 май (събота) за работни дни.“

6-09/ 2009-02-10

І. СРС
Новият телефон на СРС е 85955300, след което можете поискате да бъдете свързани със съответния състав. Номераторът иначе е автоматичен, напр. за Служба „Връчване” телефонът е 85955205, докато Завеждащия службата има директен тел. 8665953.
На сайта на Съда са в процес на разработване нови функционалности за насрочени и решени дела.
По време на инвентаризацията гр. отделения ще правят справки само когато по делото тече срок.
ІІ. Работно време, отпуски
Наредбата се изменя. Въвежда се задължение за регламентация в ПВР на предприятието на работното време, както и за съхранение на различни документи (напр. при сумирано изчисляване). Променя се документацията при ползване на отпуск по бащинство.
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135617068
ІІІ. Детски площадки
На 30 страници е публикувана подробна Наредба, съдържаща указания за размерите и ъглите на съоръженията, видовете настилки, забранените растения, както и формуляри за различни доклади (напр. злополуки). Отнася се до обществено достъпните площадки. Старите трябва да бъдат приведени в съответствие до 2013 г.

5-09/ 2009-02-01

Вече можете да проверявате програмата на гл. ас. ***** от сайта на Унисисьеhttp://www.unwe.acad.bg/?lang=bg&&page_id=10&sub_id=103
Поправка (от същата дата) : „******“ да се чете „хонорован доцент ********“.

4-09/ 2009-01-27

Всъщност в днешния ДВ публикуват формулярите (http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135615032 ), както и промени в уредбата на материалното стимулиране на служителите.

3-09/ 2009-01-27

І. Етажна собственост
ІІ. Търговски регистър

І. Новият ЗУЕС (закон за управление на етажната собственост) е факт, в сила от 1. май.
Вижда ми се свестен.
Е, да, предвижда малко регистрация – домова книга, общински регистър, но от това също имаше нужда. Паспортизация – до 2012 г.
Уредено е връчването на поканите, съобщаването на решенията. Писмено упълномощаване за събранията. Глобите са налагат от общината.
Изпълнението на решенията е възможно със заповед по 410 ГПК, но за съжаление, са изпуснали „независимо от размера”.
Важното, разбира се, е вземането на решение – според идеалните части. Като мнозинствата са 50, 67, 75, 100 %.
Отпада общото събрание на собствениците + другите обитатели.
Другото важно е, че предвижда 4 режима – малка ЕтС по ЗС, обикновена, със сдружение – ЮЛ и затворен комплекс.
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135614516
ІІ. Изменена е наредбата за Търговския регистър
Променят се формулярите, за да съответстват на новите законоположения, вкл. електронното подаване. Въвежда се нов формуляр за Европейското обединение по ИИ и Социета еуропеа.
Барнали са списъка на подлежащите на обявяване актове.
Въведен е раздел за изправяне на грешки и непълноти –чл. 96а (диисеишеса). Както и глава за експертизите на апорти, пардон – непарични вноски – чл. 123, § 92.
Пише, че продължава и в следващия брой на ДВ.
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135614497

2-09/ 2009-01-06

1. Се оплача. Колко пъти когато (Вие или някой друг) коментирате бълг. закон използвате думата „изглежда”? Обратно, при европейското законодателство това е маниерът на цялата научна литература. Защото никой, дори и издателят на акта не знае какво е искал да каже.
2. Покажа софтуер за създаване на картинки от снимки: http://www.andreaplanet.com/andreamosaic/artworks/
3. Споделя правила за цитирането, изложени от един редактор: http://liternet.bg/publish9/apencheva/citirane.htm Първата половина от страницата са редакторски оплаквания, които може и да не четете, ако нямате време. (То може и писмото ми да не четете, де.)
4. Припомня, че защитата Райна Койчева е около 20.01.
5. Отбележа, че за абонаменти е малко късно, а досега са били от значение:
a. ДВ, който НЯМА смисъл да се поддържа, т.к. вече го има на сайта му.
b. Изданията на „Труд и право” (http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=178 ) „Собственост и право”, „Конкурентно и търговско право” (~2х130 лв);
c. „Правна мисъл” на БАН (~24 лв.);
d. „Съвременно право” на „Сиби” (http://www.sibi.bg/display.php?page=cat4&sub=40&mag=149&red=149 ), за което 2008 г. не е правен абонамент (~24 лв.); евентуално „Юридически свят” и „Адвокатски преглед”;
e. „Търговско право”, за което през 2008 г. май беше изпуснато да се направи абонамент;
f. като списъкът може да бъде допълван; а абонаментът може да се извърши чрез специализирано предприятие.

Advertisements
Published in: on 25. септември '09 at 8:53  Вашият коментар  

The URI to TrackBack this entry is: https://piliph.wordpress.com/2009/09/25/%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-1-2009-%d0%b3/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: